Forskningen

Fokusämnen i forskningen vid avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin är djurens hälsa och välmående. Inom den kliniska forskningen fokuserar vi på diagnostik och vårdpraxis för hästars och små djur och djurens välmående i fråga om olika arter. Vi stöder aktivt utvecklingen av modeller för veterinärmedicinsk translationell forskning, där man tar modell av djurens sjukdomar för att undersöka människans sjukdomar.

Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin koordinerar doktorandprogrammet i klinisk veterinärmedicin som hör till Helsingfors universitets forskarskola i hälsoforskning.

Mer information om avdelningens forskare, publikationer och projekt finns i forskningsportalen.

 

Veterinärmedicinsk farmakologi behandlar läkemedlens upptagning och spridning i kroppen och deras omvandling och utsöndring i kroppen utgående från de olika djurarternas egenskaper. Att känna till läkemedlens farmakodynamik är en förutsättning för att förstå läkemedelsbehandlingens önskade och skadliga effekter och för att undvika skador.

Läkemedlens dosering och behandlingsanvisningar för olika arter samt preparatspecifika karenstider som gäller livsmedel som produceras av medicinerade djur grundar sig på forskning i veterinärmedicinsk farmakologi.

Toxikologin undersöker läkemedels och andra främmande substansers skadliga effekter i djurens kropp.

Vi undersöker läkemedelssubstanser som används som lugnande medel, för narkos och smärtlindring hos djur. Vi breddar uppfattningen på vetenskapsområdet om djurens smärtupplevelse med hjälp av nya forskningsmetoder, där vi dokumenterar hundars kognitiva förmåga. Smärta orsakar lidande, som är en negativ känsla som också påverkar den kognitiva förmågan. Vår nyaste forskning behandlar neutrala och positiva känslotillstånd hos hundar.

Fokusområden i forskningen är doktorandernas avhandlingsprojekt och artiklar som skrivs av veterinärer under specialisering. Vi handleder årligen också ett flertal licentiatarbeten som behandlar hästsjukdomar. Vi samarbetar både nationellt och internationellt inom forskningsprojekten. Forskningen i ämnet hästsjukdomar fokuserar på centrala sjukdomar som förekommer i Finland. Läs mera om aktuella forskningsprojekt och nyligen publicerade kliniska studier.

Fokusområden i forskningen är sjukdomar i mag-tarmsystemet, lungsjukdomar och hjärtsjukdomar.

Forskningsgruppen för gastroenterologiska sjukdomar undersöker möjligheter till att utnyttja mer avancerade titthålsmetoder. I samband med gastroskopi kan man undersöka förändrade områden i magsäcken eller tarmkanalen med hjälp av nya metoder, t.ex. avbildning med blått ljus. Förändringar i gallgångarna och i bukspottskörteln kan undersökas med kontraströntgen. Övriga forskningsämnen behandlar effekten av livsmedel och antibiotika på kronisk diarré hos hundar, dvs. inverkan på tarmfloran. I samband med tarminfektioner förändras tarmkanalens permeabilitet och förändringarna kan undersökas med blodprover. Forskningen om leversjukdomar fokuserar på metoder och spårsubstanser som används för att testa leverfunktionen, och diagnostiska metoder för kronisk hepatit hos hundrasen dobermann och sjukdomens genetiska och immunologiska bakgrund.

Forskningsgruppen för lungsjukdomar undersöker uppkomsten av lungsjukdomar och söker bättre diagnosmetoder och effektivare behandlingsmetoder för vården av akuta och kroniska lungsjukdomar. Lungfibros är en bindvävssjukdom som orsakar nedsatt syreupptagningsförmåga. Gruppen har undersökt sjukdomens orsaker och vilka typer av förändringar som kan observeras under olika sjukdomsskeden. Lunginflammation är en vanlig sjukdom också hos hundar och vi har undersökt behandlingsmetoderna och uppföljningen av tillfrisknandet. Hundar med kort nos kan lida av grava andningsproblem. Vi har utvecklat ett gångtest som kan användas inom aveln. Med hjälp av testet kan man utesluta individer med svåra symptom.

Hjärtproblem är också vanliga hos hundar. Forskningsgruppen för hjärtsjukdomar strävar efter att hitta orsaker till varför t.ex. rytmstörningar förekommer oftare hos vissa raser. Förändringarna i samband med hjärtsjukdomar kan vara väldigt små i början och för att kunna upptäcka dem måste man känna till hjärtats normala funktion och storlek. Gruppen har därför undersökt också friska hundars hjärtan. I studierna används bl.a. ultraljudsavbildning, långtidsupptagning av EKG och blodprover. Forskningsresultaten har kommit till nytta bl.a. i hälsostudier som syftar till att förebygga hjärtsjukdomar. I dessa studier väljer man ut hundar för avel som inte uppvisar tecken på hjärtsjukdomar.

En stor del av våra forskningsprojekt genomförs som tvärvetenskapligt samarbete med många olika forskare som arbetar inom veterinärmedicin, medicin och teknik både i Finland och utomlands.

Inom forskningen i diagnostiska avbildningsmetoder utnyttjas många olika typer av bilddiagnostik. Vid enheten finns digital röntgenapparatur för små djur och hästar, ultraljudsapparatur som utnyttjar den nyaste tekniken och apparatur för datortomografi och magnetröntgen som lämpar sig för små djur.

Målet med forskningen är att främja praktisk diagnostik i patientarbetet. Forskarna samarbetar aktivt med andra avdelningar vid fakulteten och internationella samarbetspartner i branschen.

Studierna inom smådjurskirurgi behandlar mjukdelskirurgi, ortopedi, anestesi och smärtlindring, neurologi, mun- och tandsjukdomar och ögonsjukdomar. Forskningen fokuserar på djurens hälsa och välmående och stöder translationell medicin genom att främja den medicinska forskningen i sjukdomar hos människan.

Klinisk forskning inom smådjursmedicin är ett snabbt växande område och vår forskning håller hög internationell nivå. Den kliniska forskningen sker i samband med vården av patienter, där djurpatienterna med ägarens tillåtelse kan delta i forskningsprojekt. Det är alltid frivilligt att delta i forskningsstudier. Såhär kan alla hundägare med sina hundar hjälpa oss att förstå sjukdomars orsaker, förbättra diagnostiken och finna nya behandlingsformer.

Inom smådjurskirurgin finns fyra forskningsgrupper. Vi genomför också enstaka studier inom ögonsjukdomar och mun- och tandsjukdomar.

VIKTIGA SAMARBETSPARTNER

Avdelningen för veterinärmedicinska biovetenskaper, Helsingfors universitet
Avdelningen för livsmedelshygien och miljöhälsa, Helsingfors universitet
Enheten för agroteknologi vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
OrionPharma OY
Tammerfors tekniska universitet
Tammerfors universitet
Åbo universitet
UKK-instituutti, Tammerfors
Polishundsinrättningen vid Polisyrkeshögskolan

Utomlands
Department of Musculoskeletal Biology, Institute of Aging and Chronic Disease and School of Veterinary Science, University of Liverpool, Storbritannien
Royal Veterinary College, London, Storbritannien
Universiteit Gent, Gent, Belgien