Dosentiksi

Dosentin arvo on osoitus siitä, että sen saaneella henkilöllä on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, hyvä opetustaito ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn. Dosentin arvoa hakevan on syytä olla hyvissä ajoin liikkeellä, sillä hakuprosessit ovat pitkiä – hakemuksen jättämisestä dosentin arvon myöntämiseen kuluu useampi kuukausi. Dosentin arvo ei muodosta työsuhdetta yliopistoon.

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan henkilölle voidaan hakemuksesta myöntää dosentin arvo. Helsingin yliopiston johtosäännön 52 §:n mukaan kansleri voi myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito. Dosentti voi osallistua edustamansa oppiaineen opetuksen antamiseen, opiskelijoiden ohjaukseen ja opinnäytteiden tarkastamiseen sekä muuhun yliopistolliseen toimintaan kulloinkin erikseen sovittavalla tavalla.

Ennen hakemuksen jättämistä asiasta tulee keskustella oppiaineen vastuuhenkilön kanssa tiedekunnassa. Keskustelussa vastuuhenkilön kanssa voidaan alustavasti kartoittaa hakijan meritoitumista ja tiedekunnan dosentuurikäytäntöä.

Oppiaineiden vastuuhenkilöt tutkimusohjelmittain:
Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelma
- Yliopistonlehtori Sirkku Manninen (kaupunkiekosysteemit ja -ympäristö)
- Professori Heikki Setälä (ympäristöekologia)
- Professori Jukka Horppila (sisävesiekosysteemit ja -ympäristö)
- Professori Sakari Kuikka (meriympäristö ja sen hallinnointi)
- Professori Atte Korhola (arktiset ekosysteemit ja -ympäristö)
- Professori Sirkku Juhola (yhteiskuntatieteellinen ympäristötiede)

Organismi- ja evoluutiobiologian tutkimusohjelma
- Professori Kurt Fagerstedt (eläinekologia)
- Yliopistonlehtori Johannes Enroth (kasvisystematiikka)
- Apulaisprofessori Anna-Liisa Laine (kasviekologia)
- Yliopistonlehtori Mikael Brosche (kasvifysiologia ja molekyylibiologia)

Molekulaaristen ja integratiivisten biotieteiden tutkimusohjelma
- Professori Kari Keinänen (biokemia ja biotekniikka)
- Professori Sarah Butcher (mikrobiologia)
- Professori Juha Voipio (fysiologia ja neurotiede)
- Professori Juha Partanen (perinnöllisyystiede)

Yliopiston johtosääntö edellyttää, että tiedekuntaneuvosto hankkii dosentin arvon hakijan tieteellisestä pätevyydestä lausunnon kahdelta asiantuntijalta, jollei se erityisestä syystä katso lausuntoa tarpeettomaksi. Tiedekuntaneuvoston linjauksen mukaan molempien asiantuntijoiden tulee olla tiedekunnan ulkopuolisia. Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa tiedekuntaneuvosto voi katsoa, ettei asiantuntijalausuntoja tarvita, jos dosentin arvon hakijan tieteellinen pätevyys kyseessä olevalle alalle on professorin tehtävän hakemisen yhteydessä todettu aiemmin Helsingin yliopistossa. Tiedekunnan opetustaitotoimikunta antaa lausunnon hakijan opetustaidosta. Jos tiedekuntaneuvosto katsoo dosentin arvoa hakevan henkilön täyttävän arvon saamisen edellytykset, se tekee asiaa koskevan esityksen kanslerille.

Yliopiston opetus- ja tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi. Yliopiston kanslerin 18.2.2010 tiedekunnille antaman ohjeistuksen mukaisesti dosenteilta edellytetään yliopiston opetustehtävissä toimivien kielitaitoa. Yliopiston opetustehtävissä toimivilta edellytettävästä kielitaidosta on säädetty yliopistoasetuksessa (770/2009). Tämän mukaisesti dosentin arvon hakijan tulee hallita se kieli, jolla hän antaa opetusta (suomi tai ruotsi). Lisäksi molemmissa kotimaisissa kielissä tulee olla vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Kielitaidon hallinta varmistetaan hakuasiakirjojen ja mahdollisesti annettavan opetusnäytteen perusteella. Dosentin arvon hakijan opetuskieleksi katsotaan se kieli, jolla hakemus on laitettu vireille. Dosentti voi antaa opetusta myös muilla kielillä.

