Forskningsprofil

Helsingfors universitets statsvetenskapliga fakultet forskar i sociala och samhälleliga fenomen och problem i en värld i förändring med perspektiv på deras globala, europeiska, nationella och lokala dimensioner. Fakulteten är både i metodhänseende och tematiskt Finlands mest mångsidiga och internationellt mest framgångsrika forskningsenhet inom det samhällsvetenskapliga området.

Forskningens fokusområden

  • ojämlikhet, rättvisa och säkerhet 
  • demokratins möjligheter och hot
  • psyke, förståelse och delaktighet
  • samhällelig kunskap och sakkunskap

Ojämlikhet, rättvisa och säkerhet 

Rättvisa och upplevelsen av rättvisa är centrala förutsättningar för välmående. Den globala ojämlikheten börjar allt mera också bli ett säkerhetshot. Utöver sådana teman forskar fakulteten exempelvis i etnisk diskriminering och ojämlikheten i hälsa och levnadsvillkor. 

Professorn i social- och kulturantropologi Sarah Green leder ett forskningsprojekt som finansieras av European Research Council som bland annat undersöker politiska nätverk samt nationella och militära gränser i Medelhavsområdet. Målet är att se hur kontrollen av gränserna förändras och hur det inverkar på till exempel flyktingsituationen och migrationen.

Demokratins och välfärdsstatens möjligheter och hot  

Demokratin, hur den sätts i verket och hoten mot den undersöks vid fakulteten på många olika nivåer från det lokala till det globala. Ett särskilt forskningsobjekt är den nordiska välfärdsmodellen, dess historia och framtid. Modellen väcker allt större internationellt intresse. 

I projektet Hälsa och politiskt engagemang som finansieras av Finlands Akademi undersöks hälsotillståndets inverkan på politiskt engagemang särskilt när det gäller valdeltagande, medborgaraktivitet, politiskt intresse och politisk kunskap.

Psyke, förståelse och delaktighet 

Hur människor ska komma överens med varandra hör till mänsklighetens ödesfrågor. Svar på frågan söker man genom att studera såväl interaktion som de associationer och identiteter som uppstår i interaktionen. Delaktighet och vad som hindrar delaktighet undersöks också inom många vetenskapsområden vid fakulteten.

Fakulteten medverkar i Humanistiska fakultetens spetsforskningsenhet Intersubjektivitet i interaktion. Projektet forskar i hur samförstånd och delade upplevelser uppnås och upprätthålls i interaktionen mellan människor.

Samhällelig kunskap och sakkunskap 

Forskningen är i allt högre grad mångvetenskaplig och tvärvetenskaplig. Förhållandet mellan vetenskapliga fakta och beslutsfattande är ett aktuellt diskussionsämne. Vid fakulteten finns spetsforskningsenheten för samhällsvetenskapernas filosofi som leds av akademiprofessor Uskali Mäki. Enheten studerar dynamiken i relationer mellan vetenskapsdiscipliner och växlande praxis för produktion av samhällsvetenskapliga fakta. Målet är att förstå och förbättra praxis för produktionen av samhällsvetenskaplig kunskap och att bygga broar mellan disciplinerna.

Forskning och forskare

Närmare information om forskning och forskare vid Statsvetenskapliga fakulteten finns i Helsingfors universitetets forskningsportal.