Fi­lo­so­fia

Filosofia on tieteiden äiti, jonka piiriin useimmat erityistieteet ovat aiemmin kuuluneet. Nykyisin filosofia on itsenäinen tieteenala, joka tutkii toisaalta todellisuuden perimmäistä luonnetta sekä sitä koskevan tiedon oikeutusta ja rajoja, toisaalta moraalisen hyvän, oikean toiminnan sekä yhteiskuntafilosofian ongelmia.

Käytännöllisen filosofian tutkimus on keskittynyt valtiotieteelliseen tiedekuntaan. Heidän painopisteistään voi lukea valtiotieteellisen tieteenala-sivulta.

Filosofian tehtäviin kuuluu tarkastella tieteellisen ajattelun yleisiä piirteitä sekä arvioida kriittisesti erityistieteiden perusteita ja metodeja. Näin ollen filosofian opiskelu voidaan liittää hedelmällisellä tavalla muiden tieteenalojen opintoihin.

Filosofian tutkimusalueet:

  • Logiikka tutkii muodollisesti pätevän päättelyn sääntöjä, formaalikieliä sekä loogisen käsiteanalyysin filosofisia sovelluksia.
  • Tieto-oppi tutkii tiedon mahdollisuutta ja rajoja, perusteita ja varmuutta.
  • Ontologia ja metafysiikka tarkastelevat olevaisen perimmäistä luonnetta.
  • Kielifilosofia tutkii etenkin kielen ja todellisuuden välistä suhdetta sekä kielellisen merkityksen ja kielenkäytön luonnetta, ja mielen filosofia ajattelun ja muiden kognitiivisten toimintojen luonnetta sekä niiden suhdetta aivoihin ja todellisuuteen.
  • Tieteenfilosofia jakautuu tieteen päämääriä ja menetelmää sekä tieteellisen tutkimuksen luonnetta tarkastelevaan yleiseen tieteenfilosofiaan sekä erityistieteiden käsitteen- ja teorianmuodostusta koskeviin erityistieteiden filosofioihin.
  • Filosofian historia tutkii filosofian pääalojen kehitystä antiikista nykyaikaan.
FP
Filipe
Pereira da Silva
professori
Filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen osasto
Tieteenala Filosofia

SN
Sara
Negri
Filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen osasto
Tieteenala Filosofia

GS
Gabriel
Sandu
professori
Filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen osasto
Tieteenala Filosofia

TW
Thomas
Wallgren
professori
Filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen osasto
Tieteenala Filosofia

MA
Maria
Aarnio
professori
Filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen osasto
Tieteenala Filosofia

Jv
Jan
von Plato
tutkimusjohtaja
Filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen osasto
Tieteenala Filosofia

SK
Simo
Kyllönen
Filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen osasto
Tieteenala Filosofia, Muut yhteiskuntatieteet, Kasvatustieteet

ML
Markus
Lammenranta
yliopistonlehtori
Filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen osasto
Tieteenala Filosofia

PP
Paavo
Pylkkänen
yliopistonlehtori
Filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen osasto
Tieteenala Filosofia

Samuli
Reijula
akatemiatutkija
Filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen osasto
Tieteenala Filosofia, Kognitiotiede

JB
Joel
Backström
yliopistotutkija
Svenska social- och kommunalhögskolan
Tieteenala Filosofia