Ekosystem och miljö

Det mångsidiga och mångvetenskapliga forskningsprogrammet Ekosystem och miljö undersöker hur människans verksamhet påverkar de terrestra och akvatiska ekosystemen. Våra forskare utvecklar lösningsmodeller för aktuella miljöproblem. Programmets fokusområden är

  • klimatförändring och Arktis
  • Östersjön
  • urbana ekosystem.

Forskningen inom klimatförändring fokuserar både på klimatvariationer på lång sikt och på orsakerna till den pågående klimatuppvärmningen, samt på hur klimatförändringen påverkar ekosystemen. Bland annat forskar man i det svarta kolets (sotets) roll i klimatförändringen, kolets kretslopp i den arktiska regionen och uppkomsten av klimatrisker.

Forskningen om Östersjön och dess avrinningsområde fokuserar på havens och insjöarnas ekosystem och deras struktur och funktion, samt på hur klimatförändringen och eutrofieringen påverkar biodiversiteten i dessa ekosystem. Vi analyserar också vilka miljörisker fisket och fartygstrafiken orsakar och forskar i de förändringar i avrinningsområdena som orsakas av människan.

Målet för forskningen inom urbana ekosystem är att klargöra och lösa miljöproblem som hänger samman med urbanisering. Fokus ligger på stadsområdenas biodiversitet och på att utreda vilka ekosystemtjänster städernas grönområden står för (t.ex. att lindra luftföroreningen och minska skador orsakade av dagvatten) och vilka socio-ekologiska avspeglingar de har. Till det sistnämnda hör bl.a. forskning i sociala värden, miljörättvisa och subjektivt välbefinnande. 

Bägge fokusområdena anknyter till FN:s mål för hållbar utveckling.

Styrkor

Forskningsprogrammet Ekosystem och miljö har bl.a. följande styrkor: 

  • Vi är en framåtsträvande och aktiv grupp med ett nerifrån-upp-perspektiv och ambitionen att bedriva förstklassig forskning och på många olika kreativa sätt främja samhälleliga intressen.
  • Våra forskare bedriver forskning av världsklass.
  • Vi har haft framgång i anskaffningen av extern finansiering.
  • Vi producerar mångsidiga publikationer (se Helsingfors universitets forskningsportal).

Vid programmet arbetar 18 forskningsgrupper, 37 ansvariga forskare och 40 forskare som representerar 12 olika nationaliteter.

Samarbete

Våra forskningsgrupper har täta kontakter med forskningsnätverk vid Helsingfors universitet och internationellt. Till våra samarbetspartner hör bl.a. Aalto-universitetet, The University of Auckland (Nya Zeeland), Stockholms universitet, universiteten i nätverket The University of the Arctic, Kinas vetenskapsakademi (Chinese Academy of Sciences), Meteorologiska institutet och Finlands miljöcentral (SYKE).  

Andra viktiga samarbetspartner är Helsingfors, Lahtis och Kotka stad, samt andra aktörer som stödjer och finansierar forskning, som Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse, Onni Talaan säätiö, R. Erik och Bror Serlachius Stiftelse sr, Svenska kulturfonden, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö, Hangö Hamn och Viking Line.

Utbildningsprogram

Våra forskare undervisar bl.a. vid följande av Helsingfors universitets utbildningsprogram:

  • Kandidatprogram: kandidatprogrammet i miljövetenskaper, kandidatprogrammet i biologi, kandidatprogrammet i skogsvetenskaper
  • Magisterprogram: magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet, magisterprogrammet i urbana studier och planering, magisterprogrammet i skogsvetenskaper, magisterprogrammet i mikrobiologi och mikrobiell bioteknik, magisterprogrammet i geologi och geofysik
  • Doktorandprogram: Doktorandprogrammen DENVI och LUOVA.