Socialt arbete

Sosiaalityö Nathan Anderson

Socialt arbete är en vetenskapsgren som undersöker människors välmående och hur man kan påverka det. Inom forskningen i socialt arbete är man intresserad av de samhällsförhållanden som utgör ramen för individers och samfunds existens. Fokus ligger särskilt på rättvisa och jämlikhet i samhället samt hur de tillgodoses i människors vardag. Forskningen undersöker förutsättningarna för människors verksamhet och vardag, kontinuiteter och avbrott i vardagen samt yrken och institutioner inom den sociala sektorn.

Forskningen inom vetenskapsgrenen socialt arbete vid Helsingfors universitet har fokus på aktuella fenomen i samhället och deras bakgrund. Forskningsteman är bland annat välmående i livets olika skeden, relationalitet och samhällens verksamhet och sociala problem och utmaningar i vardagen.

Ett särskilt starkt område inom vetenskapsgrenen socialt arbete vid Helsingfors universitet är praktikforskning, som kombinerar utveckling av socialtjänster, produktion av ny kunskap och akademisk undervisning. Praktikforskning producerar kunskap och metodkompetens för samhället och det praktiska arbetet inom socialsektorn genom att de olika skedena i forskningsprocessen bygger på en innovativ kunskapsbas och genomförs i samarbete med akademiska forskare och praktiska utövare.

Aktuella forskningsteman är bl.a. social- och hälsovårdsreformen och dess följder, integrering av invandrare, fungerande tjänster för barn och familjer och marginalisering av äldre.

Ämnesansvarig för vetenskapsområdet: professor Maritta Törrönen

Mera information om forskning och stipendieforskaren finns i Helsingfors universitets forskningsportal.

 

Forskarna inom vetenskapsgrenen socialt arbete arbetar inom flera olika forskningsprojekt.

  • Förhållandet mellan teori och praktik vid utvecklingen av yrkeskompetens, (Teorian ja käytännön yhteys ammatillisen osaamisen kehittymisessä, KäyTe), Aino Kääriäinen och Heidi Muurinen, 2015–
  • Socialväsendets utredningar av omständigheterna vid vårdnadstvister, (Sosiaalitoimen olosuhdeselvitykset huoltoriitojen ratkaisuissa), Aino Kääriäinen
  • Undersökning om avinstitutionaliseringen av barnskyddet i Ryssland (Tutkimus lastensuojelun deinstitutionalisaatiosta Venäjällä), Finlands Akademi, Konestiftelsen, Maija Jäppinen, 2016–
  • En diskursanalytisk undersökning av våldsbejakande tolkningar av brist på likvärdighet i samhället (Diskurssianalyyttinen tutkimus yhteiskunnallisten eriarvoisuuksien väkivaltaistavista tulkinnoista), Konestiftelsen, Maija Jäppinen, 2017–2020 
  • Undersökning om ”invandrarfamiljer” som en moralisk och social kategori inom socialarbetet (Tutkimus ’maahanmuuttajaperheistä’ moraalisena ja sosiaalisena kategoriana sosiaalityössä), Maija Jäppinen
  • Undersökning om social gemenskap mellan äldre män på en bruksort (Tutkimus ikääntyneiden miesten yhteisöllisyydestä tehdaspaikkakunnalla), Marjaana Seppänen
  • Marginalisering av äldre – Reducing Old age eclusion, European Cooperation in Science and Technology (COST), Marjaana Seppänen
  • Dödens relationalitet – äldre och anhöriga inför döden (Kuoleman relationaalisuus – ikääntyvä ja omainen kuoleman äärellä), Konestiftelsen, Marjaana Seppänen, 2016–
  • Mångvetenskaplig forskning om välmående bland unga inom eftervården i Helsingfors samt användningen av social- och hälsovårdstjänster. Som forskningsmaterial bl.a. klientanteckningar och intervjuer med experter. I undersökningen beskrivs stödbehov som framgår av planerna, och teamens verksamhet samt ledningen av eftervården analyseras. Mirja Satka
  • Socialarbete inom undervisning i hälsovård i Nylands län 1950–1958. I undersökningen analyseras spänningarna inom yrkesövergripande samarbete ur socialarbetares perspektiv utgående från arkivmaterial). Mirja Satka

Information om alla forskningsprojekt inom vetenskapsgrenen finns i forskningsportalen. I databasen finns även information om personalens publikationer.

De centrala strukturerna för vetenskapsgrenen socialt arbetes samverkan med samhället är Heikki Waris-institutet och Mathilda Wrede-institutet samt Praksis-nätverket i huvudstadsregionen, inom vilka Helsingfors universitet samarbetar med kommunerna i huvudstadsregionen, HNS, kompetenscentren inom det sociala området och medborgarorganisationer såsom Kalliolan Setlementti och Osallisuuden aika ry. Viktiga samarbetspartner inom forskning och utveckling är även Institutet för hälsa och välfärd (THL), kompetenscentren inom det sociala området i Nyland och FSKC.