Dekaner och fakultetsrådet

Fakultetsrådet är ett kollegialt förvaltningsorgan. Under dekanus ledning utvecklar fakultetsrådet verksamheten vid fakulteten i dess helhet enligt de mål som uppställts för universitetets verksamhet och ekonomi samt enligt universitetets strategi och fakultetens genomförandeplan. Agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens fakultetsråd har utöver dekanus 18 medlemmar och suppleanter. Fakultetsrådets mandatperiod är fyra år, dock så att studentmedlemmarnas mandatperiod är två år.

Prodekanus Maija Tenkanen

Maija Tenkanen är professor i produktionskemi för bioproduktion. Innan hon kom till Helsingfors universitet arbetade hon i nästan 15 år vid VTT:s enhet för bio- och kemiteknik. Som doktorand besökte hon Department of Chemistry, Massachusetts Institute of Technology i USA i sex månader, och hon doktorerade vid Tekniska högskolan (nuvarande Aalto-universitetet). Maija Tenkanen fick det prestigefyllda Marcus Wallenberg-priset 2003. Hennes forskning fokuserar på två grupper av hemicellulosa (xylaner, mannaner) som är vanligt förekommande i växters cellväggar men som hittills utnyttjats i ringa grad – deras karakterisering, enzymatiska bearbetning och tillämpningar, bland annat som ingredienser i livsmedel och förpackningsmaterial. Hon intresserar sig också för biosyntesen hos exopolysackarider som produceras av mjölksyrabakterier, exopolysackaridernas struktur och hur de kan utnyttjas i livsmedel.

Prodekanus Maija Tenkanen ansvarar för forskningsärenden och utvecklingen av forskarutbildningen vid fakulteten. Hon vikarierar för dekanus enligt behov.