Hakukelpoisuus

Helsingin yliopistossa suoritettavaan psykoterapeuttikoulutukseen voidaan ottaa henkilö, joka täyttää asetuksen VNA 1120/2010 mukaiset hakukelpoisuuden kriteerit Helsingin yliopiston tarkentamalla tavalla. Hakukelpoisuuden perusteena on soveltuva perustutkinto, riittävä soveltuva työkokemus sekä riittävät psykologian tai psykiatrian opinnot. Tiedot hakemisesta ja valintamenettelystä sekä soveltuvuusarvioinnin kriteereistä löydät omilta sivuiltaan.

HUOM! Vuoden 2022 valintaperusteet julkaistaan marraskuussa 2021, jolloin tietoihin voi tulla muutoksia.

Helsingin yliopiston psykoterapeuttikoulutukseen on kelpoinen hakemaan henkilö, joka on suorittanut soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon, soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai soveltuvan opistoasteisen tutkinnon. Soveltuviksi tutkinnoiksi katsotaan seuraavat:

1) Ylemmät korkeakoulututkinnot

 • lääketieteen lisensiaatin tutkinto
 • psykologian maisterin tutkinto

2) Muut ylemmät korkeakoulututkinnot soveltuvalla suuntautumisella

 • terveystieteen maisterin tutkinto
 • filosofian maisterin tutkinto, pääaineena logopedia tai musiikkiterapia
 • yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteiden maisterin tutkinto, pääaineena kehityspsykologia, sosiaalityö, sosiaalipsykologia tai sosiaalipedagogiikka tai muu pääaine, jos tutkintoon sisältyy sosiaalityöntekijän kelpoisuus
 • teologian maisterin tutkinto
 • kasvatustieteen maisterin tutkinto, pääaineena erityispedagogiikka tai kasvatuspsykologia tai muu pääaine, jos tutkintoon sisältyy perusopetuksen erityisopettajan tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuus
 • muu ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy perusopetuksen erityisopettajan kelpoisuus tai jonka lisäksi on suoritettu em. kelpoisuuden antavat opinnot

3) Ammattikorkeakoulututkinnot

 • sairaanhoitaja AMK
 • terveydenhoitaja AMK
 • toimintaterapeutti AMK
 • sosionomi AMK

4) Opistotasoinen tutkinto

 • sairaanhoitajan tutkinto: psykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja tai sairaanhoitaja, jonka perustutkintoon on sisältynyt psykiatrinen sairaanhoito

5) Ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa vastaa yllämainittuja tutkintoja. Hakijalla tulee olla joko Valviran laillistamispäätös oikeudesta toimia terveydenhuollon ammattihenkilönä Suomessa tai Opetushallituksen rinnastuspäätös tutkinnon vastaavuudesta

6) Erityistapauksessa hakijan perustutkinnon, opintojen ja työkokemuksen perusteella myös muu ylempi korkeakoulututkinto tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto voidaan katsoa soveltuvaksi perustutkinnoksi. Tällöin edellytetään sekä opintojen että työkokemuksen perusteella osoitettua erityisen vahvaa suuntautumista mielenterveystyöhön.

Hakukelpoisuuden antavaan tutkintoon tulee sisältyä tai sen lisäksi olla suoritettuna vähintään 30 op psykologian tai psykiatrian opintoja. Psykologian maisterin, lääketieteen lisensiaatin ja psykiatrisen sairaanhoitajan tutkintoihin sisältyy aina riittävä määrä psykologian tai psykiatrian opintoja.

Psykologian tai psykiatrian opinnot tulee olla suoritettuna viimeistään hakuajan päättymispäivänä. Mikäli vaaditut opinnot eivät sisälly hakukelpoisuuden perusteena olevaan tutkintoon, niistä vähintään 10 op tulee olla alle 10 vuotta sitten suoritettuja (hakuajan päättymispäivästä lukien). Opintojen laajuus ja sisältö tulee olla dokumentoitu ja tarkistettavissa. Opintojen kouluttajien tulee edustaa psykologian tai psykiatrian alan asiantuntemusta.

Lisäopinnot voivat olla esimerkiksi psykologian perusopinnot ja lisäksi aineopintoja. Helsingin yliopiston avoin yliopisto järjestää myös lisäopinnoiksi tarkoitettua kokonaisuutta Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op). Koulutus on maksullista ja hinta määrittyy avoimen yliopiston hintojen mukaan. Kysy lisätietoja opintoihin ilmoittautumisesta ja opintomaksuista avoimesta yliopistosta.

