Forskningen vid avdelningar och djursjukhus

Fokusområden i forskningen är livsmedelshygien, miljöhygien, toxikologi och miljö- och hälsoskyddets tillsynsverksamhet. Andra forskningsområden är köttbesiktning och slakterihygien. Forskningen i tillsynsverksamheten utgör ett bra par till den molekylbiologiska forskningen. Tillsammans skapar de en gedigen kunskapsbas inom livsmedels- och miljöhygien.

Mer information om forskningen, forskarna och publikationer finns i forskningsportalen

Candida utilis ogye

Fokusområden i forskningen är utvecklingen av nötkreaturs immunsystem, hjärnans och nervsystemets utvecklingsfysiologi, organismens reaktioner och växelverkan mellan värdorganismen och mikrober, G-proteinförmedlad cellsignalering, ärftliga sjukdomar hos hundar, zoonotiska infektionssjukdomar samt djurpatologi och parasitologi. Forskningen vid avdelningen är multidisciplinär och tvärvetenskaplig.

Mer information om forskningen, forskarna och publikationer finns i förskingsportalen.

Nerve cell

Forskningen är inriktad på djurens hälsa och välmående. Fokusområden i den kliniska forskningen är hästens och smådjurs sjukdomars diagnostik och vårdpraxis samt forskning om olika djurarters välmående. Vi stöder aktivt utvecklingen av modeller för translationell veterinärmedicinsk forskning, där man tar modell av djursjukdomar för att undersöka sjukdomar hos människan. Forskningen är inriktad på djurens hälsa och välfärd.

Mer information om forskningen, forskarna och publikationer finns i förskingsportalen.

Koira

Forskningen är kliniskt inriktad och fokuserar på husdjur. Målet är att undersöka djurens sjukdomar och förebyggande vård och främja djurens hälsa och välfärd.

Mer information om forskningen, forskarna och publikationer finns i förskningsportalen.

Sonni, kuva Satu Pyörälä

Forskningen om djurens välfärd har som mål att beskriva enskilda djurindividers upplevelser så objektivt som möjligt. Forskningen utreder hur djurindivider upplever sin omgivning. Eftersom djurets beteende återspeglar den enskilda djurindividens upplevelser grundar sig forskningen om djurens välmående på tillämpad etologi. Tillämpad etologi (etologi = djurens beteendevetenskap) är en vetenskapsgren som undersöker beteendet hos djur som lever under människans uppsikt. Forskningen om djurens välfärd undersöker förutom djurens beteende också djurens hälsa och fysiologiska förändringar.

Kanat

Helsingfors universitets djursjukhus är en fristående institution vid Veterinärmedicinska fakulteten som bedriver forskning och undervisning.

Djursjukhuset uppfyller sin uppgift genom att överlåta sina patienter till veterinärmedicinska undersökningar och undervisning.

Alla blod-, urin- och vävnadsprover och motsvarande prover samt provresultat från patienter vid djursjukhuset kan användas i forskningssyfte. Enligt samma princip kan man i forskningssyfte få tillgång till skriftigt material, bildmaterial och motsvarande som insamlats i samband med den kliniska vården. De veterinärer som bedriver forskning ansvarar för allt som har med forskningen att göra.

Mer information om djursjukhusets forskning, forskare och publikationer finns i förskningsportalen.

Hevossairaalassa