Käytännöllinen teologia

Käytännöllisessä teologiassa tutkitaan uskontojen, spiritualiteetin ja katsomusten erilaisia ilmenemismuotoja ja vaikutuksia. Kiinnostus kohdistuu erityisesti elettyyn uskontoon sekä uskontojen ja katsomusten moninaisiin käytäntöihin. Oppialan tutkimus on poikkialaista ja kansainvälistä. Käytännöllinen teologia ei ole teologian soveltamista käytäntöön, vaan käytäntöjen akateemista tutkimusta.

Uskonnollisen viestinnän tutkimus kohdistuu uskonnon viestinnällisiin ulottuvuuksiin sekä uskontoihin viestinnän kohteina. Yksi tutkimuksen osa-alueista on jumalanpalveluksen tutkimus.

Uskonto-oikeus tutkii uskonnollisten yhteisöjen omia oikeusjärjestelmiä ja -käsityksiä sekä niiden vaikutuksia ja tulkintaa. Tutkimuksen kohteina on myös uskonnollisten oikeusjärjestelmien suhde valtiollisiin ja ylikansallisiin oikeusjärjestelmiin.

Kirkkososiologia paikantuu teologian ja sosiologian rajapintaan. Ydinteemana on tutkimus yhteiskunnan ja uskonnollisten yhteisöjen vaikutuksesta toisiinsa. Tutkimuksessa liikutaan yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan tasoilla. Tutkimusta tehdään monipuolisesti esimerkiksi maallistumisesta, yhteisöllisyydestä, arvoista ja myötätunnosta. Kirkkososiologiassa hyödynnetään sosiologian lisäksi runsaasti myös sosiaalipsykologiaa, sosiaalipolitiikkaa ja kulttuuriantropologiaa.

Uskonnonpedagogiikka on uskontokasvatuksen tieteellistä reflektointia kasvatustieteen ja teologian rajapinnassa. Alalla tutkitaan kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen maailmaa ja ilmiöitä uskontokasvatuksen eri oppimisympäristöissä. Lisäksi uskonnonpedagogiikassa tarkastellaan yksilön kehitystä, oppimista ja kasvua.

Pastoraaliteologia tutkii yksilöiden tai ryhmien kohtaamisen kokemuksia. Tutkimuksen kohteina ovat esimerkiksi sielunhoidon, diakonian, jumalanpalveluselämän ja spiritualiteetin käytännöt. Alan uusimmassa tutkimuksessa korostuvat rituaalit, kehollisuus ja kontekstuaalisuus. Tutkimuksen lähtökohtana ovat usein elämänmuutokset tai menetykset. Tutkimuksessa tarkastellaan esimerkiksi niitä ihmisten elämässä käynnistyviä prosesseja, joissa haetaan selityksiä tai merkitystä tapahtuneelle.

Kaupunkiteologia tutkii, miten kaupunkiympäristöt ja niille tyypilliset piirteet ovat vuorovaikutuksessa uskonnon, henkisyyden, katsomusten ja arvojen kanssa. Kaupunkiteologiassa tutkitaan, miten organisoitu ja eletty uskonto, katsomukset ja arvot ilmenevät ja vaikuttavat kaupunkiympäristöissä ja kaupunkilaisten elämässä. Näitä kysymyksiä tarkastellaan paitsi teologian ja uskonnontutkimuksen, myös sosiaalitieteiden ja kaupunkitutkimuksen näkökulmista. Lue lisää kaupunkiteologian blogissa.

Osastovastaava

Johanna
Lumijärvi
yliopisto-opettaja
Käytännöllinen teologia
Tieteenala Teologia

Käytännöllisen teologian tutkijat ja opettajat

Antti
Räsänen
dekaani
Teologinen tiedekunta
Tieteenala Teologia

Tietoa muista tutkijoista, mm. apurahatutkijoista löydät Helsingin yliopiston tutkimusportaalista.

Tieteenalan kaikki tutkimushankkeet on kerrottu tutkimusportaalissa.

Luettelot sisältävät kaikki osastolla toimivat nykyiset tutkimusprojektit, joissa tutkijat ovat joko vastuullisina tutkijoina tai tutkimusryhmän jäseninä, akatemiatutkijoiden ja tutkijatohtoreiden henkilökohtaiset tutkimushankkeet sekä jo päättyneitä hankkeita.

Teologisen tiedekunnan opetus on järjestynyt kahteen koulutusohjelmaan:

Myös englanninkielisen Master's Programme in Intercultural Encounters -maisteriohjelman Religion, Conflict and Dialogue -opintosuunnassa on mahdollista suorittaa teologian maisterin tutkinto.

Opiskelijaksi hakemisesta on kerrottu koulutusohjelmien sivuilla (ks. linkit yllä).

Tutustu myös teologisen tiedekunnan Opiskelijaksi-sivuihin

Tohtorikoulutus

Teologinen tiedekunta kouluttaa tieteenalaansa syvällisesti perehtyneitä tohtoreita, joilla on monipuoliset valmiudet sekä tutkijan tehtäviin että haastaviin asiantuntijatehtäviin yhteiskunnan eri alueilla.

Tohtorikoulutukseen voit tutustua