Epidemiologi

Den epidemiologiska forskningen fokuserar på analys av data som insamlats från olika populationer och har som mål att beskriva fenomen som förekommer i populationen i fråga, leta efter riskfaktorer eller skyddande faktorer och ställa prognoser eller finna metoder för sjukdomsbekämpning. Därför utförs epidemiologiska studier i samarbete med forskare från många olika vetenskapsområden och om olika ämnen.

Den ansvariga forskaren, epidemiologen Anna-Maija Virtala fokuserar i sin forskning på riskfaktoranalyser, registerundersökningar och utvärdering av diagnostiska prov. Hon har forskat eller forskar om följande ämnen:

 • Mycoplasma hyopneumoniae -bakterien hos kor: epidemiologi, förebyggande och resistens
 • Utvärdering av sjukdomsregister för nordiska mjölkkor
 • Användningen av epidemiologiska metoder för att förbättra köttkors välmående, hälsa och produktivitet
 • Aleutisk minksjukdomsvirus: epidemiologi och utvecklingen av sjukdomsalstrarens diagnostik
 • VHS-virusorsakade sjukdomsutbrotts epidemiologi i fiskodlingsanstalter
 • Puumalavirusinfektioners riskfaktorer hos finländare
 • Kallbrands- och varbildande hudinfektioners epidemiologi hos pälsdjur
 • Undersökning av orsakerna för minskat fölande hos hästar utgående från registerdata
 • Forskning om sjukdomsregister för katter
 • Forskning om faktorer som inverkar på en lång livslängd hos suggor
 • Infektioner som orsakas av zoonotiska sjukdomsalstrare hos riskgrupper i Vietnam

Samarbetet med andra i fråga om enskilda forskningsämnen har berört bl.a. magomvridning hos hundar, rabiesvaccinens effektivitet, trikinos hos vilda djur, interna parasiter hos kaniner, magsår hos hästar, laxfiskars sjukdomsresistens vid parasitorsakade epidemier, Borrelia burgdorferi-bakteriens förekomst hos hundar i Irak, kräftpest, diagnostik av denguefeber hos människan, studenters inlärningsstilar, användningen av spel i undervisningen och utvärdering av universitetet.