Valintakoe

Tältä sivulta löydät psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön valintakokeeseen liittyvää tietoa. Kevään 2021 valintakoe järjestetään keskiviikkona 26.5.2021 klo 9.00-12.00 samanaikaisesti Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa.

Korkeakoulut tiedottavat hakijoille erikseen, jos koronatilanteeseen liittyen annetaan kevään aikana viranomaismääräyksiä, joilla on vaikutusta valintakokeiden järjestämiseen. (Päivitetty 16.3.2021)

Valintakoe on yksiosainen ja kestää kolme tuntia. Valintakokeessa voi olla sekä monivalintatehtäviä että muun tyyppisiä tehtäviä.

Tehtävät edellyttävät valintakoevaatimuksena olevan ennakkomateriaalin ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan ja menetelmien ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä siinä laajuudessa kuin asiat on esitetty valintakokeen ennakkomateriaalissa ja/tai kokeessa jaettavassa aineistossa. Valintakokeessa voi olla myös laskemista vaativia tehtäviä.

Hakijoiden käyttöön annetaan perustaskulaskin (ns. nelilaskin) kokeen ajaksi. Laskimessa on neliöjuuri- ja muistitoiminnot. Omia taskulaskimia ei saa käyttää kokeessa. Kokeessa voidaan antaa myös taulukoita, kuvia ja kaavoja.

Tiedot psykologia ja logopedian valintakokeen ennakkomateriaalista julkaistaan tällä sivulla keskiviikkona 28.4.2021 klo 12.00.

Materiaali ei ole käytettävissä valintakokeessa. Materiaali voi sisältää suomen- ja ruotsinkielisen aineiston lisäksi tai sijaan englanninkielistä aineistoa. Mikäli materiaali sisältää englanninkielistä aineistoa, julkaistaan materiaalin yhteydessä ydintermien käännökset.

Valintakoetehtävät on mahdollista saada suomen tai ruotsin kielellä ja valintakoetehtäviin voi vastata tehtävien kielen mukaan suomen tai ruotsin kielellä. Hakijan tulee ilmoittaa hakemuksen yhteydessä viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä, tekeekö hän valintakokeen suomeksi vai ruotsiksi. Hakija ei voi muuttaa ilmoitustaan hakuajan päättymisen jälkeen. Tehtäviä ei ole mahdollista saada molemmilla kielillä.

Valintakoetehtävistä saatava yhteenlaskettu raakapistemäärä muutetaan valintakoepisteiksi välille 0,000 – 120,000 alla olevan mukaisesti. Mikäli valintakokeen pisteytyksessä on oppiainekohtainen painotus, toteutetaan valintakoepisteiden skaalaus alla kuvatun mallin mukaisesti, mutta koepisteet skaalataan erikseen psykologian hakijoiden kesken ja erikseen logopedian hakijoiden kesken. Tasasijakriteerit ovat kaikille samat molemmissa tapauksissa.

• Kaikista valintakoeyhteistyönä järjestettävään valintakokeeseen osallistuneista hakijoista ne hakijat, jotka kuuluvat 1 % parhaiten vastanneiden joukkoon, saavat lopulliseksi valintakoepistemääräkseen 120,000 pistettä.

• Skaalauskerroin lasketaan jakamalla luku 120,000 sen hakijan raakapistemäärällä, joka sijoittuu viimeisenä 1 % parhaiten vastanneiden joukkoon.

• Muiden hakijoiden lopullinen valintakoepistemäärä lasketaan kertomalla hakijan raakapistemäärä skaalauskertoimella. Pistemäärä pyöristetään kolmen desimaalin tarkkuudelle.

Tullakseen huomioiduksi valinnassa täytyy valintakoe suorittaa hyväksytysti. Minimipisteraja (valintakokeesta edellytetty vähimmäispistemäärä) on puolet skaalatuista maksimipisteistä (= 60 pistettä).

Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasasijatilanne seuraavien kriteerien perusteella:

  1. tehtävän 1 kokonaispisteet
  2. tehtävän 2 kokonaispisteet
  3. osatehtävän 1.1 pisteet
  4. osatehtävän 1.2 pisteet

Jos tämän jälkeen hakijoita on edelleen tasapisteissä, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

Yksilöllisiä järjestelyjä haetaan erillisellä lomakkeella. Hakemuksesta on käytävä täsmällisesti ilmi, millaisia järjestelyjä haetaan. Hakemus toimitetaan siihen yliopistoon, jonka järjestämään valintakoetilaisuuteen hakija on ilmoittanut osallistuvansa.

Valintakoe voidaan järjestää erillisessä tilassa, tai kokeessa voidaan käyttää tarvittaessa erityismateriaalia tai apuvälineitä. Kokeeseen voidaan myöntää lisäaikaa enintään 30min. Myönnettävä lisäaika on sama kaikilla psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyössä hakevilla hakijoilla.

Yksilöllisiä järjestelyjä terveydellisistä syistä hakevan on liitettävä hakemukseen lääkärinlausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja yksilöllisten järjestelyn tarve. Lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi vaaditaan erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Todistukseksi yksilöllisten järjestelyiden tarpeesta hyväksytään myös ylioppilastutkintolautakunnan erityisjärjestelypäätös, mikäli erityisjärjestelyjen tarve käy päätöksestä ilmi.

Hakemuksen yksilöllisistä järjestelyistä on oltava yliopistossa viimeistään 7.4.2021 klo 15.00 mennessä. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa tarpeen yksilöllisiin järjestelyihin syntyneen edellä mainitun hakuajan päättymisen jälkeen eikä tarve ole ollut ennakoitavissa ennen sitä.

Yliopiston päätöksessä otetaan huomioon hakijan esittämä selvitys sekä valintakokeen kesto ja luonne. Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Valintakoesuoritusten arvostelu tapahtuu yliopiston ohjeiden mukaisesti ja kokeen arvostelussa hakijaan sovelletaan samoja periaatteita kuin muihin hakijoihin. Lääkärintodistuksia ei liitetä koesuoritukseen eikä tietoa vammasta välitetä kokeen tarkastajalle.

Hakulomakkeet yliopistoittain:

Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta (Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Tampere tai Turku) hakulomakkeella. Valintaa ei voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen.

Valintakokeen salijaot yliopistoittain päivitetään keväällä 2021.

Päivitetään keväällä 2021

Päivitetään kesällä 2021