Veterinäryrket

Veterinärernas arbete är varierande och krävande. Arbetet är ansvarsfullt och det är ofta bråttom och man måste fatta snabba, men noga övervägda beslut. Utöver ett bra huvud och skickliga händer behövs det sociala färdigheter och empati, eftersom arbetet också ofta består av kundservice. 

Arbetsmiljön varierar. En veterinär kan arbeta med olika uppgifter: 

  • med levande djur och deras hälsa, sjukdomar och välmående
  • i livsmedelsbranschen
  • med miljö- och hälsoskydd
  • med forskning, ledning, övervakning eller planering

Det finns cirka 2 630 legitimerade veterinärer i Finland, i antalet ingår också pensionerade veterinärer (januari 2017).

En stor del av veterinärerna arbetar med kliniskt patientarbete som produktionsdjursveterinärer eller smådjurs- eller hästveterinärer. En tredjedel av alla veterinärer arbetar med livsmedelshygien. Livsmedelstillsyn, övervakning av smittsamma djursjukdomar och djurskyddsövervakning är också viktiga områden. Många veterinärer arbetar också med sällskapsdjur och hobbydjur.

Veterinären ser djurens hela livscykel – utöver det positiva omfattar arbetet också behandling av svåra sjukdomar och livscykelns slutskede.

Produktionsdjurs- eller kommunveterinären ansvara för kor, svin och andra produktionsdjur i sitt verksamhetsområde. Veterinären ansvarar ofta också för smådjur och hästar. Produktionsdjursveterinären står ofta själv för alla arbetsskeden från undersökning och provtagning till behandlingar och operationer. Utöver patientarbete ingår också förebyggande hälsovård, djurskydd och miljö- och hälsoskydd i arbetet.

Smådjurveterinärens patienter är framförallt olika sällskapsdjur. Det mångsidiga arbetet på smådjursmottagningen omfattar bl.a. inremedicin, kirurgi, vaccinering och avlivning. Smådjurveterinärerna kan t.ex. specialisera sig på ögonsjukdomar, hudsjukdomar, tandvård, hjärtsjukdomar eller exotiska djur. Att stå till tjänst och ge råd åt djurens ägare är de viktigaste uppgifterna.

Hästveterinärerna arbetar på kliniker eller i olika stall. Vanliga problem hos hästar är hälta och luftvägssjukdomar, och kolik som ofta kräver snabba vårdinsatser samt olyckor. Också vaccinering och tandvård hör till rutinuppgifterna. På klinikerna utförs dessutom ofta krävande operationer och andra åtgärder.

Veterinären förebygger djursjukdomar och säkerställer den livsmedelshygieniska kvaliteten. Veterinärer arbetar som besiktningsveterinärer i slakteri- och köttförädlingsindustrin där de svarar för köttbesiktning, djurskydd och hygien.
Livsmedelshygieniker övervakar också mejerier och livsmedelshandel och -distribution. Veterinären övervakar livsmedelskedjan från jord till bord.

Veterinärer arbetar hos staten som experter inom lagberedning, planering och övervakning. I ministerierna arbetar veterinärer med beredning och styrning av djur- och livsmedelslagstiftningen. I och med EU har arbetet blivit internationellt. Länsveterinärerna ansvarar för veterinärvård och livsmedelskontroll inom sitt område. Också besiktningsveterinärerna är statsanställda tjänstemän.

Forskande veterinärer kan bl.a. specialisera sig på livsmedels- och miljöhygien, mikrobiologi, patologi, husdjurs välmående eller olika kliniska ämnen. Forskningen blir ofta en doktorsavhandling. Forskare vid universitetet undervisar också i sitt specialområde. Veterinärer arbetar som forskare också hos staten och i läkemedelsindustrin.

Läs mer om veterinäryrket och veterinärer i arbetslivet på Veterinärförbundets webbplats.

Läs också intervjar med :

Årets veterinär 2017 Merja Rantala, experten på antibiotikaresistens, veterinärmedicine doktorn, specialistveterinären för smittsamma sjukdomar: Vuoden eläinlääkäri 2017

Årets veterinär 2015 Mirja Ruohoniemi som är Veterinärmedicinska fakultetens prodekanus med ansvar för undervisningen: Vuoden eläinlääkäri 2015.