Forskning och utveckling

Vetenskapsfostran utvecklas med grund i forskningen. Det pågår flera mångvetenskapliga forskningsprojekt med band till vetenskapsfostran vid Helsingfors universitet. I enlighet med universitetets strategi berör flera av dessa projekt globala utmaningar, så som klimatfostran och forskningsbaserad utveckling av fostran inom hållbar utveckling, eller andra teman som är viktiga för Finlands framtid, som bio- och cirkulär ekonomi samt digitalisering. Vetenskapsutbildningscentret koordinerar denna forskning vid universitetet.

En stor del av forskningen förverkligas med metoderna i designbaserad forskning (design-based research, DBR). Det resulterar inte endast i ny teori, utan också innovationer som stöder praktiken, vilket ökar på denna forsknings genomslagskraft.