Opiskelu VIExpertissä

VIExpert-asiantuntijaopintojen aikana opiskelijat vahvistavat tutkimustietojaan ja -taitojaan Venäjän, Euraasian ja itäisen Euroopan alueella. Opiskelijat verkostoituvat Venäjän ja Itä-Euroopan monitieteiseen yhteisöön tutustuen uusiin ja tuleviin kollegoihin, luennoitsijoihin, muihin tutkijoihin ja työelämän vaikuttajiin. VIExpert-opintojen monitieteinen lähestymistapa auttaaa hahmottamaan laajasti alueen historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta.

Asiantuntijaopinnot suorittaneet voivat oman alansa tehtävien lisäksi toimia erilaisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa sekä tutkimuksen alalla Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä. Asiantuntijaopinnoilla pyrimme myös edesauttamaan opiskelijoittamme työelämävalmiuksia lisäämällä opintojen sidoksia työelämään erilaisilla tapahtumilla ja kursseilla.

VIExpert-opinnoissa opiskelija suorittaa vähintään 25 opintopisteen opinnot sekä laatii Venäjään, muuhun entisen Neuvostoliiton alueeseen tai itäiseen Eurooppaan jollain tavalla liittyvän pro gradu -tutkielman tai loppututkielman. Jos on epävarma, liittyykö pro gradu tai loppututkielma tarpeeksi VIE-alueeseen, silloin kannattaa olla VIExpertin henkilökuntaan yhteydessä.

Pakolliset Aleksanteri-instituutin tarjoamat kurssit

VIExpert-opintokokonaisuuteen kuuluu kolme kaikille pakollista opintosuoritusta:

 • VIExpert alkaa kaikille opiskelijoille yhteisellä kesäkoululla (5 op), joka järjestetään tänä vuonna 16.–21.8. Lammin biologisella asemalla.

 • VIExpert-monimuotokurssi ajankohtaisesta tutkimuksesta (5 op). Kurssi on lukuvuonna 2021–2022 VIExpert-IKEBB-monimuotokurssi ”Näkökulmia Venäjään, Euraasiaan ja itäiseen Eurooppaan”.

 • VIExpert-tutkielmaseminaari (5 op) tai vähintään 5 opintopisteen laajuinen kurssi joltain muulta tieteenalalta kuin omalta.

Kaikille yhteisistä kursseista opintoja kertyy 15 opintopisteen verran. VIExpertin opintovaatimusten mukaisesti opiskelijalla on mahdollisuus päättää, osallistuuko hän VIExpert-tutkielmaseminaariin vai korvaako hän seminaariosallistumisen suorittamalla 5 op:n kurssin vieraalta tieteenalalta.

Vapaavalintaiset VIE-verkoston yliopistojen tarjoamat kurssit

Yhteisten opintojen ja mahdollisen tutkielmaseminaarin lisäksi opiskelija valitsee henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaan muita opintoja siten, että kaikkien VIExpertin opintojen kokonaislaajuus on vähintään 25 opintopistettä. Enemmänkin siis saa opiskella.

Opetusohjelma 2021–2022.

VIExpert-kesäkoulu (5 op) (opintokoodi VIE-501)

VIExpert-kesäkoulu järjestetään Lammin biologisella asemalla 16.–21.8.2021. Kesäkoulu on tarkoitus järjestää hybridimuodossa eli osa opiskelijoista osallistuu lähiopetukseen Lammilla ja osa etäopetukseen Zoomissa. Ilmoittautuminen kesäkouluun on jo päättynyt.

Huom. kesäkoulu on pakollinen opintojakso VIExpert-opiskelijoille - jos olet hakemassa VIExpert-opintoihin, varmistathan, että pääset osallistumaan kesäkouluun elokuussa! Kesäkoulun tarkempi ohjelma julkaistaan  kesäkuussa.

Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopinnot aloitetaan yhteisellä, viikon mittaisella kesäkoululla (5 op). Kesäkoulu vahvistaa tulevaa VIE-asiantuntijuutta, laajentaa asiantuntemusta oman tieteenalan ulkopuolelle ja luo yhteisön sekä verkoston, jossa asiantuntemusta pystyy jatkossa kehittämään eteenpäin. Kesäkoulussa tutustutaan laajasti eri tieteenalojen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimukseen.

