Forskningsgruppens ledare:
Professor Hannu Korkeala

Forskningsgruppens biträdande ledare:
Universitetslektor Riikka Keto-Timonen

Forskare
VML Mariella Aalto-Araneda
Dr. Xiaobing Jiang
M. Sci. Xiaojie Jiang
VML Päivi Lahti
VML Mirjami Mattila
VML Anna Pöntinen
VML Henna Söderholm
Dr. Yu Tao

Forskningsgruppen undersöker köldtoleranta bakterier och sporbildande bakterier som är sjukdomsframkallande (patogena), t.ex. Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis, Clostridium botulinum och Clostridium perfringens. Fokus i forskningen ligger på bakteriernas molekylbiologiska diagnostik, biodiversitet, epidemiologi och bekämpning samt virulensmeknismer.

I forskningsprogrammet undersöks lager av bakterier och livsmedel som har orsakat matförgiftning. Ett mikrobiologiskt angreppssätt tillämpas vid undersökningen av matförgiftningar och   utredningen av livsmedlens smittvägar i hela livsmedelskedjan. Vi undersöker de patogena bakteriernas genetiska mångfald med olika typbestämningsmetoder, t.ex. pulsfältelektrofores, MLST-typning (multi-locus sequence typing), MLVA-analys (multiple-locus variable-number tandem-repeat) och helgenomsekvensering.

Vi har utvecklat produktionsmetoder för livsmedel för att förbättra livsmedelssäkerheten. Gruppen samarbetar med professor Lindströms och professor Fredriksson-Ahomaas forskningsgrupper och var en del av Finlands Akademis spetsenhet för mikrobiologisk livsmedelsforskning 2008–2013.

Livsmedel förvaras kallt för att förbättra hållbarheten och kylkedjan spelar en central roll när man vill förbättra livsmedelssäkerheten och livsmedlens hållbarhet. Sjukdomsalstrande bakterier som t.ex. L. monocytogenes, Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis och C. botulinum grupp I kan föröka sig i livsmedel under kylförvaringen och därför främjar kylförvaring dessa bakteriers tillväxt och ger dem konkurrensfördelar. Dessa bakterier utgör en risk för den aktuella livsmedelsproduktionen och livsmedelstransporter. Forskningsgruppen undersöker gener som svarar för de ovan nämnda patogenernas köldresistens och deras funktion. Dessutom utreder vi den genetiska bakgrunden för andra typer av stressrespons hos bakterier. I forskningen om bakteriers stressrespons används bl.a. RNA-sekvensering, DNA-markörer (SNP Microchip-teknik) mutationsteknologi och kvantitativ PCR.