Forskning

Högkvalitativ juridisk forskning utgör grunden för fakultetens verksamhet. Utöver de traditionella forskningsområdena (såsom privaträtt, straffrätt, processrätt, internationell rätt och och förvaltningsrätt) idkas juridisk forskning i samarbete med forskare i andra vetenskapsgrenar, t.ex. i frågor gällande globaliseringen, digitaliseringen och hållbar utveckling.

Fakultetens forskare är internationellt erkända speciellt för deras teoretiska, kritiska och historiska betraktelsesätt till juridiken. Tyngdpunkterna för forskningen

Vid fakulteten eller i samband med den fungerar även flera forskningsgrupper och -projekt, såsom Erik Castrén Institutet (ECI), China Law Center och Legal Tech Lab.

Forskningen vid Helsingfors universitet utvärderades 2018–2019. Vid Juridiska fakulteten är forskningen högklassig och den har utmärkt genomslag i samhället.

Vid fakulteten kan även avläggas juridisk doktorsexamen. Doktorandutbildningen sker inom doktorandprogrammet för juridik, som hör till Helsingfors universitets Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarskola (HYMY). Årligen utexamineras ca 15–20 juris doktorer. Doktorsavhandlingarna skrivs för det mesta på engelska.