Undervisning

Studenterna i veterinärmedicin bekantar sig med produktionsdjursmedicin i byn Saari i Mäntsälä där undervisningen ordnas av avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin och produktionsdjurssjukhuset.

Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin och produktionsdjurssjukhuset ansvarar för undervisningen och forskningen i husdjurens reproduktionslära och hälso- och sjukvård för produktionsdjur. I ämnet reproduktionslära undervisar och forskar man om de viktigaste finländska husdjurens reproduktion, medan man i ämnet hälso- och sjukvård för produktionsdjur fokuserar främst på idisslare och svin.

Mer information om studieämnena, undervisningen och hur det är att studera produktionsdjursmedicin finns på den här sidan. Alla kurser i veterinärmedicin finns på kurssidorna. Man kan söka kurser utan att vara inloggad. Studerande hittar sina egna kurssidor via sidan Mina studier.

Ämnet Djurhållning och välfärd ger studenterna en helhetsbild av husdjursproduktionen och de faktorer som inverkar på djurens välmående, kunskap som behövs för veterinäryrket. Undervisningen omfattar utfodring av husdjur, produktionsmiljön, djurens välmående, etologi och djurskydd. Studenterna introduceras i finländskt lantbruk, produktionsmetoder och produktionsmiljö inom husdjursproduktionen, utfodring och foder och deras betydelse för husdjurens hälsa och sjukdomar samt etologi och samspelet mellan djurens beteende och hälsa. I studierna ingår en lantgårdspraktik som innehåller praktik på en mjölkboskapsgård och på en svingård.

Forskning

Forskningen vid ämnet fokuserar huvudsakligen på djurens välmående. Ämnesenheten ansvarar för organiseringen av Forskningscentret för djurvälfärd (på finska), ett samarbetsnätverk för forskare vid Helsingfors universitet. Ämnets lärare och forskare deltar i nätverkets verksamhet (på finska).

Forskningen i etologi, djurens beteendevetenskap, och djurens välmående 

I början av studierna repeterar studenterna grunderna i endokrinologi, fysiologi och anatomi och fördjupar och breddar sina kunskaper. Grundkunskaperna i reproduktionsbiologi ger en god grund för studier i reproduktionsbioteknik och uppkomsten av reproduktiva störningar diagnostik, behandling och förebyggande. I fråga om de senare behandlas varje djurart skilt för sig, men de jämförande undervisningsmetoderna skapar en grund för lärandet. I undervisningen behandlas de viktigaste husdjuren (idisslare, svin, häst, hund och katt) och följande områden: andrologi, reproduktionsbioteknik, gynekologi, obstetrik, juver- och spensjukdomar och sjukdomar hos nyfödda djur.

Till de praktiska övningarna i reproduktionslära hör i fråga om nötdjur övningar i obstetrik (förlossningskonst) med hjälp av lådor, palpationsövningar på organ som köpts från slakterier, gynekologiska undersökningar på kor vid Keski-Uudenmaan ammattiopisto (KEUDA) och fertilitetsundersökningar på boskap. Undervisningen om svin innehåller en praktik som fokuserar på gynekologi eller andra reproduktionsproblem eller dräktighetskontroller. De praktiska övningarna i fråga om hästar ges i Ypäjä i MTT:s lokaler och deras hästar. Till övningarna i andrologi hör undersökning och insamling av sperma av hund, galt och hingst och analys av spermaprover.

Forskning

Undervisningen i produktionsdjursmedicin och slakterihygien har som mål att ge grundkunskaper i de viktigaste djursjukdomarnas etiologi, patogenes, behandling och förebyggande samt om hälsovård och slakterihygien. Målet är också att studenterna förstår de etiska, hälsomässiga och ekonomiska aspekter som förknippas med djurproduktion. Undervisningen fokuserar på idisslare och svin, men innehåller också grundkunskaper om andra produktionsdjur (fjäderfä, fisk, pälsdjur, bin) och vilt.

Den kliniska undervisningen består av patientbesök, vård av patienter vid produktionsdjurssjukhuset, övningsuppgifter och förevisningar. Centrala undervisningsteman är anamnes, kliniska undersökningar av djur samt diagnostik och att lägga upp en vård- och behandlingsplan. Studerandena utvecklar sina färdigheter i kundkommunikation i praktiken.

Forskning

Forskningen kan indelas i forskning om juverinflammation hos kor, övriga sjukdomar hos idisslare, infektionssjukdomar, forskning om sjukdomar hos och hälsovård för svin och hälsovård för nötkreatur.

  • infektionssjukdomar hos idisslare
  • juverinflammation
  • svinforskning

 

Specialisering i hälso- och sjukvård för produktionsdjur

Veterinärer kan anmäla sig till specialiseringsutbildningen när det har gått ett år sedan utexamineringen. Varje år utexamineras 2–3 specialistveterinärer som specialiserat sig på hälso- och sjukvård för produktionsdjur.

Målet med utbildningen är att ge veterinärer fördjupade kunskaper om den vetenskapliga informationen på specialiseringsområdet och praktiska färdigheter. Målet med specialiseringsutbildningen i hälso- och sjukvård för produktionsdjur är att ge breda kunskaper och färdigheter i olika former av djurproduktion, förebyggande hälsovård i produktionsenheterna, produktionsmiljöer och utfodring, förebyggande av sjukdomar och individuell sjukvård. Specialiserande veterinärer ska också få förutsättningar att uppehålla sin yrkeskunskap och utveckla sitt specialområde. Utbildningen kan inriktas på nötkreaturshållning, svin eller fjäderfä. Utbildningen räcker ca fyra år.

Mer information om specialiseringsutbildningen

 

Doktorsexamen i veterinärmedicin är en påbyggnadsexamen som kan avläggas vid Veterinärmedicinska fakulteten. I de olika forskningsgrupperna vid avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin arbetar finländska och utländska forskare som siktar på doktorsexamen. Doktoranderna vid avdelningen hör i regel till doktorandprogrammet i klinisk veterinärmedicin (DPCVM)

Mer information om doktorsutbildningen