Kesäkoulu koostuu kolmesta eri osasta: Ajankohtaista Venäjän, Euraasian ja itäisen Euroopan tutkimuksessa -luennoista ja -tehtävistä, VIExpert-asiantuntijaopinnot ja työelämäyhteydet -tehtävistä ja -esityksistä sekä tutkielmaseminaareista. Pääosa viikosta on luennoille osallistumista, mutta mukana on myös ryhmätyöskentelyä sekä tutkimus- että työelämäpainotteisesti.

VIExpert-kesäkoulun ennakkotehtäviä on kolme:

 1. Ideapaperi loppututkielmaasi (dl 9.8.)
 2. Asiantuntijan/työelämässä olevan henkilön haastattelu ja siitä tehty esitys (dl 12.8.)
 3. Luentomateriaalien lukeminen (dl kesäkouluun mennessä)

Kaikkiin näihin ennakkotehtäviin löydät ohjeet Moodlesta.

VIExpert-monimuotokurssi: Näkökulmia Venäjään, Euraasiaan ja itäiseen Eurooppaan (5 op) (opintokoodi VIE-502)

Näkökulmia Venäjään, Euraasiaan ja itäiseen Eurooppaan -kurssi järjestetään 2. ja 3. periodin aikana lukuvuonna 2021–2022. Monimuotokurssi on monitieteinen, osin ilmiöpohjainen, erilaisia kysymyksiä, teemoja ja niihin liittyviä ilmiöitä ja ongelmia sekä niiden selitys- ja ymmärtämismalleja esittelevä maisteritasoinen johdantokurssi. Kurssilla esitellään ko. alueiden tutkimuksen moninaisuutta ja erilaisia lähestymistapoja ko. alueiden tutkimukseen. Kurssi koostuu kolmesta lähipäivästä ja seitsemästä Moodlessa suoritettavasta etäopetusmoduulista.  Jokaisessa moduulissa on opetusta koskien niin Venäjää, jotain muuta entisen NL-alueen aluetta kuin itäistä Eurooppaakin. Opetukseen osallistuu useita opettajia ja asiantuntijoita. Kurssi on tarkoitettu VIExpert- ja IKEBB-opiskelijoille.

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää aluetutkimuksen ja erityisesti Venäjän, Euraasian ja itäisen Euroopan tutkimuksen ilmiöiden sekä lähestymistapojen (teoreettisten ja metodologisten mallien) moninaisuuden. Hän osaa soveltaa joitakin näistä malleista omiin kiinnostuksen kohteiseen Venäjän, Euraasian ja itäisen Euroopan kontekstissa. Opiskelija harjaantuu niin itsenäiseen kuin ryhmätyöskentelyyn. Hän kehittyy kriittisessä ajattelussa sekä analyyttisissä ja argumentaatiotaidoissa. Hän osaa etsiä ko. alueeseen liittyen soveltuvaa tutkimusta ja muuta tietoa sekä tehdä suullisia ja kirjallisia esityksiä.

Kurssin lähipäivät järjestetään Helsingissä, tai koronatilanteen niin vaatiessa Zoomissa, 5.11.2021, 20.1.2022 sekä 4.3.2022. Lisäksi opiskelija kirjoittaa itsenäisesti välitehtävän. Jokaisessa etämoduulissa on myös pienimuotoinen tehtävä, joka tulee suorittaa kurssilla edetäkseen.

Ilmoittautuminen kurssille tapahtuu Helsingin yliopiston Sisussa 14.10 mennessä.

VIExpert opintoihin kuuluu pakollisena opintojaksona VIExpert-tutkielmaseminaari (5 op), jonka voi halutessaan korvata vieraan tieteenalan opintojaksolla. VIExpert-tutkielmaseminaarin tarkoitus on oman oppiaineen seminaarien tukena edistää pro gradu -tutkielman/diplomityön tekemistä lisäämällä erityisesti kohdealueen asiantuntemusta, vahvistamalla monitieteisyyttä sekä opiskelijoiden verkottautumista. VIExpert-tutkielmaseminaari ei kuitenkaan korvaa oman oppiaineen pakollisia seminaareja.

