Forskningens fokusområden

Läs mer on Helsinki One Health på finska eller på engelska.

Gemensam hälsa – One Health – är forskningens nya fokusområde inom veterinärmedicin

Husdjurens och människans arvsanlag är i stort sett lika och gemensamma, till exempel är människans och hundens gener identiska till 96 procent. Det här är utgångspunkten för kommande forskning inom veterinärmedicin, som fokuserar på framtida genetiska sjukdomar och hälsa samt fysiologi, beteende, individuella egenskaper och livet.

Djurens och människans ämnesomsättning och mikrobiologi kommer i kontakt med varandra i vardagen: bakterier, virus och parasiter kan spridas från människor till djur och livsmedel, och vice versa. Diabetes är en sjukdom som förekommer både hos djur och människor, eftersom vi har en liknande ämnesomsättning. Exempel på gemensamma sjukdomsalstrare är parasiter av släktet Trichinella som smittar via kött, organismen Microsporum canis som orsakar hudinflammation hos hundar och människan, och influensavirus (bl.a. A(H1N1)) som orsakar luftvägsinfektioner. I centrum för forskningen inom temat Gemensam hälsa står dessa sjukdomars epidemiologi dvs. uppkomsten av sjukdomar i en population, och epigenetik, ärftliga förändringar i genuttryck som är oberoende av förändringar i DNA och RNA.

Mikrobläkemedelsresistens beror på och ökar genom att mikrober som blivit resistenta mot läkemedel, oftast antibiotika, sprids från människan till djur och från djur till människan (ESBL-resistenta bakteriestammar).

Animaliska livsmedel och eventuella sjukdomar som kan spridas till människan genom dem är centrala i den veterinärmedicinska forskningen. Tänkesättet ”från jord till bord” har visat sig slagkraftigt och i framtiden kommer forskare som studerar primärproduktion, livsmedelshygien och mat att tillsammans planera de mest framgångsrika och genomslagskraftiga forskningsprojekten.

Giftiga ämnen som uppstår genom växelverkan mellan djuren, människan och miljön hotar både mänskligheten och djurriket. Klimatförändringen har en biologisk inverkan på såväl djur som människor.

Gemensam hälsa (One Health) har därför utsetts till fakultetens nya fokusområde och är en naturlig sammansmältning av två tidigare fokusområden, djurens och människans hälsa och välmående och translationell veterinärmedicin.

Videor

  • Countless Creatures, One Health – Five Fascinating Facts about Your Bond with Nature. University of Helsinki, 2015.

 

  • Tarpeeksi terve: One Health – Yksi terveys. Helsingfors universitet. Tankehörnan 5.2.2015. (Bara på finska)