Undervisning

Avdelningen ansvarar för undervisningen i veterinärmedicinsk farmakologi och toxikologi, klinisk diagnostik, hästens och smådjurs sjukdomar inom ramen för utbildningsprogrammen för kandidat- och licentiatexamen i veterinärmedicin.

Undervisningen och vårdpraxisen grundar sig på vetenskaplig forskning och bevisföring. Undervisningen ordnas i nära samarbete med Universitetets djursjukhus.

Den kliniska praktiken kompletterar de teoretiska studierna och ger studenterna förutsättningar att självständigt behandla sjukdomar hos hästar och smådjur. Lärarna arbetar delvis vid djursjukhuset som handledare för grundstuderande och veterinärer under specialisering i det kliniska arbetet.

Alla kurser i veterinärmedicin finns på sidan Sök undervisning. Man kan söka kurser utan att vara inloggad. Studerande hittar sina egna kurssidor via sidan Mina studier.

Veterinärmedicinsk farmakologi behandlar läkemedlens upptagning och spridning i kroppen och deras omvandling och utsöndring i kroppen utgående från de olika djurarternas egenskaper. Att känna till läkemedlens farmakodynamik är en förutsättning för att förstå läkemedelsbehandlingens önskade och skadliga effekter och för att undvika skador.

Läkemedlens dosering och behandlingsanvisningar för olika arter samt preparatspecifika karenstider som gäller livsmedel som produceras av medicinerade djur grundar sig på forskning i veterinärmedicinsk farmakologi.

Toxikologin undersöker läkemedels och andra främmande substansers skadliga effekter i djurens kropp.

I grundstudierna i farmakologi och toxikologi lär man sig principerna för läkemedlens dosering, upptagning, omvandling och utsöndring i kroppen samt läkemedlens effekter. Studenterna lär sig på föreläsningar och övningar om läkemedlens ändamål, kontraindikationer och skade- och biverkningar. Under studieavsnittet lär man sig läkemedelssäkerhetens grunder.

Klinisk farmakologi och toxikologi är en del av den integrerade undervisningen där man samtidigt lär sig om djursjukdomars orsaker, symptom och behandling. Studieavsnittet behandlar också den veterinärmedicinska lagstiftningen om användning av läkemedel och receptlära. Studenterna lär sig känna igen förgiftningssymptom hos djur och hur dessa ska behandlas. Efter att ha genomfört kursen har studenterna grundläggande färdigheter för veterinärmedicinsk läkemedelsbehandling.

Diagnostisk avbildning och kliniska laboratorieundersökningar behövs när man undersöker varför djur insjuknar och när man planerar vården. Till de vanligaste metoderna för diagnostisk avbildning hör röntgen- och ultraljudsundersökning. I fråga om smådjur kan man också göra datortomografi och magnetkameraundersökning.

Klinisk kemi behandlar biokemiska förändringar i kroppen i samband med djursjukdomar och användningen av de vanligaste laboratorieundersökningarna för diagnostisering och behandling med beaktande av artspecifika egenskaper.

Efter att ha genomfört det kliniska studieavsnittet känner studenterna till de vanligaste avbildningsmetoderna och laboratorieundersökningarna som används för diagnostik och kan göra slutledningar om patientens hälsa utgående från undersökningarna.

Studenterna lär sig hur man gör röntgen- och ultraljudsundersökningar i praktiken och grunderna i hur man tolkar resultaten samt indikationer för datortomografi och magnetkameraundersökning av små djur. Särskild vikt läggs vid strålskydd i arbetet. Veterinärer under specialisering fördjupar sig i diagnostisering av sjukdomar.

Avdelningen ordnar också förhör inom veterinärmedicinsk röntgenverksamhet för chefer som ansvarar för strålsäkerheten och strålskyddsutbildning som förberedelse till förhöret. Studieavsnittet kan genomföras som alternativa studier eller yrkesinriktad påbyggnadsutbildning.

Studieavsnittet i hästsjukdomar behandlar de vanligaste sjukdomarna som orsakar hälta, deras diagnostisering och behandling samt grundprinciperna för allmänkirurgi och kirurgisk sårbehandling.

