Fakultetens delegation

Delegationen strävar efter att stödja fakulteten i dess arbete för att utveckla sin verksamhet i överensstämmelse med de uppgifter som fakulteten har. Delegationen arbetar enligt idén om kritisk vänskap (critical friendship) och förmedlar då intressentgruppernas och samarbetsparternas åsikter om förväntningarna på fakulteten samtidigt som den också är en responskanal.

Delegationen samlas vanligen en till två gånger per läsår för att diskutera frågor som rör fakultetens undervisning och forskningsverksamhet samt samverkan med samhället. Via delegationen håller fakulteten kontakt med det omgivande samhället, juristkåren, alumnerna och olika samarbetsparter inom universitetet samt med studenterna.

Delegationen kan ge fakulteten rekommendationer om strategiska riktlinjer för verksamheten och förelägga fakulteten åtgärdsförslag. Delegationen fattar inga beslut som är bindande för fakulteten.

Dekanus är ordförande för delegationen, och prodekanus som vikarierar för dekanus är vice ordförande. Koordinator är Juridiska fakultetens kontaktperson för kommunikation och samhällsrelationer (comms-citycentre@helsinki.fi).

Medlemmar 2018–2021 (på finska)