Ledningen

Fakulteten leds av dekanus. Prodekaner som utses av dekanus stöder honom eller henne i utvecklingen av fakulteten, genomförandet av universitetets strategi och främjandet av avdelningarnas samarbete på ett sätt som bestäms av dekanus. Under verksamhetsperioden 2018–2021 har fakulteten tre prodekaner. Deras huvudsakliga ansvarsområden är forskning, undervisning och samhällssamverkan.

Professor TIINA PAUNIO
Vetenskapsgren: Basmedicin, Klinisk medicin, Neurovetenskaper

Medicinska fakulteten
Clinicum, Psykiatriska kliniken
PB 22 (Välskärinkatu 12)
00014 Helsingfors Universitet
tiina.paunio@helsinki.fi

Professor MARJUKKA MYLLÄRNIEMI
Vetenskapsgren: Biomedicinska vetenskaper

Medicinska fakulteten
Clinicum, Avdelningen för invärtesmedicin
PB 21 (Haartmaninkatu 3)
00014 Helsingfors Universitet
marjukka.myllarniemi@helsinki.fi
tel. 0294126597
gsm. 0505560786

Professor KARI REIJULA
Vetenskapsgren: Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa

Medicinska fakulteten
Clinicum, Avdelningen för folkhälsovetenskap
PB 20 (Tukholmankatu 8 B)
00014 Helsingfors Universitet
kari.reijula@helsinki.fi
tel. 0294140626
gsm. 0503112461

Cli­nicum

Klaus
Olkkola
professor
Diagnostisk-terapeutiska avdelningen
Vetenskapsgren Kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi

Me­dicum

Eero
Mervaala
professor
Avdelningen för farmakologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper

Forskningsprogramsenheten

Henna
Tyynismaa
biträdande professor, andra skedet
Avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper, Neurovetenskaper

Fakultetsrådet är ett kollegialt förvaltningsorgan. Fakultetsrådet utvecklar under ledning av dekanus fakultetens verksamhet som en helhet i enlighet med målsättningarna för universitetets verksamhet och ekonomi samt universitetets strategi och fakultetens målprogram. Medicinska fakultetens fakultetsråd består utöver dekanus av 18 medlemmar och suppleanter. Fakultetsrådets mandatperiod är fyra år, men studentmedlemmarna väljs för en två års mandatperiod. Fakultetsrådet har även utsett olika kommittéer att bereda beslutsfattandet.

Fakultetsrådets sammansättning 2018-2021

Ordförande för en direktion är Risto Renkonen och sekreterare är Raija Selivuo.

  Medlem Suppleant
Professors professor Janne Backman professor Ilkka Ojanperä
  professor Olli Carpén professor Matti Airaksinen
  professor Erkki Isometsä professor Juha Sinisalo
  professor Tea Lallukka professor Leo Tjäderhane
  professor Juha Pekkanen professor Sirpa Leppä
  professor Pauli Puolakkainen professor Taina Autti
  professor Anu Wartiovaara professor Timo Otonkoski
  academy professor Katri Räikkönen-Talvitie professor Kimmo Alho
Övriga lärare och forskare samt övrig personal laboratoriemästare Heli Grym laboratorieingenjör Solja Eurola
  universitetslektor Maarit Hölttä-Vuori klinisk lärare Vedran Stefanovic
  akademiforskare Outi Kilpivaara biträdande professor Liisa Kauppi
  projektbokförare Marja-Liisa Köppä koordinator Maarit Raukola
  universitetslektor Nina Peitsaro universitetslärare Jari Lipsanen
Studerande (från 1.1.2020) Pinja Rantama Ville Liu
  Enni Rasmus Kaisa Krabbe
  Nadja Smedman Silja Siukkonen
  Andreas Stenbäck Fredrik Ahlström
  Henri Vasara Linnea Hurri

 

Fa­kul­tets­rå­dets mö­tes­da­tum och mö­tes­pro­to­koll

2021 sammanträden:
26.1., 16.2., 16.3., 20.4., 18.5., 15.6., 24.8., 21.9., 19.10., 16.11., 14.12.

Mötesprotokollen finns på Flamma (förutsätter inloggning med universitetets användarnamn). Protokollet läggs upp efter att mötets ordförande och sekreterare har undertecknat det. Man kan be fakultetsrådets sekreterare om att få protokollet till påseende, protokollsutdragen skickas till de berörda parterna efter att protokollet justerats.