Ryhmäanalyyttinen aikuisten psykoterapian koulutusohjelma 2021-2024

Laajuus
70 opintopistettä

Alkaminen ja kesto
Koulutusohjelma alkaa elokuussa 2021. Koulutusohjelma kestää 3 vuotta (6 lukukautta).

Ryhmäkoko
Koulutusohjelmaan otetaan 6-20 opiskelijaa. Koulutusohjelma toteutuu, jos siihen on vähintään 6 hyväksyttävissä olevaa hakijaa, jotka ottavat opiskelupaikan vastaan.

Opetustilat
Lähiopetus toteutetaan Suomen Ryhmäanalyysikoulutus Oy:n tiloissa Helsingissä osoitteessa Laivastokatu 14 B. Yhteisten opintojen (5 op) opetus järjestetään Helsingin yliopiston keskustakampuksen tiloissa.

Miksi ryhmämuotoista terapiaa? Me kaikki synnymme ryhmään ja elämme ja työskentelemme monenlaisten ryhmien kanssa läpi elämän. Ryhmä tarjoaa myös paljon sellaista, mitä kahdenkeskiseen suhteeseen ei sisälly. Ryhmään kuuluminen ja ryhmässä toimiminen on siksi ihmiselle tärkeää. Ryhmä hoitaa ja tukee, mutta siihen sisältyy myös omat haasteensa.

Koulutusohjelma pohjautuu ryhmäanalyyttiseen teoriaan, johon integroituu psykoanalyyttinen, systeemiteoreettinen ja sosiaalipsykologinen viitekehys. Koulutusohjelma tarkastelee yksilön mielenterveyttä sosiaalisesta ja vuorovaikutuksellisesta viitekehyksestä, jonka ihmiskäsityksen ja persoonallisuus-teorian mukaan psyykkinen kasvu ja sen häiriöt syntyvät pääosin vuorovaikutussuhteissa. Koulutusohjelman teoriapohja käsittelee yksilöä osana ryhmää ja yhteiskuntaa niin, että ryhmän vuorovaikutussuhteita korjaamalla voidaan vaikuttaa yksilön integroitumiseen osana yhteisöään. Koulutuksen keskeinen tavoite on ryhmäanalyyttisen psykoterapiamenetelmän syvällinen oppiminen ja sen menetelmien käyttäminen terapian kohderyhmissä. Koulutusohjelma käsittelee näitä alueita ajankohtaisen tieteellisen tiedon valossa. Tavoitteena on tukea opiskelijan kykyä käsitellä ja arvioida ryhmä- ja yksilöpsykoanalyyttisestä viitekehyksestä tehtävää psykoterapiatutkimusta sekä opiskelijan taitoa arvioida kyseessä olevan psykoterapiamenetelmän sovellettavuutta ja yhteyttä ammatilliseen näyttöön ja käytäntöön.

Ryhmäanalyysikoulutus antaa valmiudet toimia ryhmäpsykoterapeuttina ryhmäanalyyttisen teorian pohjalta. Se antaa ryhmäpsykoterapian ja vuorovaikutuksen kehittämismallin myös pien-, media- ja suurryhmien ohjaamiseen. Ryhmäanalyysia sovelletaan myös muissa terapiamuodoissa, samoin organisaatioissa, koulutuksessa sekä työnohjauksessa ja se on taloudellinen hoitomuoto.

Kouluttajina toimivat ryhmäanalyyttisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutit:

 • Taru Kaivola, vastuukouluttaja; psykiatrian erikoissairaanhoitaja, psykoterapeutti VET
 • Eeva Elorinne, työnohjaaja; KM, psykoterapeutti VET
 • Aila Kauranen, kouluttaja; YTM, psykoterapeutti VET
 • Eeva-Liisa Lahti-Helttula, kouluttaja; KL, TtM, psykoterapeutti VET
 • Ulrika Segercrantz, työnohjaaja; FM (psykologia), psykoterapeutti VET
 • Rauno Tuikka, kouluttaja; FK (psykologia), psykoterapeutti VET
 • Juha-Matti Toivola, kouluttaja; LL, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti VET
 • Kristiina Toivola, kouluttaja; LL, työterveyshuollon erikoislääkäri, psykoterapeutti VET
 • Leila Valtonen, koulutuspsykoterapeutti; TM, psykoterapeutti VET

Koulutusohjelman laajuus on 70 opintopistettä ja se koostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:

Yhteiset teoria- ja menetelmäopinnot 5 op

Kaikille Helsingin yliopiston psykoterapeuttiopiskelijoille yhteiset teoria- ja menetelmäopinnot koostuvat kolmesta opintojaksosta.

 1. Mielenterveyden häiriöt (2 op)
 2. Psykoterapiatutkimuksen menetelmät (2 op)
 3. Integroiva tapausseminaari (1 op)

Kuhunkin opintojaksoon sisältyy kaksi seminaaripäivää sekä itsenäisiä tehtäviä. Opintojaksot järjestetään pääsääntöisesti kerran lukuvuodessa. Suoritusajankohdan voi itse valita, mutta vahva suositus on, että Mielenterveyden häiriöt suoritetaan heti opintojen alussa, Psykoterapiatutkimuksen menetelmät ennen opinnäytetyön aloittamista ja Integroiva tapausseminaari opintojen lopulla.

Koulutusohjelman teoria- ja menetelmäopinnot 34 op

Teoria- ja menetelmäopinnot muodostavat prosessinomaisen kokonaisuuden, jossa teorian ja menetelmien lisääntyvä hallinta ovat vuorovaikutuksessa opiskelijan henkilökohtaisten taitojen ja itsen tuntemisen kehittymisen kanssa.

