Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hankkeessa tuotetaan tutkimusperustaisia näkökulmia kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen opetukseen. Hanke toteutetaan Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn ja kasvatustieteellisen tiedekunnan muiden tutkimusryhmien välisenä yhteistyönä sekä yhteistyössä Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n ja Arto Kallioniemen UNESCO Chair -professuurin (UNESCO Chair in Values, Dialogue and Human Rights in Education) ohjausryhmän kanssa. KUPERA tekee yhteistyötä myös hankkeiden, verkostojen ja yliopistojen kanssa. Opetushallitus rahoittaa hanketta. KUPERA-hankekokonaisuuteen kuuluvat myös täydennyskoulutushankkeet KUKAKI ja KUKAKI II, joissa hyödynnetään KUPERA-tutkimus- ja arviointihankkeessa tuotettua tutkimustietoa ja järjestetään webinaareja ja kursseja opettajille vuosien 2021 - 2022 aikana. Opetushallitus rahoittaa myös KUKAKI-hankkeita.

Ajankohtaista

Arviointi ja tutkimus

KUPERA-hankkeessa kartoitetaan eri oppiaineiden oppi- ja arviointimateriaalien kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuutta ja toteutetaan kyselytutkimus rehtoreiden ja opettajien näkemysten selvittämiseen näihin liittyen. Hanke tuottaa tutkimuspohjaiset ohjeistukset kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuuden huomioimiseen oppimateriaalin laatijoille ja opettajille eri oppiaineissa.

Materiaali ja verkkoportaali

KUPERA-hankkeessa tuotetaan perusopetukseen suomen kielen taitotason mukaan eriyttävää oppimateriaalia, jossa on erityisesti huomioitu suomi toisena kielenä -oppijoiden tarpeet sekä oppimateriaalia kulttuuri- ja katsomusdialogin tueksi eri vuosiluokille. Lisäksi hankkeessa tuotetaan MOOC-verkkokurssi opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen sekä verkkoportaali dialogitaitojen vahvistamiseen.