Teologiska fa­kul­te­tens prak­tis­ka an­vis­ning­ar om un­dan­tags­si­tu­a­tio­nen

Helsingfors universitet har utlyst undantagstillstånd p.g.a. coronaviruset.

Sidan uppdaterad 21.9.2021

Observera att fr.o.m. 16.3.2020 finns all information om situationen med coronaviruset på Helsingfors universitets ovannämnda externa webbplatser. Flamma och e-postlistor används inte längre för att informera om situationen.

På den här sidan finns bara pre­ci­se­ra­de in­struk­tio­ner om undantagssituationen för Teologiska fakulteten.

Preciserande instruktioner i Teologiska fakulteten

 

Änd­ring­ar i när­un­der­vis­ning­en

Uppdaterad 21.9.2021

Instruktioner om undervisningen under hösten har uppdaterats på universitetets koronasida.

Första periodens undervisning och tentamina genomförs som planerat 13.9.–31.10.2021. När de nationella restriktionerna avvecklas utökas närundervisningen under andra perioden i den mån det är möjligt (1.11.–31.12.2021). Undervisningen för våren 2022 planeras med utgångspunkten att pandemiläget inte längre leder till begränsningar i undervisningsarrangemangen.

Om du vill byta till närundervisning helt eller delvis i period II, skicka ett meddelande om bokningen till metsatalo-timetable@helsinki.fi senast den 26.9.

Beakta dessa saker om du vill ändra distansundervisningen till närundervisning:

 • De planerade undervisningstiderna fortsätter gälla, och föreläsningar med ett stort antal studenter ordnas på distans som planerat.
 • Undervisningstiderna ändras inte. Tillgången på utrymmen kan påverka hur och om undervisningen kan flyttas till närundervising.
 • Om du ändrar undervisningen till närundervisning, beakta i mån av möjlighet studenternas läsordningar. 
 • Om undervisningen flyttas från distans- till närundervisning måste läraren erbjuda ett alternativt sätt att avlägga kursen i period 2.
 • Ändringarna kan planeras under antagandet att salarnas platskapacitet motsvarar normalläget. Följ informationen om munskyddrekommendationer på denna sida. Om de nationella restriktionerna gäller ännu efter oktober hålls undevisningen enligt de tidigare planerna.
 • Ändring av distansundervisning till närundervisning kan ha betydlig inverkan på planer som studerande redan har gjort (t.ex. boendearrangemang).

Vårens undervisning planeras enligt normalläge och publiceras i november. 

Be­slut om di­stans­un­der­vi­sing som gäl­ler fort­fa­ran­de på hös­ten

Uppdaterad 24.8.2021

 • De beslut om distansundervising som gjordes i våras gäller fortfarande. Inga ändringar har gjorts i det som bokades på våren. Om ändringar behöver göras, kontakta metsatalo-timetable@helsinki.fi.
 • Lokaler för streamning av föreläsningar: ta kontakt på metsatalo-timetable@helsinki.fi
 • Om du vill att närundervisningen går att följa också på nätet, kontrollera att det utrymme som bokats har den möjligheten. Se lokaler för hybrid- och distansundervisning eller ta kontakt på metsatalo-timetable@helsinki.fi.
 • Studenterna ser om det är fråga om när- eller distansundervisning på kurssidan och i Sisu: Om det inte finns någon salinformation bredvid undervisningstiden är lektionen på distans. Du kan också skriva på kurssidan om undervisningen är distans-, när- eller hybridundervisning.
 • Tidtabeller för kurser på våren publiceras i november. Det preliminära undervisningsprogrammet har publicerats i Instruktioner för studerande, men det uppdateras inte längre.

5.3.2021 Närundervisning och -tentamina, hösten 2021

Höstens undervisning ordnas i huvudsak på distans. Man ansöker om lov för kontaktundervisning på samma sätt som för vårterminens undervisning. Kontaktundervisning kan sökas för grupper på högst 50 studenter.

