Ledning

Fakulteten leds av dekanus. Fakultetens prodekaner, som utses av dekanus, bistår dekanus i arbetet med att utveckla fakulteten, genomföra universitetets strategi och främjandet av samarbetet på de sektorer som dekanus bestämmer. Under verksamhetsperioden 2018–2021 har  fakulteten två prodekaner med ansvar för forskningen, undervisningen och  svenska ärenden.

Veterinärmedicinska fakultetens fakultetsråd består av 11 medlemmar. Fakultetsrådet leds av dekanus. Medlemmarna och deras suppleanter väljs för fyra år i taget  genom val (studentmedlemmar för två år). Suppleanterna till de egentliga medlemmarna är utsatta til höger i tabellen nedan.

FAKULTETSRÅDETS MEDLEMMAR 2018-2021Configure

Fakultetsrådets talman
Dekanus Antti Sukura 
(Vice Professor Outi Vainio)

Professorer

  • Professor Mari Heinonen, avdelningen för klinisk produktionsdjurmedicin (professor Anna Valros)
  • Professor Raimo Pohjanvirta, avdelningen för livsmedelshygien och miljöhälsa (professor Miia Lindström)
  • Professor Outi Vainio, avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin (professor Thomas Spillman)
  • Professor Tomi Taira, avdelningen för veterinärmedicinska biovetenskaper (professor Antti Iivanainen)

Övriga lärare och forskare och annan personal

  • Universitetslektor Mikael Niku (Universitetslektor Riikka Laukkanen-Ninios)
  • Klinisk lärare Heli Simojoki (Klinisk lärare Thomas Grönthal)
  • Djursjukgymnast Heli Hyytiäinen (Sjukhusveterinär Jenni Sukura)

 

Som fakultetsrådssekreteraren arbetar Servicekoordinator Kati Laalo (vice Maija Mäkinen)