Forskning om miljö- och hälsoskyddstillsyn

Våra forskningsämnen har bl.a. handlat om livsmedelstillsynens resurser i kommuner, hur den avgiftsbelagda tillsynen genomförs i olika tillsynsenheter, hur arbetsgrupper som utreder matförgiftningsepidemier arbetar, omprövning av godkännandet av anmälda livsmedelslokaler och livsmedelslokalernas uppfattningar om inspektionerna och nyttan av dem, effekterna av förstatligandet av köttinspektionen för små slakterier och tillsynsmetodernas samhällseffekter.
I framtiden kommer man att lägga allt större vikt vid en korrekt resursfördelning inom tillsynen och effektivare inspektionsmetoder, för att kunna uppehålla nivån på inspektionerna.

 

Livsmedelstillsynens samhällseffekter syftar på de möjligheter som finns att förebygga och eliminera missförhållanden i fråga om livsmedelssäkerhet. Det är svårt att bedöma livsmedelstillsynens resultat, eftersom det för tillfället inte finns något system för rutinmässig mätning av tillsynens samhällseffekter. Med hjälp av forskning kan vi dock utveckla tillsynsverksamhetens ändamålsenlighet genom att utvärdera betydelsen av olika tillsynsåtgärder och -modeller för livsmedelssäkerheten.

Mari Nevas - tuhat

Forskningsprojektet

INNUENDO: A new cross-sectorial platform for the integration of genomics in surveillance of food-borne pathogens
European Food Safety Authority, 15/01/2016 → 15/07/2018

 

 

Janne Lundén - Tuhat

Forskningsprojektet

  • Oiva-järjestelmän vaikutukset elintarvikevalvontaan ja yritysten toimintaan: riskikäsitykset ja ratkaisukeskeisen valvonnan haasteet, 01/04/2016 → 31/05/2019
  • INNUENDO: A new cross-sectorial platform for the integration of genomics in surveillance of food-borne pathogens
    European Food Safety Authority, 15/01/2016 → 15/07/2018
  • Elintarvikelainsäädännön joustavuuden mahdollisuudet, 01/01/2016 → 31/12/2017
  • Listeria monocytogeneksen riskitekijöiden kartoitus ja torjunta kalateollisuudessa, 01/01/2014 → 30/06/2017