Psykologian tai psykiatrian opinnoiksi katsotaan näiden alojen teoreettiset sisältöopinnot, ei esimerkiksi tutkintoihin sisältyviä harjoittelujaksoja tai muita käytännön opintoja tai opinnäytetöitä. Kun kyseessä ovat muut kuin yliopistolliset psykologian tai psykiatrian opinnot, opintojen tulee sisältää seuraavat sisältöalueet: ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys, lasten ja nuorten sekä aikuisten mielenterveys ja mielenterveyden häiriöt, lasten ja nuorten sekä aikuisten psykiatristen häiriöiden tutkimus, diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka, lasten ja nuorten sekä aikuisten psykiatristen häiriöiden hoidon ja kuntoutuksen menetelmät, mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä, psykoterapian erityiset ja yleiset vaikuttavat tekijät, mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa, mitä ominaisuuksia edellytetään psykoterapeutilta, psykoterapioiden vaikutusmahdollisuudet ja rajoitukset.

Psykoterapeuttikoulutukseen hakevalla tulee olla vähintään kaksi vuotta työkokemusta mielenterveystyössä tai sitä vastaavassa asiakastehtävässä. Asiakastehtäväksi katsotaan työkentely pääasiassa yksittäisten potilaiden/asiakkaiden tai hyvin pienten ryhmien kanssa.

Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakuperusteena olevan tutkinnon valmistumisen jälkeen ja haussa huomioidaan hakuajan alkamispäivään mennessä kertynyt työkokemus. Työkokemuksen tulee perustua tosiasialliseen työhön pois lukien keskeytykset esimerkiksi virkavapaan tai perhevapaan seurauksena.

Työkokemus on voinut karttua pidemmällä aikavälillä, esimerkiksi osa-aikatyössä tai työssä, joka katsotaan osin soveltuvaksi mielenterveystyötä vastaavaksi asiakastyöksi.

Työkokemuksen tulee olla dokumentoitu ja tarkistettavissa ja dokumentoinnista on ilmettävä mahdolliset keskeytystiedot.

Soveltuvana työkokemuksena ei huomioida mm.

 • vapaaehtoistyötä
 • opintoihin kuuluvaa harjoittelua
 • tavanomaista opetus-, koulutus- tai ryhmänohjaustyötä, esihenkilötyötä, konsultointityötä, tutkimustyötä tai hallinto- ja suunnittelutyötä
 • alle kuukauden mittaisia työskentelyjaksoja

Tutustu tästä tarkemmin työkokemuksen laskemisen periaatteisiin psykoterapeuttikoulutuksen opiskelijavalinnassa.

Psykoterapeuttikoulutukseen hakevalta edellytetään mahdollisuutta tehdä psykoterapeuttista potilastyötä opintojen aikana. Psykoterapeuttisen potilastyön työnohjaus kuuluu psykoterapeuttiopintoihin ensimmäisestä opintovuodesta lähtien, eikä hakijaa voida valita koulutukseen, mikäli hänellä ei ole mahdollisuutta tehdä tätä työtä opintojen aikana. Opiskelijan tulee hankkia koulutuspotilaat itse esimerkiksi työpaikkansa kautta. Potilastyötä voi tehdä myös omalla vastaanotolla ja potilaskontakteja voi löytyä esimerkiksi jonkin mielenterveysalan järjestön kautta. Suositeltavaa joka tapauksessa on, että potilailla on hoitosuhde johonkin lailliseen terveys- ja sosiaalialan yksikköön.

Koulutuksen suorittaminen edellyttää riittävää suomen ja englannin kielen ymmärtämisen ja tuottamisen taitoa suomen- ja englanninkielisen opetuksen ja kirjallisuuden omaksumiseksi niin koulutusohjelmissa kuin yliopiston kaikille psykoterapeuttiopiskelijoille suunnatuissa yhteisissä opinnoissa. Lisäksi edellytetään riittäviä tietoteknisiä valmiuksia käyttää opinnoissa tarvittavia verkko-opiskeluohjelmia, yliopiston tietokantoja, hakuohjelmia, tekstinkäsittelyohjelmia ja esitysgrafiikkaohjelmia sekä ääni- ja liikkuvan kuvan tallennuslaitteita.

Mahdollisuudet potilastyön tekemiseen sekä valmiudet opintojen suorittamiseen arvioidaan osana soveltuvuusarviointia.