Utrymmena räcker inte nödvändigtvis till för alla ansökningar och därför bokas utrymmen för närundervisning enligt följande prioriteringsordning:

 1. ISP: 1–3 träffar / möjligt att ordna träffar i grupp eller individuella träffar
 2. Utrustning (redskap, program, utrymmen osv.) – bokas för de undervisningsgånger som behövs (1–100 % närundervisning)
 3. Första årets studenter (kand/magister): högst 2 kurser under höstterminen
 4. Tenter
 5. Semiarier/ proseminarier / forskarseminarier 1–3 träffar
 6. Ämnesstudier: högst 1 kurs helt och hållet eller två kurser 50 % som närundervisning
 7. Annan motivering: 1–3 träffar

I närundervisningen prioriteras undervisning i små grupper. Massföreläsningar (över 50 studenter) ordnas på distans. I prioriteringen försöker man erbjuda någon möjlighet till närundervisning för alla studenter och i mån av möjlighet är det bra om detta beaktas även i planeringen i avdelningarna och utbildningsprogrammen.

Anvisningar om ansökan och närundervisningen

 • Den ansvariga läraren för varje studieavsnitt bedömer om studieavsnittet helt eller delvis är nödvändigt att ordna som närundervisning. Vid behov diskuteras prioriteringarna inom avdelningen eller utbildningsprogrammet.
 • Den ansvariga läraren meddelar om behovet av närundervisning och motiverar det via e-blankett senast 21.03.2021.
 • Om alla ansökningar inte kan godkännas, till exempel på grund av brist på utrymmen, beslutar utbildningsprogrammets ledare hur ansökningarna prioriteras.
 • Streamning av föreläsningar: om du vill att närundervisningen går att följa också på nätet, meddela om det på ansökningsblanketten så detta kan beaktas då bokningen görs. Om du behöver en sal för att streama så bara läraren är på plats, meddela även om detta via blanketten.
 • Utrymmena bokas som vanligt genom automatplacering i Optime. Om det senare finns behov att göra ändringar i bokningarna eller meddela om tilläggsinformation, ta kontakt med utbildningsplanerarna via: metsatalo-timetable@helsinki.fi.
 • Rekommendationen om distansundervisning gäller all undervisning vid fakulteten, oberoende av var den ordnas. Närundervisning får alltså inte heller ordnas utan lov i andra än universitetets utrymmen.    
 • Myndigheternas och universitetets anvisningar måste följas i all närundervisning. Säkerhetsavstånden ska beaktas och de som närvarar ska använda mask. Anvisningarna kan ändras om pandemisituationen förändras. Uppdaterad information om coronaläget finns på universitetets webbplats:
 • Listan på kursdeltagarna ska hållas uppdaterad med tanke på eventuell smittspårning.
 • Obligatoriskt deltagande i undervisningen gäller inte kontaktundervisning. Man kan alltså inte kräva att studenterna deltar i närundervisningen. Om undervisningen ordnas som närundervisning behöver läraren ändå inte ordna parallell distansundervisning. Om självstudier är en möjlighet studerar studenter som inte kan delta i närundervisningen på egen hand enligt lärarens anvisningar. Studenten ska meddela läraren om att hen hör till en riskgrupp och inte kan delta i närundervisningen.

5.3.2021 Närundervisning och -tentamina, våren 2021

Undervisingen ordnas helt och hållet på distans fram till den 28.3., bortsett från fakultetstenterna samt ett par kurser som behöver specialutrymmen. Vi har kontaktat de lärare som hade bokningar i under den här tiden.

De salsbokningar för närundervisning som har gjorts för period IV efter den 28.3. har inte ännu ställts in men vi följer med situationen. För tillfället gör vi inte nya bokningar innan vi bättre vet hur läget ser ut.

Kom ihåg att även bokningar för streamning där bara läraren är på plats ska göras via metsatalo-timetable@helsinki.fi. Vi meddelar vaktmästarna om dessa. Byggnaderna är låsta fram till 28.3.

Fakultetstenterna hålls som saltentamen med specialarrangemang. Tentamenstjänsterna skickar mer information till dem som anmält sig till tentamen.

Kom ihåg att också alternativa arrangemang för fakultetstentamina är möjliga. Det önskas att så få som möjligt deltar i salstentamina.

An­vis­ning­ar för hur un­der­vis­ning­en ord­nas vå­ren 2021 

Byt språket till finska eller engelska.

