Särskild allmänläkarutbildning

Ansökningstiden våren 2019 och beviljande av studierätt

Ansökningstid (klo 00.01-16.00)

Studierätt beviljas
18.1.2019-8.2.2019 15.2.2019
18.2.2019-8.3.2019 15.3.2019
18.3.2019-8.4.2019 15.4.2019
17.4.2019-8.5.2019 15.5.2019
22.5.2019-12.6.2019 19.6.2019
   

Anvisningar för att ansöka om studierätt

Se till att du har de nödvändiga bilagorna i elektroniskt format:

  • Legitimeringsbeslut från Valvira (om legitimeringen har beviljats efter 1.2.2016)
  • Examensintyg, om LL/HLL-examen har erhållits utomlands

Fyll i ansökan omsorgsfullt. Du kan komplettera och redigera din ansökan fram till dess att ansökningstiden löper ut. När ansökningstiden har löpt ut kan du inte längre lämna in en ansökan.  

OBS! Det är särskilt viktigt att du inte lämnar din ansökan i ”Utkast”-läget. Spara den och lämna in den för behandling. Ansökningar som har lämnats som utkast behandlas inte.

När din ansökan har behandlats och du har beviljats studierätt får du en bekräftelse till din e-postadress inklusive mer information om hur studierna inleds samt övrig praktisk information. Om du inte vill få ett sådant e-postmeddelande markerar du punkten ”jag vill inte ha meddelande om beslutet via e-post”.

Du får i vilket fall som helst beslutet om studierätt per post till din hemadress inom några veckor. Arbetsgivaren behöver beslutet om studierätt för att kunna erhålla specialstatsandelar.  Förvara detta beslut omsorgsfullt eftersom du endast kan få det en gång. I fortsättningen kan du, om du så önskar, få studieintyg (finska/svenska/engelska)

Vi kontaktar dig om din ansökan måste kompletteras eller om den inte kan godkännas.

Blankett (öppen endast under anmälningstiden)

Ytterligare information och rådgivning: meilahti-student@helsinki.fi, tfn  02941 26200: må 12-15 och to 10-12.

 

 

Den särskilda allmänläkarutbildningen baserar sig på EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv samt lagstiftningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (L1355/2014, F56/2015).

Genomförandet av särskild allmänläkarutbildning är ett villkor för rätten att inom ramen för sjukförsäkringen vara verksam i andra medlemsstater i Europeiska unionen än i Finland.

Att vara verksam som läkare eller självständig yrkesutövare i Finland förutsätter inte genomförande av den särskilda allmänläkarutbildningen. 

En läkare ska registrera sig för utbildning vid det universitet där han eller hon har avlagt medicine licentiatexamen. Utbildningens längd är 2 år. Om läkarexamen har avlagts någon annanstans än i Finland är den särskilda utbildningens längd tre år. För att genomföra och inleda utbildningen ska läkaren ha rätt att utöva yrket i Finland.

Den studerande ska själv ansvara för att han eller hon har tillräckliga språkkunskaper för att genomföra utbildningen. Den miniminivå som fakulteten rekommenderar för de som avlagt sin medicine grundexamen någon annanstans än i Finland är nöjaktiga kunskaper i finska eller svenska. Rekommenderade språkintyg är Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (nivå 3) eller språkexamen för statsförvaltningen (nöjaktiga kunskaper). Dessutom godkänns sommaruniversitetets kurs i finska (färdighetsnivå 6–9) och gymnasium eller studentexamen i Finland på finska eller svenska.

I samband med registreringen bör den studerande bekanta sig med anvisningarna för genomförandet av den särskilda allmänläkarutbildningen, som Medicinska fakultetens fakultetsråd har fastställt 25.8.2015. Anvisningarna innehåller närmare krav på utbildningens innehåll och principerna för godkännande av andra prestationer.

 

Att ansöka om studierätt:

Datum när studierätt beviljas i vårtermin 2018:

Se finska sidor:  https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/ammatillinen-jatkokoulutus/yleislaaketieteen-erityiskoulutus

Registrering för särskild allmänläkarutbildning (elektronisk blanket)

Bestämmelser om särskild allmänläkarutbildning