Opiskelijoille on mahdollista saada myös gradulle toinen ohjaaja Aleksanteri-instituutista tukemaan tutkielman tekoa.

VIExpert voi myös tukea lähdemateriaalien hakua, ja jos pro gradu edellyttää ulkomaisten asiantuntijoiden apua tai ulkomaisissa arkistoissa tms. vierailua, voi VIExpertin toimistolle laatia vapaamuotoisen hakemuksen tällaisen tuen saamiseksi. Hakemuksen ohjeet saa VIExpertin koordinaattorilta Hanna Peltoselta.

Lukuvuosi 2021–2022
 

VIExpert-tutkielmaseminaari (5 op) (opintokoodi VIE-503)

VIExpert-tutkielmaseminaari on tarkoitettu kaikille VIExpert-opiskelijoille. Seminaarin toiminta perustuu tehokkaaseen, tieteidenväliseen keskusteluun ja edellyttää kaikkien osallistujien aktiivista osallistumista työskentelyyn. Seminaari antaa opiskelijalle lisätukea VIE-kohdealueen asiantuntemuksen kehittämiseksi tarjoamalla Aleksanteri-instituutissa olevaa asiantuntijuutta opiskelijoiden käyttöön. VIExpert-tutkielmaseminaari ei kuitenkaan korvaa oman laitoksen tai tutkinto-ohjelman pakollisia seminaareja.

VIExpert-tutkielmaseminaarissa esitetään ideapaperin ja tutkimussuunnitelman lisäksi vähintään kaksi muuta paperia. Lisäksi seminaarissa vertaisarvioidaan muiden opiskelijoiden papereita. Seminaari järjestetään Aleksanteri-instituutin tiloissa noin kerran kuukaudessa. Opiskelija voi halutessaan osallistua seminaariin myös Zoomin kautta.

Vastuuopettaja: Sirke Mäkinen. Lisäksi vierailevia asiantuntijoita.

Opinto-oppaasta löydät opetussuunnitelman, opetusohjelman sekä ohjeita opintojen suorittamiseen.  Muiden kuin opetusohjelmassa esiteltyjen kurssien soveltumisesta  VIExpet-opintoihin voit tiedustella VIExpertin toimistosta. VIExpert-opiskelijoiden käytettävissä on laaja-alainen kattaus kursseja, joita järjestetään ympäri Suomea. Osa kursseista on sellaisia, jotka kuuluvat yliopistojen normaaliin opetukseen muutenkin, ja pienempi osa sellaisia, jotka järjestetään verkoston toimesta tai sen tuella. 

Kurssit on jaettu niiden alkamisajan mukaan lukukausittain omille sivuilleen. Lukukausien sisällä kurssit on jaettu vielä tarkemmin alkamisajankohdan mukaan.

VIExpertin kaikille yhteisten opintojen kuvaukset löytyvät omilta sivuiltaan. Lisäksi työelämäkursseille on oma sivunsa.

Kurssit on pyritty, milloin mahdollista, laatimaan aikatauluiltaan sellaisiksi, että muilta paikkakunnilta tulijat pystyisivät helposti osallistumaan niihin. Tämä tarkoittaa opetuksen periodisointia ja etäopetusvälineiden ja -menetelmien käyttöä. Kurssien lopussa on aina ko. kurssin verkkosivut, joista on hyvä tarkistaa kurssin alkamisaika ja paikka.

Kaikilla VIExpertin opiskelijoilla, kotiyliopistosta riippumatta, on oikeus osallistua kaikille tässä oppaassa luetelluille kursseille. Oman kotiyliopiston ulkopuolisille kursseille on mahdollista saada matka-avustusta. Tarkemmat tiedot kohdassa Opiskelun tueksi > Matkatuki.

VIExpertin painettu opinto-opas lähetetään ainoastaan uusille opiskelijoille. Opinto-oppaan nettiversio on luettavissa täällä.

