Stig In! Astu Sisään! Come In!

Soc&kom AMIF

Stig In! Astu Sisään! Come In!-projektets målsättning är att bidra till ökad kunskap och kompetensutveckling bland personal och frivilliga inom såväl den offentliga som den privata och tredje sektorn, vilka arbetar med att hjälpa olika grupper av utsatta flyktingar. Projektet kommer att ställa finländsk och internationell forskning kring flyktingars integration och inkludering i kommunernas tjänst, samt sprida kunskap om verktyg och metoder inom integrationsarbetet.

På sikt leder projektet till ökat psykiskt välmående bland flyktingar samt till möjligheter för målgruppen till ökad delaktighet i samhället, frivillig verksamhet och i arbetslivet. Projektets indirekta målsättning är att förbättra nyanlända flyktingars möjlighet till att bli delaktiga, inkluderade och integrerade i Finland.

Den samlade kunskapen, erfarenheterna och praxis som genererats i projektet, kommer att fortleva i en tvåspråkig webbportal, som utvecklas som en del av projektet.

Projektpartners är Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och Folkhälsan Utbildning Ab. CLL/ÅA är huvudkoordinator för projektet och Soc&kom har huvudansvaret rörande projektets innehåll.

AMIF - Asyl migrations- och integrationsfonden som upprätthålls av EU och i Finland förvaltas av Inrikesministeriet, har beviljat finansiering till det tre-åriga projektet Stig In! Astu Sisään! Come In! Projektet inleddes den 1 februari i år och kommer att pågå till 31.1.2020.

Läs mer om projektet.

Nyhet: Samarbetsprojekt sprider kunskap on integration