Sosiaalipsykologia

© Eliel Kilkki

Mitä on sosiaalipsykologia?

Ihminen elää jatkuvassa kanssakäymisessä toisten ihmisten kanssa. Hän on jäsenenä ryhmissä, organisaatioissa, yhteiskunnissa ja kulttuuriyhteisössään. Sosiaalipsykologiassa tutkitaan, miten tämä sosiaalinen maailma ja yksittäiset ihmiset vaikuttavat toisiinsa ja muovaavat toisiaan ja miten he ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Keskeisiä kiinnostuksen kohteita ovat ihmismielen – ajattelun ja tunteiden – sosiaalinen muotoutuminen sekä ryhmien väliset suhteet.

Sosiaalisen vuorovaikutuksen tutkimus on ollut alusta saakka keskeisiä aiheita oppiaineessa. 1970-luvulla kiinnostuksen kohteeksi nousivat sosialisaatio ja moraalinen sosialisaatio, etninen identiteetti ja ryhmien väliset suhteet sekä terveyden sosiaalipsykologia. Seuraavien vuosikymmenten aikana tutkimuskohteet laajenivat tiedon sosiaalipsykologiaan ja sosiaalisiin representaatioihin. Sittemmin myös yrittäjyyden, työelämän, digitaalisen vuorovaikutuksen ja nationalismin tutkimus ovat olleet aktiivisen tutkimuksen kohteina.

Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian tutkimuksen nykyisiin painoaloihin kuuluvat:

 • Ryhmien väliset suhteet, maahanmuuttajat ja identiteetti
  Tieteenalalla tehtävä etnisten ryhmien välisiä suhteita koskeva tutkimus on luonteeltaan sekä perustutkimusta että soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteena on sekä etnisiä vähemmistöryhmiä (maahanmuuttajia, kieli- ja kulttuurivähemmistöjä) että valtaväestö ja yhteiskunnan monikulttuurisuus. Tutkimuksessa tarkastellaan esimerkiksi etnistä identiteettiä, maahanmuuttajien integraatiota ja hyvinvointia sekä valtaväestön ennakkoluuloisuutta ja stereotypioita. Lue lisää ryhmien välisten suhteiden tutkimusryhmän sivuilta englanniksi.
 • Arkiajattelu ja argumentointi
  Se miten ihminen rakentaa ja jäsentää maailmaa, luo puitteet hänen havainnoilleen, asenteilleen ja toiminnalleen. Argumentoinnin kautta luomme uutta tietoa ja ylläpidämme vanhaa. Tutkimuksen kohteena ovat olleet esimerkiksi käsitykset ja niiden muodostuminen tasa-arvosta, Euroopan integraatiosta, väkivallasta, turvallisuudesta, teknologiasta, ihmisoikeuksista, kansallisuudesta, feminismistä, nationalismista ja historiasta. Tutkimuskohteita on yhä enenevässä määrin olleet myös diskursiivinen ja visuaalinen ilmaisu.
 • Yrittäjyyden sosiaalipsykologia
  Yrittäjyyden sosiaalipsykologiassa tutkitaan yrittäjätoimintaan liittyviä psykologisia tekijöitä, sosiaalisia suhteita ja vuorovaikutusta sekä yrittäjämäisen toimintaorientaation ja sitä toteuttavan yrittäjäagentin rakentumista ja reunaehtoja.  Tieteenalalla tutkitaan yrittäjäagenttia määrittäviä psykologisia elementtejä (kuten identiteetti, minuus, itseä toimijana koskevat kognitiot, arvot, taidot) ja sosiaalista kommunikaatiota (kuten itsen esittäminen, kehystäminen, argumentaatio) sekä transaktiosuhteita (kuten asiakas, kilpailija, yhteiskunta), joiden kautta yrittäjäagentti kietoutuu sosiaaliseen, kulttuuriseen ja poliittiseen ympäristöönsä.
 • Organisaatioiden ja ryhmien sosiaalipsykologia
  Sosiaalipsykologia tutkii monia sellaisia ilmiöitä, joihin törmäämme päivittäin esim. työpaikoilla: johtamistyylit, ryhmien sisäinen viestintä, päätöksentekeminen ja toisiin vaikuttaminen. Viimeaikainen tutkimus on keskittynyt paljon työhyvinvointiin ja työssä koettuun oikeudenmukaisuuteen. Koetulla oikeudenmukaisuudella on vaikutuksia mm. organisaatioon samastumisen ja siihen sitoutumiseen, irtisanoutumisaikomuksiin, ryhmien välisiin suhteisiin organisaatioissa, oikeudenmukaiseen kohteluun työpaikalla. Kiinnostavaa on myös työntekijöiden henkilökohtaisten arvojen yhteys koettuun oikeudenmukaisuuteen.
 • Käyttäytymismuutoksen ja terveyden sosiaalipsykologia
  Käyttäytymismuutoksen ja terveyden tutkimusryhmä tekee käyttäytymismuutostieteellistä tutkimusta ja pyrkii ymmärtämään, kuinka sosiaaliset ja psykososiaaliset tekijät vaikuttavat käyttäytymisen muutokseen. Ryhmä tutkii myös käyttäytymisen muutokseen tähtäävien interventioiden vaikutuksia sekä muutoksen taustalla vaikuttavia dynaamisia prosesseja. Lue lisää käyttäytymismuutoksen ja terveyden tutkimusryhmän sivuilta (englanniksi).

