Tutkimusprofiili

Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa tutkitaan muuttuvan maailman sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä ja ongelmia niiden globaalien, eurooppalaisten, kansallisten ja paikallisten ulottuvuuksien näkökulmasta.  Tiedekunta on sekä menetelmällisesti että temaattisesti Suomen monipuolisin ja kansainvälisesti menestynein yhteiskuntatieteellisen alan tutkimusyksikkö.
 

Tiedekunnan tutkimuksen painoalat

  • eriarvoisuus, oikeudenmukaisuus ja turvallisuus 
  • demokratian mahdollisuudet ja uhat 
  • mieli, ymmärtäminen ja osallisuus
  • yhteiskunnallinen tieto ja asiantuntemus

ERIAR­VOI­SUUS, OI­KEU­DEN­MU­KAI­SUUS JA TUR­VAL­LI­SUUS 

 
Oikeudenmukaisuus ja sen kokemus ovat hyvinvoinnin keskeisiä edellytyksiä. Globaali eriarvoisuus on lisääntyvässä määrin myös turvallisuusuhka. Näiden tutkimuskohteiden lisäksi tiedekunnassa tutkitaan esimerkiksi etnistä syrjintää sekä terveyden ja elinolojen eriarvoisuutta.
 
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian professori Sarah Green johtaa European Research Councilin rahoittamaa tutkimushanketta, jossa tutkitaan muun muassa Välimeren alueen poliittisia verkostoja sekä kansallisia ja sotilaallisia rajoja. Tavoitteena on nähdä, miten rajojen hallinta muuttuu ja miten se vaikuttaa esimerkiksi pakolaistilanteeseen ja maahanmuuttoon.

DE­MO­KRA­TIAN JA HY­VIN­VOIN­TI­VAL­TION MAH­DOL­LI­SUU­DET JA UHAT 

 
Demokratiaa, sen toteutumista ja uhkia tutkitaan tiedekunnassa monilla tasoilla paikallisesta globaaliin. Erityisenä tutkimuskohteena on pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli, sen historia ja tulevaisuus. Malli herättää yhä lisääntyvää kansainvälistä kiinnostusta. 
 
Suomen Akatemian rahoittamassa Terveys ja poliittinen osallistuminen -hankkeessa  tutkitaan terveydentilan vaikutusta poliittiseen osallistumiseen erityisesti äänestysprosentin, kansalaisvaikuttamisen, poliittisen mielenkiinnon ja tiedon osalta.

MIE­LI, YM­MÄR­TÄ­MI­NEN JA OSAL­LI­SUUS

 
Miten tulla toimeen toisten kanssa on ihmiskunnan kohtalonkysymyksiä.  Tähän kysymykseen etsitään vastauksia tutkimalla niin vuorovaikutusta kuin siinä muodostuvia mielikuvia ja identiteettejä. Tiedekunnassa tutkitaan myös osallisuutta ja sen esteitä monilla tieteenaloilla.
 
Tiedekunta on mukana humanistisessa tiedekunnassa toimivassa tutkimuksen huippuyksikössä Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa. Hankkeessa tutkitaan yhteisen ymmärryksen ja kokemuksen saavuttamista ja säilyttämistä ihmistenvälisessä vuorovaikutuksessa.

YH­TEIS­KUN­NAL­LI­NEN TIE­TO JA ASIAN­TUN­TE­MUS 

 
Tutkimusta tehdään yhä enenevässä määrin monitieteisesti ja tieteidenvälisesti. Tieteellisen tiedon suhde päätöksentekoon on ajankohtainen keskustelunaihe.  Tiedekunnassa toimii akatemiaprofessori Uskali Mäen johtama Yhteiskuntatieteiden filosofian tutkimuksen huippuyksikkö, jossa tutkitaan tieteidenvälisten suhteiden dynamiikkaa ja yhteiskuntatieteelisen tiedon tuottamisen muuttuvia käytäntöjä. Tavoitteena on ymmärtää ja kohentaa yhteiskuntatieteellisen tiedon tuottamisen käytäntöjä sekä rakentaa siltoja tieteenalojen välille.