Studieavsnittet i internmedicin behandlar de vanligaste sjukdomarna som kan drabba olika organ, dvs. matsmältningskanalen, luftvägarna, urinvägarna, musklerna, skelettet och huden. I neurologi behandlas de vanligaste neurologiska sjukdomarna och i oftalmologi de vanligaste ögonsjukdomarna. Studierna innehåller föreläsningar, praktiska övningar och patientseminarier. Avdelningen ordnar också undervisning för veterinärer som avlägger en nationell eller internationell specialiseringsexamen.

Efter att ha slutfört studieavsnittet i hästsjukdomar kan studenterna göra lämpliga kliniska undersökningar, tillämpa sina kunskaper på enskilda sjukdomsfall för att ställa en diagnos, välja rätta diagnostiska prov och planera en lämplig behandling genom att använda de möjligheter, instrument och läkemedel som finns till hands vid en privat eller kommunal veterinärpraktik. Under studierna går man också igenom mera sällsynta sjukdomar, diagnostik och specialistbehandlingar. Studenterna bör känna till de specialistbehandlingar som ges vid hästsjukhus i Finland.

Under det femte året deltar studenterna i det kliniska arbetet och jourverksamheten vid Hästsjukhuset i Helsingfors enligt ett kursspecifikt veckoprogram. Undervisningen fokuserar på aktivt och praktiskt patientarbete i alla skeden under handledning av de kliniska lärarna. I arbetet ingår dagliga patientdiskussioner och demonstrationer och jourverksamhet dygnet runt.

Avdelningen för smådjurs internmedicin undervisar i diagnostisering och behandling av smittosamma och icke-smittosamma invärtes sjukdomar. Området omfattar hjärtat, luftvägarna, endokrina organ, blodet och immunsystemet, matsmältningskanalen och tillhörande organ (levern, bukspottskörteln, bukhinnan), urinvägarna och huden.

Undervisningen som leder till veterinärmedicine licentiatexamen behandlar hur man undersöker en patient och hur man tillämpar problembaserad diagnostik och terapeutiska tillvägagångssätt. Studierna består främst av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. I de kliniska studieavsnitten ingår praktisk vård av patienter under handledning av veterinärer. Studenterna deltar i och följer upp vården av patienter vid djursjukhuset. De bekantar sig med planeringen och genomförandet av behandlingar, diagnostisering, bedömning av prognosen och planering av vården. Studenterna får handledning av ett multiprofessionellt team som består av kliniska lärare, specialistveterinärer och djursjukhusets sjukskötare. Studenterna deltar också i sjukhusets jourverksamhet, som är aktiv dygnet runt under hela året.

I undervisningen beaktas också veterinärernas yrkesinriktade påbyggnadsutbildning. Utbildningen innehåller uppföljning och handledning för utexaminerade veterinärer som genomför yrkesinriktad påbyggnadsutbildning dvs. specialiserar sig inom ramen för ett finländskt eller europeiskt program. Det finns många specialiseringsområden att välja mellan, det nationella programmet innehåller specialisering i smådjurssjukdomar och det europeiska programmet specialisering i smådjurs internmedicin eller hudsjukdomar. Specialistutbildningen räcker flera år.

Avdelningen ordnar också föreläsningar och seminarier för doktorander, veterinärer och smådjursägare och uppfödare.

Undervisningen i smådjurskirurgi omfattar följande områden: mjukdelskirurgi, ortopedi, anestesi och intensivvård, neurologi, oftalmologi samt mun- och tandsjukdomar. Avdelningen ger grundundervisning till studenter i veterinärmedicin och påbyggnadsutbildning till veterinärer som deltar i finländsk och europeisk specialistutbildning. Undervisningen innehåller föreläsningar, praktiska övningar och praktisk undervisning i samband med vården av patienter vid Universitetets djursjukhus.

 

Avdelningen för häst- och smådjursmedicin ansvarar för specialistveterinärsutbildningen i hästsjukdomar och smådjurssjukdomar som genomförs som yrkesinriktad påbyggnadsutbildning.

  • Mer information om fortbildning  (på finska) som ordnas vid avdelningen.