Lisätietoa tutkimuksesta ja apurahatutkijoista löydät Helsingin yliopiston tutkimusportaalista.

 

 

Käynnissä olevat tutkimushankkeet

 • Nelli Hankonen: Käyttäytymisen muutoksen prosessit: Psykososiaaliset muutosmekanismit hyvinvoinnin lisäämistä tavoittelevissa interventioissa
 • Nelli Hankonen: Omaehtoinen motivaatio: Yksilöllisten motivaation hallintakeinojen koonti sekä työ- ja liikuntamotivaation ajallisen vaihtelun tutkimus
 • Nelli Hankonen: Käyttäytymisnäyttöön perustuva politiikka. Suomen Kulttuurirahasto 2019-2020
 • Inga Jasinskaja-Lahti: Avointa kansallista identiteettiä etsimässä: Monimenetelmällinen, kulttuurienvälinen näkökulma, Suomen Akatemia, 2013-2017

Tieteenalan kaikki tutkimushankkeet on luetteloitu tutkimusportaalissa.

Sosiaalipsykologian tieteenala perustettiin valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 1962. Se on maan vanhin ja laajin sosiaalipsykologian koulutusta tarjoava yksikkö. Sosiaalipsykologin koulutuksen saaneet ovat sijoittuneet monenlaisiin tehtäviin työelämän eri aloille: tutkijoiksi, kouluttajiksi, sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin, valtion, kuntien ja järjestöjen hallintotehtäviin sekä yksityisellä sektorilla niin itsenäisiksi yrittäjiksi kuin yritysten henkilöstöhallinnon tehtäviin. Viimeisin sosiaalipsykologien työhön sijoittumisselvitys löytyy alapuolelta.

Tutustu myös sosiaalipsykologiaa opiskelleiden uratarinoihin sosiaalipsykologian alumnigalleriassa.

Koulutusohjelmat, joissa sosiaalipsykologiaa opetetaan

Sosiaalipsykologiassa on perinteisesti korostettu opiskelijakeskeisiä oppimista ja kokeiltu uusia aktiivisen oppimisen menetelmiä. Vuonna 1989 Helsingin yliopiston Ylioppilaskunta myönsi sosiaalipsykologialle ”Vuoden Laitos” -palkinnon. Sosiaalipsykologian laitos palkittiin 1999-2000 yhtenä valtakunnallisista opetuksen huippuyksiköistä. Helsingin yliopisto myönsi sosiaalipsykologian laitokselle opetuksen laatupalkinnon vuonna 2006 ja valitsi sen opetuksen laatuyksiköksi vuosiksi 2007-2009. Vuosina 2015-2016 sosiaalipsykologian oppiaine toimi Helsingin yliopiston Opettajien akatemian yhtenä kehittämisen kotiyksikkönä.

Sosiaalipsykologian tutkijat ovat vahvasti kansainvälisesti verkottuneita. Tutkimusta tehdään yhä useammin kansainvälissä vertailevissa asetelmissa.

Koska sosiaalipsykologit tutkivat ihmisten vuorovaikutusta ja ihmisiä heidän sosiaalisissa ympäristöissään, yhteiskunnalliset muutokset (esim. maahanmuutto, uusi teknologia, geenien kautta saatavat terveystiedot, tuotannon ja työelämän muutokset) kietoutuvat erottamattomasti oppiaineessa tehtävään tutkimukseen. 

Tutkijoiden yhteiskunnallinen vuorovaikutus tapahtuu ensisijassa julkisen sektorin (kansallinen, paikallinen) toimijoiden kanssa.

Sosiaalipsykologian posti- ja käyntiosoite

PL 54 (Unioninkatu 37)
00014 Helsingin yliopisto

Tietoa medialle

Viestinnän yhteystiedot