VIExpert pyrkii tarvittaessa järjestämään tukiohjausta opiskelijoiden pro gradu -tutkielmille. Tämä ohjaus on laitoksella annetun ohjauksen ohella annettavaa lisätukea, jolla pääsääntöisesti tuetaan lopputyössä tarvittavan, VIE-kohdealueen asiantuntemuksen kehittämistä.

Sinulle sopivan ohjaajan löytämiseksi pyydämme lähettämään 200-300 sanan tiivistelmän gradusi aiheesta. Tiivistelmästä olisi hyvä käydä ilmi myös minkä tyyppisissä kysymyksissä ohjausta erityisesti tarvitset (esim. gradun teon prosessi, teoriat, metodit, Venäjää, muuta Euraasiaa tai itäisen Euroopan maata koskeva tieto). Tiivistelmän voi lähettää sähköpostilla VIExpertin koordinaattorille (hanna.o.peltonen [at] helsinki.fi).

Ohjaus on lisätukea työllesi, eikä perustu ohjaajan opetus- tai muuhun työvelvollisuuteen, ja ohjaaja antaa ohjausta oman aikataulunsa sallimissa rajoissa. Jotta ohjaus onnistuisi, sinulta itseltäsi edellytetään aktiivista otetta, tekstien tuottamista kommentoitavaksi ja mieltäsi askarruttavien tärkeiden kysymysten esittämistä ohjaajalle.

Laitoksesi on hyvä olla tietoinen mahdollisesti saamastasi lisäohjauksesta. Pyydämmekin, että tulostat oheisen koulutusohjelmalle/laitokselle tarkoitetun kirjeen gradusi ohjaajalle tai koulutusohjelman laitoksesi esihenkilölle ja palautat sen allekirjoitettuna sähköpostitse VIExpert-koordinaattori Hanna Peltoselle hanna.o.peltonen at helsinki.fi.

Aleksanteri-instituutin verkkosivuilla ja ai-verkko -sähköpostilistalla tiedotetaan erilaisista Venäjään ja itäiseen Eurooppaan liittyvistä vierailuluennoista ja seminaareista, joihin myös VIExpert -opiskelijoiden toivotaan osallistuvan.

Osallistumalla kahdeksalle luennolle ja kirjoittamalla niistä yhteensä noin 10-sivuisen oppimispäiväkirjan saa kolme opintopistettä. Luennolla tarkoitetaan vähintään 1,5 tuntia kestävää tilaisuutta. Luennoitsijalta tai tilaisuuden järjestäjältä pyydetään kuittaus luentopassiin tai vaihtoehtoisesti luennon tai seminaarin ohjelma toimitetaan oppimispäiväkirjan mukana liitteenä.

Oppimispäiväkirjassa pohditaan ja analysoidaan luennoilla opittuja asioita. Kyse ei siis ole luentomuistiinpanojen puhtaaksi kirjoittamisesta. Analyysin lähtökohtana voi olla esim. oman pro gradun tai yleisemmin oman tieteenalan jokin kysymyksenasettelu. Jos luento liittyy relevantisti hankkimaasi työkokemukseen, voit reflektoida luentoa myös suhteessa siihen. Opiskelija saa halutessaan oppimispäiväkirjasta viisi opintopistettä  perehtymällä näiden lisäksi kahteen akateemiseen lähteeseen per luento ja reflektoimalla niitä oppimispäiväkirjassa. Lisää lähteet ja lähdeluettelo oppismispäiväkirjaan.

Luentopassipohjan voit tulostaa tästä:

 

Täytetty luentopassi ja oppimispäiväkirja palautetaan  koordinaattorille hyväksymistä varten. Oppimispäiväkirjan tekniset ohjeet: riviväli 1,5 ; fontti Times New Roman 12 ; kaikki marginaalit 2,5 cm. Lue tieteellisen kirjoittamisen ohjeet: https://www.avoin.helsinki.fi/oppimateriaalit/tieteellisen-kirjoittamisen-ohjeet-APA.htm

VIExpert tarjoaa monipuolista työelämätukea. VIExpert-kesäkoulua varten opiskelijat haastattelevat työelämän asiantuntijoita ja osallistuvat alumnien pitämiin työryhmiin.

