Jobba hos oss

Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet är Finlands ledande enhet för pedagogisk forskning och utbildning och lärarutbildning. Fakulteten är internationellt ansedd och mycket framgångsrik. Fakultetens forskning och undervisning har som mål att på bästa sätt realisera människans kulturella och sociala potential för individens och mänsklighetens bästa.

Pedagogiska fakulteten är en dynamisk, inspirerande och internationell arbets- och studiemiljö med en högklassig infrastruktur för forskning och undervisning. Vi uppmuntrar etisk, djärv och kreativ forskning, undervisning och samverkan med samhället.

Vår fakultet har cirka 3 000 examensstuderande och 500 forskande lärare. Vi ansvarar också för de pedagogiska studierna för ämneslärare som ordnas för cirka 3 000 studerande vid andra fakulteter. Vi erbjuder grundutbildning, påbyggnadsutbildning och fortbildning som leder direkt till ett yrke eller till akademiska expertuppdrag.

In­struk­tio­ner för sö­kan­de till un­der­vis­nings- och forsk­nings­be­fatt­ning­ar vid Pe­da­go­gis­ka fa­kul­te­ten

Jobba på oss