Användning av arbetsrummen

På grund av coronavirussituationen är rekommendationen om distansarbete i kraft till 31.12.2020. Vi önskar att så många anställda som möjligt vid Teologiska fakulteten fortsättningsvis arbetar på distans. Om du inte kan arbeta på distans, vänligen meddela att du kommer att arbeta i fakultetens lokaler. Anmälan ska göras till lägescentralen på adressen grp-teol-tdk-covid19-tk@helsinki.fi. I meddelandet ska du kort motivera varför du måste arbeta i fakultetens lokaler, t.ex. på grund av forskning eller dålig arbetsergonomi i hemmet. Beroende på livssituationen kan det också vara bra för arbetsförmågan och koncentrationen att arbeta på arbetsplatsen.

Du får inte börja arbeta i fakultetens lokaler utan att först meddela lägescentralen och komma överens om saken. Anmälan gäller arbete i fakultetens lokaler på hösten 2020. Genom detta förfarande håller sig fakulteten informerad om vem som arbetar i fakultetens lokaler. På så sätt kan vi spåra eventuella smittkedjor. Lägescentralen behandlar anmälningarna en gång i veckan. Alla som gjort en anmälan får en länk till lokalbokningsprogrammet.

Ett kortvarigt besök i arbetsrummen kräver inte tillstånd.

Möten i fakultetens lokaler

Fram till 31.12.2020 hålls möten i huvudsak på distans. Om det emellertid är nödvändigt att samlas fysiskt i fakultetens mötesrum eller arbetsrum, ska fakultetens lägescentral informeras per e-post på adressen grp-teol-tdk-covid19-tk@helsinki.fi. I anmälan ska du meddela tidpunkten för mötet och vem som deltar. Ärenden som gäller mötestillstånd behandlas så snabbt som möjligt. Vid möten ska säkerhetsavstånd och andra säkerhetsföreskrifter iakttas.

Preciserande instruktioner för undervisning

På grund av koronavirussituationen har ledningen vid Helsingfors universitet beslutat att distansundervisning rekommenderas också hösten 2020. Teologiska fakulteten har beslutat att specificera universitetets allmänna anvisning om höstens undervisning på följande vis:

 • Höstens undervisning ordnas i huvudsak på distans. Det finns några kurser som ordnas som närundervisning, antingen hela kursen eller delvis. 

Närundervisning

 • ISP-handledning ordnas som närundervisning för förstaårsstudenter.
 • Tentamina och fältkurser som är kritiska för utexaminering kan ordnas fr.o.m. 1.6.2020 under iakttagande av säkerhetsavstånd, begränsningarna för sammankomster samt övriga anvisningar. Lägescentralen fattade beslut i de här frågorna på sommaren 2020. 
 • Om undervisningen ordnas som närundervisning är läraren inte skyldig att parallellt ordna distansundervisning. I sådana fall studerar studenten självständigt enligt lärarens anvisningar om detta går att ordna. Studenten ska meddela läraren om att hen hör till en riskgrupp och inte kan delta i närundervisning.

 • Varken undervisning på distans eller som närundervisning behöver bandas in för att studenterna ska kunna se den senare. Undervisningen kan inte ha närvaroplikt tills universitetet ändrar sitt beslut. I praktiken betyder detta att frånvaro i sig inte är en grund för att underkänna en prestation. Undervisningen kan ändå ha en sådan form att närvaro krävs för att prestationen ska kunna utföras, t.ex. vid gruppdiskussioner.

För studerande

Pre­ci­se­ran­de in­struk­tio­ner om undantagssituationen för studenter vid teologiska fakulteten (på finska).

Kontaktinformation till teologiska fakultetets lägescentral

Lägescentralens chef, dekanus Antti Räsänen (anträffbar utanför tjänstetid)
Chef för studieärenden Anu Holvikivi (anträffbar utanför tjänstetid)
Professor Jutta Jokiranta
Universitetslektor Mikko Ketola
Personalchef Hanna Lotti
Professor Petri Luomanen
Förvaltningschef Varpu Myllyniemi
Kommunikatör Niina Niskanen
Samordnare Sonja Pakarinen
Universitetslektor Heikki Pesonen
Professor Sami Pihlström
De teologiska studenternas ämnesförening, ordförande Inka Pänkäläinen
Professor Elina Vuola

Om problem uppstår kan lärare även kontakta utbildningsprogrammens ledare.