We­bi­naa­ri­sar­ja: Kult­tuu­ri-, kat­so­mus- ja kie­li­tie­toi­sia lä­hes­ty­mis­ta­po­ja eri ai­nei­den ope­tuk­seen ja kou­lu­yh­tei­sön ke­hit­tä­mi­seen

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiset opetus- ja arviointimateriaalit

Webinaareissa tarkastellaan kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuutta (kukaki-tietoisuutta) eri näkökulmista sekä tutkimustiedon että konkreettisten esimerkkien kautta. Webinaarit järjestää Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA, ja ne pohjautuvat Kulttuuri-, katsomusja kielitietoinen perusopetus KUPERA -arviointi- ja tutkimushankkeessa 4.3.2021 julkaistuihin tutkimustuloksiin ja suosituksiin.

Webinaarien tavoitteena on tukea kouluyhteisön kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisen pedagogisen osaamisen vahvistamista opetuksessa ja arvioinnissa. Webinaarit antavat myös eväitä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisen osaamisen L2-tavoitteiden (kulttuuriosaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu) huomioimiseen opetuksessa. Tavoitteena on tukea yhdenvertaisuutta kouluyhteisössä ja tarjota kriittistä kukaki-tietoisuuden näkökulmaa oppimateriaaleihin ja niiden käyttöön.

Webinaarien ajankohdat ja aiheet:

1. webinaari: Kulttuuri, katsomus ja kieli kouluyhteisön kehittämisen käsitteinä ja moninaisuuden huomioiminen kouluyhteisössä

ke 31.3.21 klo 14.15–15.30

Anita Jantunen ja Henri Satokangas

2. webinaari: Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisten opetusmateriaalien valinta, laatiminen ja käyttö sekä monikielinen pedagogiikka

to 8.4.21 klo 14.15–15.30

Salla-Maaria Suuriniemi ja Kaarina Karasti

3. webinaari: Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuuden huomioiminen eri oppiaineiden arvioinnissa ja oppimisen tuen toteuttamisessa

ke 21.4. klo 14.15–15.30

Marja Tamm ja Katri Kuukka (OPH)

Ilmoittautuminen täällä.

Lisätietoa webinaareista:

Kaarina Karasti, kaarina.karasti@helsinki.fi, 050 4717289

Henri Satokangas, henri.satokangas@helsinki.fi, 050 5226767

Marja Tamm, marja.tamm@helsinki.fi, 050 3119302