Jos dosentin arvoa hakee ulkomaalainen tai Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan hänelle myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus asetuksessa säädetyn suomen ja ruotsin kielen taidon hallitsemisesta. Tiedekuntaneuvosto esittää erivapauden myöntämistä tehdessään esitystä kanslerille dosentin arvon myöntämisestä.

Tieteellinen pätevyys

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta edellyttää dosentilta sellaista haettavan dosentuurin alaan kuuluvaa tieteellistä tuotantoa, joka vastaa tieteelliseltä merkitykseltään vähintään kahta hyvää väitöskirjaa. Hakijalta edellytetään myös, että hän pystyy osoittamaan luoneensa itsenäisen tutkijanuran tai oman tutkimusprofiilinsa sekä jatkaneensa tutkimustyön tekemistä aktiivisesti.

Tiedekunta toivoo, että sen käyttämät asiantuntijat ilmoittavat lausunnossaan mahdollisimman yksiselitteisesti edellä mainittujen vaatimusten toteutuvan ja hakijan olevan pätevä dosentiksi alallaan. Asiantuntijalausuntojen tulee olla riittävän perusteellisia ja niiden tulee sisältää hakijan tieteellisen tuotannon analysointia.

Opetustaito

Tiedekunnasta dosentuuria hakevien opetustaito arvioidaan kokonaisuutena tiedekuntaneuvoston hyväksymien opetustaidon arviointikriteerien (pdf) perusteella.

Tiedekunnan opetustaitotoimikunta antaa kirjallisen lausunnon dosentuuria hakevan opetustaidosta. Opetustaidon arviointiin liittyy opetusnäyte. Opetusnäyte arvioidaan tiedekuntaneuvoston hyväksymien arviointikriteerien mukaisesti. Tiedekunnan dosentilta vaadittu hyvä opetustaito edellyttää, että opetusnäyte kokonaisuutena osoittaa vähintään arviointikriteerien mukaista hyvää tasoa.
Ohjeet opetusnäytteen antamisesta (pdf)

 1. Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa dosentin arvoa voi hakea kahdesti vuodessa. Hakuajat ovat 1.-31.1. ja 1.-31.8.
 2. Ennen hakemuksen jättämistä asiasta tulee keskustella oppiaineen vastuuhenkilön kanssa tiedekunnassa. Keskustelussa vastuuhenkilön kanssa voidaan alustavasti kartoittaa hakijan meritoitumista ja tiedekunnan dosentuurikäytäntöä.
 3. Hakuajan päätyttyä tiedekunnan dosenttitoimikunta käsittelee hakemukset.
 4. Dosenttitoimikunta nimeää asiantuntijat oppiaineen vastuuhenkilön esityksestä.
 5. Asiantuntijoiden nimeämisen jälkeen opetustaitotoimikunta arvioi hakijan opetustaidon (ml. opetusnäyte). Opetustaitotoimikunta järjestää dosentuurin hakijoille mahdollisuuden opetusnäytteeseen kaksi kertaa kevät- ja syyslukukaudelle. Hakijalle lähetetään erilliset ohjeet opetusnäyteajan varaamisesta.
 6. Tiedekuntaneuvosto käsittelee hakemuksen asiantuntijalausuntojen ja opetustaitolausunnon saavuttua. Jos tiedekuntaneuvosto katsoo dosentin arvoa hakevan henkilön täyttävän arvon saamisen edellytykset, se tekee asiaa koskevan esityksen kanslerille.
 7. Kansleri päättää myönnetäänkö hakijalle dosentin arvo.

Hakijan on hyvä ottaa huomioon, että hakemuksen jättämisestä dosentin arvon myöntämiseen kuluu useampi kuukausi.

Dosentin arvoa haetaan yliopiston sähköisessä rekrytointijärjestelmässä (SAP HR/eRekry).

 • Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa tehtävään SAP HR –henkilöstöjärjestelmän kautta. SAP HR:ssä valitse: Ura ja työ - Hakemus viitekoodin kautta - viitekoodi HY16897. Hakemus kohdistetaan tehtävään ”Dosentti BYTDK 2020-2021".
 • Ulkoiset hakijat jättävät hakemuksensa Helsingin yliopiston eRekry-portaalin kautta osoitteessa https://rekry.helsinki.fi/start. eRekryssä valitse: Avoimet työpaikat – Hakemus viitekoodin kautta  – viitekoodi HY16899. Hakemus kohdistetaan tehtävään ” Dosentti BYTDK 2020-2021”.

