Delaktiga elever och studerande

Vår skola är en studiepositiv lärmiljö där elever, studerande, lärare och övrig personal uppskattar varandra och där varje individ är viktig och värdefull. I en trygg skolgemenskap lär man sig och övar mångsidiga kunskaper och färdigheter. Färdigheter och konstnärlighet ges tillfälle att ta sig uttryck bland annat under skolans fester. Elever och studerande bemöts som individer och man strävar efter att stödja deras inlärning och självkänsla. De uppmanas att studera den omgivande världen. Studentkåren och tutorverksamheten erbjuder skolans studerande en möjlighet att påverka inom skolsamfundet.

Medlemmarna i elevkåren för skolans övre årskurser har rätt att ställa upp vid val då en ny styrelse som representerar elevkåren väljs. Elevkårsstyrelsen i grundskolan bildas under hösten då ett nytt läsår inleds och styrelsens mandatperiod börjar under höstterminen och fortgår fram till slutet av följande vårtermin.

Styrelsen för elevkåren deltar i skolans centrala beslutsfattandeorgan. Elevkårsstyrelses mötesprotokoll är i huvudsak offentliga dokument som alla som önskar har möjlighet att ta del av.

Elevkårsstyrelsen i grundskolan samarbetar med elevkårsstyrelsen för normallyceets gymnasium. Elevkårsstyrelserna önskar representera och tjäna Norsens elever och studerande på bästa möjliga sätt. Om du alltså har idéer för vad elevkårerna borde syssla med eller vad som kunde göra vår skola bättre, ta kontakt! Vi kan nås i skolan, per e-post och på Facebook.

Kontakta elevkåren

Postadress:

Elevkåren i Normallyceum i Helsingfors grundskola

PB 38 (Bangatan 6), 00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

E-post:

oppilaskunta-norssi(at) helsinki.fi

Alla studerande vid gymnasiet i Normallyceum i Helsingfors är medlemmar i gymnasiets elevkår. Alla medlemmar har rösträtt och är valbara i elevkårens val som anordnas i början av året, där man väljer en styrelse för gymnasiets elevkår. Styrelsen lägger fram motioner och ger utlåtanden i ärenden som rör gymnasiets elever. Styrelsen anordnar olika evenemang och andra aktiviteter för elevkårens medlemmar. Gymnasiets elevkår har hand om trivseln för de studerande även genom att ingå avtal som gynnar gymnasieeleverna med olika företag. Studentkåren har samarbetsavtal med dryckesautomatföretag.

Kontaktuppgifter för gymnasiets elevkår

Postadress:

Elevkåren vid Normallyceum i Helsingfors gymnasium

PB 38 (Bangatan 6), 00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

E-post:

opiskelijakunta(at)normaalilyseo.fi

Elevkårsstyrelsen önskar representera och tjäna skolans studerande på bästa möjliga sätt. Om du har idéer för vad elevkåren borde syssla med eller vad som kunde göra vår skola bättre, ta kontakt! Vi kan även nås i skolan.