VIExpertin intensiivinen työelämäkurssi (3op) toteutetaan opintomatkan tavoin opiskelijoiden itsenäisesti toteuttamana ja VIExpertin henkilökunnan tukemana. Kurssi on noin viikon pituinen ja sijoittuu huhti-toukokuuhun riippuen toteuttajaryhmän aikatauluista. Se sisältää esimerkiksi työelämävierailuja, CV-klinikan valokuvauksineen, verkostoitumistilaisuuksia ja työelämäasiantuntijoiden antamaa opetusta.

Opintopisteiden (3) edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen järjestelyihin. Tavoitteena on, että kurssin jälkeen osallistujilla on työmarkkinoilla erittäin arvostetun projektityöskentelykokemuksen lisäksi parempi käsitys omasta osaamisestaan, hiottu CV ja LinkedIn-profiili, paljon tietoa uusista potentiaalisista työpaikoista sekä uusia kontakteja.

Kaukasia-opinnot Malmön yliopistossa

Malmön korkeakoulu tarjoaa mielenkiintoisia Kaukaasiaan liittyviä verkkokursseja, jotka voidaan sisällyttää VIExpert -opintoihin: “Caucasus Studies includes a range of area courses with a focus on the Caucasus region. All courses are offered exclusively online with instruction in English. There are no mandatory seminars or lectures on campus.”

Caucasus studies I
Includes the following four course modules:

 • Introduction to Caucasus Studies
 • History of the Caucasus
 • A language of the Caucasus
 • Post-Soviet developments in the Caucasus

Caucasus Studies II
Includes the following four course modules:

 • State and nation building in the Caucasus
 • Conflicts and conflict resolution in the Caucasus
 • Peoples and languages in the Caucasus
 • The Caucasus region: causes and consequences of migration

You can find more information here: Caucasus Field and Case Studies

Kansainvälisyys

VIExpertin opiskelijoilla on monia eri väyliä kansainvälisyyteen, kuten opintomatkat, kansainväliset kesä- ja syyskoulut ja kotiyliopistojen tarjoamat opiskelijavaihdot.  VIExpertin Moodle-sivuilta löytyy myös listattuna erilaisia kurssi- ja kesäkoulumahdollisuuksia ulkomailla: https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/view.php?id=6041

Opiskelijavaihtoon Venäjälle VIExpert kannustaa opiskelijoita hakeutumaan oman kotiyliopiston kautta. Alla on linkki jokaisen verkoston yliopiston vaihtokohteisiin Venäjällä. VIExpert auttaa mielellään vaihtokohteen löytämisessä yhdessä opiskelijan oman kotiyliopiston kanssa.

Aalto-yliopisto
https://into.aalto.fi/display/fiopinnot/Vaihtokohteet

Hanken
https://www.hanken.fi/en/apply/international-opportunities/studies-and-internships-abroad/exchange-studies/study-abroad

Helsingin yliopisto
https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/venajan-vaihtokohteet

Itä-Suomen yliopisto
https://kamu.uef.fi/student-book/first/

Jyväskylän yliopisto
https://opiskelu.jyu.fi/fi/kansainvalisty/vaihtoon/tutustu/kohteet/first

Lapin yliopisto
https://www.ulapland.fi/FI/Opiskelu/Kansainvalisty-Lapin-yliopistossa/Vaihtoon

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
https://uni.lut.fi/venaja

Oulun yliopisto
http://www.oulu.fi/yliopisto/avoimet-vaihtohaut

Tampereen yliopisto
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/uni?page=3211

Turun yliopisto
https://intranet.utu.fi/index/vaihtoon-hakeminen/

Vaasan yliopisto
https://www.univaasa.fi/fi/for/student/studies/internationalisation/exchange/destinations/

Åbo Akademi
https://www.abo.fi/studera-hos-oss/ak-utomlands/aka-pa-utbyte/vart-kan-jag-aka/ryssland/