Alla olevat hakudokumentit toimitetaan SAP HR/eRekry -järjestelmän kautta liitteinä. SAP HR:n/eRekryn hakijaprofiilia ei tarvitse muilta osin täyttää.

 • Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan ohjeistuksen mukainen yliopistoportfolio tai vaihtoehtoisesti Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistuksen mukainen ansioluettelo. Mikäli hakemukseen liitetään ansioluettelo (portfolion sijaan), tiedot opetuksesta ja ohjauksesta tulee kuitenkin kirjata yliopistoportfolion ohjeiden mukaisesti sekä tiedekunnan opetustaidon arviointimatriisi huomioiden, jotta tiedekunnan opetustaitotoimikunnalle olisi riittävät tiedot opetustaidon arviointia varten. 
 • Julkaisuluettelo (alla tarkemmat ohjeet julkaisuluettelon jäsentelystä)
 • Julkaisut asiantuntijoita varten (toimitettavien julkaisujen (5–10 julkaisua) tulee olla dosentuurin alan kannalta keskeisiä)
 • Dosentilta vaadittavan suomen ja ruotsin kielen hallinnan osoittavat dokumentit (esimerkiksi nimikirjanote tai kopio maisterin tutkinnon tutkintotodistuksesta). Jos kielitaitoa ei ole todettu tutkintotodistuksessa, hakemukseen liitetään kopio kielitodistuksesta.
 • Jos hakija ei ole Suomen kansalainen, liitetään kahden henkilön oikeaksi todistama jäljennös passin ensimmäisestä sivusta sekä tohtorin tutkinnosta annetusta todistuksesta. Jos syntyperäinen Suomen kansalainen on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, tulee myös tämän osoittamasta todistuksesta olla vastaavalla tavalla todistettu jäljennös.

Julkaisuluettelossa pyydetään soveltuvin osin noudattamaan Helsingin yliopiston julkaisutietokannan ryhmittelyä. Julkaisuluettelon jäsentely ja otsikointi voi siten olla esimerkiksi seuraava:
A Erillisteokset
A1 tieteelliset erillisteokset ja väitöskirja
A2 tieteelliset erillisteokset Helsingin yliopiston laitossarjoissa
A3 tieteelliset erillisteokset ja sarjojen osat, jotka ao. on toimittanut tai kääntänyt
A4 oppikirjat
A5 yleistajuiset teokset
B Artikkelit
B1 tieteelliset artikkelit tieteellisissä aikakauslehdissä, joissa käytetään
arviointijärjestelmää (referee)
B2 artikkelit tieteellisissä kokoomateoksissa tai painetuissa kongressijulkaisuissa
B3 artikkelit, katsaukset ja pääkirjoitukset tieteellisissä aikakauslehdissä, joissa ei käytetä arviointijärjestelmää sekä referee-lehdissä julkaistut pääkirjoitukset, katsaukset ja harkinnan mukaan kirja-arvostelut
B4 artikkelit Helsingin yliopiston laitossarjoissa
B5 yleistajuiset artikkelit
C Opetusmateriaali
- luento- ja opetusmonisteet ja muu opetusmateriaali, jota ei ole luetteloitu muissa kohdissa (esimerkiksi oppikirjana)
D Tutkimustuloksille haetut patentit
Luokituksen ulkopuolelle jäävistä julkaisuista voidaan informaatioarvosta riippuen ilmoittaa myös:
E Muut julkaisut
- personalia (in memoriam, syntymäpäiväkirjoitukset, haastattelut)
- pakinat, esseet, pääkirjoitukset
- arvostelut
- puolueettomat tuote-esittelyt tai -vertailut
- kuvareportaasit
- referaatit ja abstraktit
- referaatinomaiset kokousselostukset
- kuva-artikkelit ja tuote-esittelyt

Lisätietoja dosentin arvon hakuprosessista saa tarvittaessa: henkilöstöasiantuntija Harri Hamara, harri.hamara(at)helsinki.fi ja henkilöstökoordinaattori Sari Aaltonen, sari.aaltonen(at)helsinki.fi.