Undervisning

Avdelningen för livsmedelshygien och miljöhälsa ger undervisning i fem ämnen: livsmedelshygien, miljöhälsa, köttbesiktning och slakterihygien, toxikologi samt tillsyn inom miljö- och hälsoskydd. Undervisningen i miljöhygien omfattar också livsmedels- och miljövirologi.

Målet med studierna är att ge blivande veterinärer förutsättningar att arbeta som ledare inom miljö- och hälsoskydd i kommuner och som chefer och experter i miljöhälsovård inom industrin.

För att delta i kurser som ordnas vid avdelningen krävs i regel tidigare studier i veterinärmedicin.

Utöver de obligatoriska studieavsnitten som ingår i licentiatexamen i veterinärmedicin ordnar avdelningen varje år också alternativa studieavsnitt. De alternativa studierna kan också genomföras som fortbildning för veterinärer. Information om fortbildningskurser publiceras i Fennovet Oy:s utbildningskalender.

Alla kurser i veterinärmedicin finns på sidan Sök undervisning. Man kan söka kurser utan att vara inloggad. Studerande hittar sina egna kurssidor via sidan Minastudier.

Studieavsnittet i livsmedelshygien behandlar hälsorisker som kan orsakas av livsmedel, faktorer som försämrar livsmedlens kvalitet och förebyggande av skador.

Undervisningen och forskningen i ämnet grundar sig på klassisk mikrobiologi och kompletteras med kunskaper i molekylbiologi och mikrobiologiska tekniker.

Målet med forskningen är att i samarbete med forskningsinstitut och livsmedelsindustrin säkerställa en säker livsmedelsproduktion i ett allt internationellare Finland.

Kommunala veterinärer som ansvarar för miljö- och hälsoskydd måste i dagens läge utöver mikrobiologiska risker också allt oftare ta ställning till riskfaktorer i marken, luften, vattendragen och livsmedel. För att kunna fatta rationella och evidensbaserade beslut måste en veterinär behärska grunderna i toxikologi.

Undervisningen i toxikologi behandlar toxikologiska riskanalysers olika skeden samt vävnadernas och cellernas allmänna och specifika reaktioner vid exponering för kemikalier.   I undervisningen behandlas också de för våra förhållanden viktigaste skadeverkningarna och biologiska verkningsmekanismerna som orsakas av livsmiljön, livsmedel och hushållsvatten och vissa fysikaliska fenomen (t.ex. elektromagnetiska fält, atmosfärens nanopartiklar, UV-strålning).

Forskningen i ämnet fokuserar särskilt på dioxiner, en betydande grupp av miljökontaminanter. Forskningen är grundforskning om dessa ämnens molekylära verkningsmekanismer och effekterna av det förmedlande proteinets toxikologiska egenskaper och fysiologiska uppgifter.  Forskningsresultaten är också av nytta för riskbedömningar gällande dioxiner och kemikalier med liknande effekter.

 

 

Veterinärmedicine studerande får genom grundundervisningen teoretiska förutsättningar för att arbeta som besiktningsveterinärer efter utexamineringen. Grundutbildningen omfattar kurser i köttbesiktning och slakterihygien och en arbetspraktik i ett slakteri. Under kursen i köttbesiktning får de studerande en helhetsbild av säker köttproduktion som håller hög kvalitet från primärproduktion till tillskärning. På kursen i slakterihygien ligger fokus på godkännande av slakteriinrättningar, genomförande av självtillsyn och riskbaserad tillsyn. Vi nyttjar aktivt forskningsresultat som gäller köttproduktionskedjan i undervisningen.

 

Undervisningen i miljöhälsan behandlar interaktionen mellan miljö och hälsa, därmed förknippade biologiska, fysikaliska och kemiska riskfaktorer och regleringen av riskfaktorer i det lokala och riksomfattande miljö- och hälsoskyddet.

Livsmedels- och miljövirologi

Undervisningen i livsmedels- och miljövirologi som till största delen ingår i studieavsnittet för miljöhälsa behandlar virus och hälsorisker för livsmedel och miljö samt förebyggande av skador. Det handlar främst om virus som förökar sig i tarmsystemet, till exempel norovirus, hepatit A och olika rotavirus, och molekylgenetiska metoder för konstaterande av virusinfektioner. Ett centralt mål är att berätta om hur livscykeln för virus och deras resistens i miljön. Att förstå dessa aspekter är viktigt till exempel i det kommunala bevakningsarbetet för att förebygga epidemier och hindra virus från att spridas. Undervisningen går också in på reningsmetoder för hushållsvatten och avloppsvatten samt livsmedelsprocesser med utgångspunkt i förstörelsen av virus.

Syftet med miljö- och hälsoskyddet är att säkra en hälsosam miljö för människan. Bevakningen av miljö- och hälsoskyddet omfattar tjänsteveterinärernas bevakningsarbete. Det innefattar tryggande av livsmedlens och hushållsvattnets kvalitet, bevakning av badvattenkvaliteten, sunda boendemiljöer och produktsäkerheten, övervakning av kemikalie- och tobakslagen samt uppgifter i samband med veterinärmedicinsk vård.

Undervisningen i ämnet fokuserar på veterinärens myndighetsroll och chefsuppgifter inom kommunen och anknyter till undervisningen i livsmedels- och miljöhygien.

Studenterna introduceras i den mångsidiga lagstiftningen som reglerar tjänsteveterinärens arbete både på föreläsningar och genom praktiska övningar. Genom grupparbeten få de också bekanta sig med tjänsteveterinärens arbetsmiljö, dvs. organisationer inom miljö- och hälsoskydd samt utveckla kommunikationsfärdigheter som behövs i arbetet.

Seminariearbetena är en övning i användningen av tvångsmedelsförfaranden och studenterna bli förtrogna med god praxis inom förvaltningen. Målet med undervisningen är också att studenterna utvecklar egenskaper som behövs för ledarskap och chefsarbete.