Distansstudiebesök till Kemiklassen Gadolin

Distansstudiebesöken arrangeras som videomöten mellan Kemiklassen Gadolins handledare och besökets deltagare. Skolan eller inlärningsgemenskapen använder sina egna utrym, IT-teknik och redskap i besöken. Läraren ansvarar för att tekniken fungerar och att alla reagens och redskap finns tillgängliga. Detta bör kontrolleras i god tid före distanshandledningen. Läraren bör också garantera arbetssäkerheten under hela besöket.

Kemiklassen Gadolins handledare tar under videomötet ansvar för arbetets teoridel och går igenom experimentens anvisningar. Handledaren ger också gärna praktiska råd och idéer till läraren om hur experimenten kunde utföras under distansstudiebesöket.

Gadolin-handledarna kontaktar själv läraren per telefon eller via e-post och kommer överens om distansstudiebesökets detaljer. Handledaren och läraren kommer tillsammans överens om besökets tidtabell och om de praktiska detaljerna gällande både det experimentella arbetet och om själva videomötet.

  • Bekanta dig noggrant med arbetsanvisningarna och redskapen och reagensen som behövs i arbetet innan du väljer programmet till distansstudiebesöket. På den här sidan hittar du en lista över arbeten som vi erbjuder.
  • Besökets längd bestäms av det valda programmet. Ju fler aktiviteter desto längre blir besöket. I listorna över våra arbeten och i arbetsanvisningarna finns approximationer över arbetens längd. Kom ihåg att reservera tillräckligt med tid även för städning!

Före distansstudiebesöket:

  1. Sätt upp fjärrkommunikationen och testa att tekniken fungerar. Fäst speciellt uppmärksamhet i ljudkvaliteten och att videon syns för hela gruppen. Distansbesöket fungerar smidigt när du observerar följande saker: Internet-koppling, projektor/skärm, ljudåtergivning, webbkamera, plattform för videomöten (t.ex. Zoom, Meet, Teams), redskap och reagens som behövs i arbetet (se arbetsanvisningarna)
  2. Bekanta dig med aktiviteterna du valt som program. Kom också ihåg att testa aktiviteterna.
  3. Gå på lektionen före distansstudiebesöket kort igenom aktiviteternas inledande uppgifter med eleverna. Du kan också ge uppgifterna som hemläxa.
  4. Kontrollera att det finns tillräckligt av alla redskap och reagens och dela ut dem till arbetsparen/grupperna.
  5. Försäkra dig om att alla elever och studerande förstår och följer anvisningarna som ges under studiebesöket. Fäst också uppmärksamhet vid arbetssäkerheten under studiebesöket.
  6. Kom överens om specialarrangemangen med handledaren under undantagsomständighet, så som distansskola.