Geopiste

Välkommen att delta i Geopistes verksamhet!

LUMA-vetenskapsklass Geopiste är ett fönster till akademisk forskning och fungerar som stöd till geografiundervisningen i skolorna. Geopiste för samman den nyaste forskningen inom geografi och geologi och stöder både lärares och lärarstuderandes yrkeskunnande. Tillsammans med de övriga LUMA-vetenskapsklasserna vill vi sprida glädje emot vetenskap och stödja en fostran som leder till en gemensam hållbar framtid.

Du kan bekanta dig med de övriga vetenskapsklasserna här.

På grund av coronapandemin kan vi inte ordna studiebesök i Gumtäkt. Alla studiebesök ordnas tillsvidare på distans. Kontakta oss gärna vid eventuella frågor.

Gymnasiets nya läroplan sätter stor vikt på kopplingarna till vår omvärld: deltagande, inverkan och ett brett kunnande. Mångfacetterade globala frågor, så som klimatförändring och granskning av olika konflikter, kräver ett för geografin karaktäristiskt systemtänkande. Läroplanen för den grundläggande utbildningen poängterar också att förhållandet vi har till vår omgivning ger betydelse åt bevarande av miljön. Geopistes verksamhet stöder målen satta i läroplanerna. Genom ett starkt samarbete med avdelningen för geovetenskaper och geografi, vill vi erbjuda både en intressant, aktuell och mångsidig verksamhet som stöder och ger något lite extra till undervisningen.

Geopistes mål är även att inspirera elever och studerande till fortsatta studier inom geografi och geovetenskaper. Vårt utbud av studiebesök ger ett smakprov på dessa vetenskapers mångsidighet samt betydelse för att lösa nutidens stora och komplexa frågor.

Låt oss tillsammans utforska och förundras av världen!

Studiebesök på distans

Målet med studiebesöken är att inspirera eleverna genom ny forskning, att vidga deras kunskap och visa hur geografiskt tänkande och kunnande kan tillämpas i praktiken. Vi berättar även om studiemöjligheter och vad man kan fortsätta med i arbetslivet efter en klarlagd examen.

Den huvudsakliga målgruppen för studiebesöken är gymnasieklasser, men vi välkomnar även grupper från årskurs 7-9.

Studiebesökens innehåll

Vi har tre teman för våra studiebesök:

1. Människor, knytt och väsen — vem huserar i vår värld?

2. Förekomsten av jordbävningar och deras spatiala inverkan

3. Förändringar vid Taitabergen i Kenya: markanvändningens koppling till vattnets kretslopp

 Du kan läsa mer om dessa på vår finskspråkiga hemsida.

Reservering av studiebesök

Instruktioner inför studiebesöken finns på vetenskapsklassernas gemensamma sida angående reservering av studiebesök (tyvärr finns info tillsvidare endast på finska).

Kontakta oss på Geopiste (geopiste@helsinki.fi) om er klass vill besöka oss på svenska. Vi försöker då tillsammans med vår svenskspråkiga handledare hitta en lämplig tidpunkt för ert studiebesök.

Studiebesöken är gratis.

Efter studiebesöket

Efter ett studiebesök ber vi läraren fylla i en frågeenkät, på basis av responsen utvecklar vi vår verksamhet.

 

Undervisningsmaterial och andra resurser för lärare finns samlade i Geopistes materialbank. Utbudet av material ökar ständigt i samband med kursarbeten som görs vid geografiundervisningen. Det finns bland annat ett brett utbud av instruktioner och övningsuppgifter som kan utnyttjas vid undervisning om geografiska informationssystem. 

Geopiste är belägen i byggnaden Physicums bottenvåning (sal nr A115), på Campus Gumtäkt i Helsingfors. Adressen är Gustaf Hällströms gata 2.

Postadress: Geopiste, PL 64, 00014, Helsingfors universitet

Kontakta oss gärna ifall frågor uppstår: geopiste[a]helsinki.fi

Följ oss på Facebook för att få uppdateringar av vår verksamhet och info om kommande evenemang.