Koulutuksen teoria- ja menetelmäopintoihin kuuluu teoriaseminaareja ja kliinisiä seminaareja yhteensä 330 tuntia (12 op) ja muuta teoria- ja menetelmäopiskelua 22 op. Seminaariopinnot ovat kaksipäiväisiä kerran kuukaudessa toteutuvia tilaisuuksia, joissa kontaktiopetusta on yhteensä 11 tuntia ja lisäksi 2 tuntia työnohjausta.

I lukukausi

Ryhmäanalyysin teorianmuodostuksen historia ja sen kehitykseen vaikuttaneet psykodynaamiset/psykoanalyyttiset persoonallisuuden kehitysteoriat sekä sosiologiset teoriat 6 op

 • Opintojaksot 1-5
 • Lopputentti

Lukukauden aikana järjestetään lisäksi yksi kaksipäiväinen seminaari, jossa on ulkomaalainen asiantuntijakouluttaja. Seminaari sisältää myös suurryhmätyöskentelyä.

II lukukausi

Yksilöksi ryhmässä – ryhmä hoitomuotona 6 op

 • Joululomatehtävä
 • Opintojaksot 6-10
 • Lopputentti

III lukukausi

Ryhmä ilmiönä – ryhmäilmiöt 6 op

 • Kesätehtävä
 • Opintojaksot 11-15
 • Lopputentti

IV lukukausi

Haastavat tilanteet ryhmässä. Ryhmän tuhoavat puolet 5 op

 • Opintojaksot 16-20
 • Lopputentti

V lukukausi

Ryhmäanalyysin sovellukset 6 op

 • Opintojaksot 21-25
 • Lopputentti

VI lukukausi

Oman psykoterapiamenetelmän kriittinen arviointi ja sovellettavuus. Tutkimustiedon yhteys ammatilliseen näyttöön ja käytäntöön. Psykoterapeutiksi kasvaminen, etiikka ja ammatillisuus sekä työn vaatima yhteistyö 5 op

 • Opintojaksot 26-30
 • Lopputentti

Opinnäytetyö 10 op

Koulutukseen kuuluu kaikkia sen opintokokonaisuuksia integroiva opinnäytetyö, joka on johonkin psykoterapian erityiskysymykseen laaja-alaista perehtymistä vaativa, tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattava kirjallinen tuotos. Opinnäytteen tavoitteena on edistää opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä psykoterapeuttina sekä teoreettisen ja kliinisen osaamisen integraatiota.

Psykoterapeuttisen potilastyön työnohjaus 12 op

Työnohjaus, jonka tulee perustua vähintään 300 tuntiin psykoterapeuttista potilastyötä, toteutetaan opiskelijaryhmässä muuhun koulutusohjelmaan tiiviisti integroiden, jotta opiskelun prosessi pysyisi ehjänä ja jatkuvana. Potilastyötä ei lasketa opintopisteisiin. Työnohjausmenetelmä on reflektiivinen, jolloin oppiminen on yhteistä jakamista. Ryhmämuotoinen työnohjaus (60 tuntia) auttaa ymmärtämään erilaisia ryhmäilmiöitä ja toimii samalla osana opiskelijoiden edistymisen seurantaa. Työnohjaus niveltää myös teoriaa käytäntöön. Ryhmämuotoinen työnohjaus osoittaa lisäksi opiskelijoiden kykyä toimia ryhmässä. Ryhmän koko on 6 - 20 henkilöä. Jokaisella koulutettavalla on lisäksi yksilö- tai parityönohjaus (60 tuntia), jossa tarkastellaan opiskelijoiden hoitoryhmien prosessia tiiviimmin ja säännöllisemmin. Ammatillisen kehittymisen tukeminen ja tutkiminen on keskeinen tässä työnohjauksessa. Kukin opiskelija ohjaa vähintään yhtä vähintään vuoden kestoista ryhmää (min. 80 tuntia) ja lisäksi kahta lyhyempää ryhmää (20-40 tuntia) siten, että vaaditut 300 tuntia tulevat täyteen.

Koulutuspsykoterapia 6 op

Opiskelijaryhmä muodostaa oman psykoterapiaryhmän. Mikäli ryhmän koko on yli 11 henkilöä, jaetaan ryhmä kahteen psykoterapiaryhmään. Koulutuspsykoterapian laajuus on yhteensä 124 tuntia (6 op). Tästä 24 tuntia toteutuu suurryhmissä. Osa koulutuspsykoterapiasta toteutetaan etäyhteyttä soveltaen.

Osaamisen osoittaminen näytöllä 0 op

Koulutusohjelmassa hankittu osaaminen osoitetaan näytöllä, joka muodostuu koulutuksen kuluessa kertyvästä opiskelijan näyttösalkusta ja oman ammatti-identiteetin kehityksen reflektoinnista. Opiskelijat toimivat kouluttajayhteisön ja Ryhmäanalyysiyhdistys ry:n järjestämissä seminaaritapahtumissa ryhmien ohjaajina ja saavat siitä palautteen kouluttajilta.

Koulutusohjelman teoria- ja menetelmäopintojen sekä ryhmämuotoisen työnohjauksen hinta on 19 140 euroa. Yliopisto laskuttaa opinnot lukukausimaksuina kahdesti vuodessa (noin 3 190 euroa/lukukausi).

Lisäksi opiskelija maksaa suoraan palveluntarjoajalle seuraavat opinnoista aiheutuvat kustannukset:

 • yksilö- tai parimuotoinen työnohjaus (60 h): 2 400 euroa
 • ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia (124 h): 1 860 euroa
 • suurryhmäseminaarit (3x2 päivää): 500 euroa