Lämplighetsprov för lärare

Med stöd av EU-lagen kan Utbildningsstyrelsen meddela ett beslut om lärarbehörighet för en person som i ett annat EU/EES-land är fullt behörig att undervisa vid offentliga läroanstalter på en nivå som motsvarar förskoleundervisning, grundläggande utbildning eller ämnesundervisning. De beslut om lärarbehörighet som meddelas enligt EU-lagen är vid behov villkorliga. I beslutet kan antingen en anpassningsperiod eller ett lämplighetsprov fastställas som tilläggskrav. En anpassningsperiod eller ett lämplighetsprov kan förutsättas, om utbildningens eller yrkesuppgifternas innehåll i ursprungslandet avviker väsentligt från utbildningens eller yrkesuppgifternas innehåll i Finland. Den sökande väljer själv om hen genomgår en anpassningsperiod eller avlägger ett lämplighetsprov.

Under anpassningsperioden arbetar hen som tjänsteman för viss tid i Finland. Den sökande ska själv ordna en arbetsplats där hen kan fullgöra anpassningsperioden. Anpassningsperiodens längd, högst tre år, anges i beslutet.

I lämplighetsprovet ska den sökande visa att hen har de kunskaper och färdigheter som krävs i yrket som lärare i Finland. Lärarnas lämplighetsprov består av tre ämnesområden, och ett responsmöte. I Utbildningsstyrelsens beslut anges vilka av de tre ämnesområdena som ingår i den sökandes lämplighetsprov. Där anges också vid vilken fakultet vid ett universitet eller vid vilken lärarutbildningsenhet vid en yrkeshögskola hen kan avlägga provet. 

Om den som fått beslutet vill avlägga ett lämplighetsprov, ska hen anmäla sig till fakulteten i fråga. I samband med anmälan kommer hen överens med högskolan om tidsplanen för avläggandet av provet. Lämplighetsprovet ska i regel avläggas inom ett år från anmälan.

Mer information och blanket