Samarbete

Fakulteten påverkar i samhället genom sina grunduppgifter, utbildandet av jurister och juridisk forskning. Fakultetens forskare och lärare är vid sidan om sitt forsknings- och undervisningsarbete verksamma i sakkunniguppdrag på den offentliga och privata sektorn. De producerar även en stor del av rättsforskningen ämnad för krävande yrkesanvändning. Fakulteten känner ansvar för juristkårens kunnande och livslånga inlärning. Fakulteten erbjuder egen yrkesinriktad påbyggnadsutbildning och personalen utbildar och föreläser aktivt även utanför fakulteten.

Vid planerandet och ordnandet av grundutbildningen utnyttjas förbindelser till det praktiska arbetslivet. Fakulteten har en rådgivande delegation som leds av dekanus. Delegationen består av fakultetens alumner och intressentgruppers representanter.

Jurister som utexamineras från fakulteten har hög sysselsättningsgrad och placerar sig mångsidigt i olika juridiska uppdrag. Samtidigt utgör alumnerna som utexaminerat från fakulteten en viktig resurs för fakulteten och fakulteten har en livlig alumnverksamhet.

Fakulteten har betydande utomstående kapitalanskaffning vars grund ligger i samhällelig växelverkan. Nästan en tredjedel av fakultetens professurer och biträdande professurer har finansierats med utomstående donationsmedel. En ny utveckling här är de tidsbundna och deltidsanställda arbetslivsprofessurerna som inrättats med hjälp av donationsmedel.