Materialbanken för arbetsanvisningarna i Kemiklassen Gadolin

På den här sidan hittar du anvisningarna till alla våra experiment och arbeten. Våra anvisningar har utvecklats genom forskning och har testats i vår verksamhet, som innefattar bland annat studiebesök, vetenskapsklubbar, vetenskapsfester och vetenskapsläger. Anvisningarna får fritt användas så länge man följer nödvändig arbetssäkerhet i utförandet av experimentet eller arbetet. Även om våra anvisningar innehåller säkerhetsanvisningar, har personen som tillämpar våra arbetsanvisningar ansvaret för både sin egna och elevernas säkerhet.

Arbeten är listade i alfabetisk ordning. I listan kan man också se arbetens nyckelord, målgrupp och tiden som går till utförandet av arbetet.

Tyvärr finns endast en del anvisningar på svenska. Om det inte finns en svenskspråkig översättning av anvisningen du vill använda kan du kontakta oss per e-post och be oss översätta den. I den finskspråkiga materialbanken hittar du alla anvisningar till våra arbeten, experiment, demonstrationer och molekylmodelleringar.

Du kan också granska vårt arbetsutbud enligt målgrupp. Via dessa länkar kommer du till de finskspråkiga tabellerna: Daghem och lågstadieelever, Högstadieelever, Gymnasieelever.

Största delen av våra arbetsanvisningar har utvecklats som en del av examensarbeten. Här hittar du examensarbeten som utförts i enheten för kemiundervisning vid Helsingfors universitet: https://blogs.helsinki.fi/kem-ope/tutkimus/julkaisut/pro-gradu-tutkielma...

Bekanta dig också med de virtuella materialen vi och våra samarbetspartners har utvecklat! I VirtuaaliGadolin (Virtuella Gadolin) hittar du bland annat virtuellt material som stöder kemiundervisningen, anvisningar till experiment och demonstrationer som kan utföras till exempel hemma, i klubbar och i skolor, intressanta kemiföreläsningar och examensarbeten som utförts i Helsingfors universitets enhet för kemilärarutbildningen. VirtuaaliGadolin har byggts upp föra att utöka tillgängligheten av Kemiklassen Gadolins tjänster och är en del av LUMA-centret Finlands virtuella LUMA. Kolla också vår virtuella spektroskopi-workshop, som vi utvecklat med tanke på spektroskopiundervisningen i gymnasiet. Materialet kan både studeras självständigt och användas som stöd i den egna undervisningen.

 

Frågor och värdefull feedback för våra anvisningar kan du skicka via e-post på adressen kemianluokkagadolin@helsinki.fi.  

Arbetsanvisningar

ARBETE NYCKELORD TID

LÅGSTADIUM OCH DAGHEM

HÖGSTADIUM GYMNASIUM
Blodets pH

Buffertlösning - pH – Svag syra – Svag bas – Människans kemi

120-150 min

Nej

Nej

KE5

Blåbärstrio

Molekyligastronomi - Surhet - Indikatorer

60 min

Ja

Ja

KE1

Chokladkaka i mugg

Molekyligastronomi - Vardagskemi

60 min

Ja

Ja

KE1

En dimmig dag på ett metallåtervinningsverk

Koncentration - Spektrofotometri - Metaller

60 min

Nej

Ja

KE2, KE4

Extraction av färgämnen ur växter Polaritet – Löslighet – Extraktion – Växtfärgämnen – Forskning 75 – 90 min Nej Ja KE1
Framställning av kopparaspirinat

Komplexförening - Syntes - Mikrokemi – Läkemedelskemi

30-90 min

Nej

Nej

KE2, KE3, KE4

Färggrann kemi

Surhet - Indikatorer - Vardagskemi

30 min

Ja

Ja

Nej

För vått salt? Titrering – Komplexometri – EDTA 60 min Nej Ja KE6
Glass av flytande kväve

Molekyligastronomi - Vardagskemi – Förändring i aggregationstillstånd – Blandning

45 min

Ja

Ja

KE1

I en läkemedelsfabrik

Spektrofotometri - Koncentration - Analys

75-90 min

Ja

Ja

KE2, KE3

I tullens laboratorium Syra - Bas - Titrering 45 min Nej Ja KE6
Järnsalt under undersökning Oxidation - Titrering - Indikator 45 min Nej Ja KE5
Koldioxidbubblor

Gaser - Förändring i aggregationstillstånd - Ytspänning

10-20 min

Ja

Ja

KE1, KE3

Kvalitetskontroll på en livsmedelsfabrik Syra - Bas - Titrering 45 min Nej Ja KE6
Lavalampa

Löslighet - Polaritet - Vardagskemi

15 min

Ja

Ja

KE1

Luft eller helium?

Gaser - Atmosfär - Vardagskemi

30 min

Ja

Ja

KE1

Löllöslem

Polymerer - Vardagskemi

15-20 min

Ja

Ja

KE1, KE4

Magmysteriet

Fetter - Proteiner - Kolhydrater

45-60 min

Nej

Ja

KE1, KE2

Metallernas spänningsserie

Metallernas spänningsserie – Oxidation – Reduktion – Reaktionshastighet – Gaser – Tryck – Graf – Korrosion – Forskning

45-60 min

Nej

Ja

KE4, KE5

Mikrokex

Molekyligastronomi – Blandning – Reaktion – Förändring i aggregationstillstånd

30-45 min

Ja

Ja

KE1

Mikromaränger

Molekyligastronomi - Proteiner - Kolhydrater

60 min

Ja

Ja

KE1

Okända ämnens detektivarbete

Kemisk reaktion - Utfällningsprov - Joner - Kvalitativ analys

60 min

Nej

Ja

KE3

Sockerregnbågar

Densitet – Vikt – Forskning – Löslighet

45 min

Ja

Ja

Nej

Torrissorbet

Molekyligastronomi - Vardagskemi – Förändring i aggregationstillstånd – Blandning

45 min

Ja

Ja

KE1

Växters dolda färgämnen

Kromatografi - Polaritet - Vardagskemi

60 min

Nej

Ja

KE1, KE2

Ägg i mikron

Molekyligastronomi - Proteiner - Denaturering

30 min

Ja

Ja

KE1