Målsättningar och aktiviteter

Vid centret bedrivs forskning, utveckling och förverkligande av vetenskapsfostran över vetenskapsgränser för barn och unga, samt utbildning av lärare till stöd för den med grund i den senaste forskningskunskapen samt aktivitetsformer som har studerats och utvecklats sedan 2003 och har integrerats i grundutbildningen av lärare.

Centret samlar de centrala aktörerna från olika vetenskapsgrenar vid universitetet. Centret samarbetar också med instanser utanför universitetet, såsom kommuner och skolor i Nyland, Vetenskapscentrum Heureka, organisationer, näringslivet och närliggande högskolor (t.ex. Aalto-universitetet).

Centret representerar Helsingfors universitet i det nationella nätverket för vetenskaps- och teknologiuniversitet, LUMA-center Finland, och ansvarar för förvaltningen av nätverket under 2017-2019.

Internationellt samarbete idkas globalt med andra akademiska sakkunniga och organisationer inom vetenskapsutbildning.

Centret bidrar till att förstärka universitetets rykte som en kreativ och internationell miljö för inlärning och spetsforskning som lockar deltagare världen över. Den mångvetenskapliga problemställningen och samarbetet mellan olika enheter främjar forskningens samhälleliga slagkraft.

Universitetets strategi 2017–2020 »

Centret förstärker den forskningsbaserade (ämnes)lärarutbildningen som integrerats i vetenskapsfostran i hela Helsingfors universitet.

Centret främjar kontakterna mellan ämneslärarutbildningen vid universitetet och näringslivet samt det övriga samhället.

Det är viktigt att bygga mera kontakter mellan olika vetenskaper/läroämnen inom vetenskapsutbildningen och granska fenomen, saker och koncept mera vidsynt, från de olika läroämnenas synvinklar. Även grunderna för läroplanerna för grundskole- och gymnasieundervisningen ger särskild vikt åt konsoliderad och fenomenbaserad undervisning.

De varierade koncepten för vetenskapsfostran som utvecklats under årens gång och funnits fungerande, och integrerats i (ämnes)lärarutbildningen, har i och med centrets aktioner spridits till olika vetenskapsgrenar inom universitetet.

Centrets fortsättningsutbildning främjar lärarnas livslånga lärande från förskola till andra stadiet, och deras växelverkan med olika instanser, såsom universitet.

Centret förverkligar, främjar och koordinerar forskning och utredningar som stöder ämneslärarnas utbildning och ökar på ämneslärarnas sakkunskap.

Centret informerar också om evenemang, fenomen och forskning som berör ämneslärare.

Aktiviteterna vid vetenskapsutbildningscentret erbjuder lärar- och andra studerande vid alla fakulteter I Helsingfors universitet utmärkta förutsättningar att uppleva icke-formell undervisning inom olika vetenskaper. Man informerar universitetets studeranden om bl.a. handledningsmöjligheter, utbildning och kurser via universitetets interna informationskanaler och sociala medier.
 

Centret stöder universitetets rekrytering av studerande via nya, mångvetenskapliga förhållningssätt.

Enligt forskning stöder vetenskapsfostran utvecklingen av studerandenas intresse och motivation och väcker intresse och inspirerar barn från en tidig ålder.

Via samarbetet mellan olika vetenskaper utvecklas också nya inspirerande lösningar till studier och undervisning i matematik och naturvetenskaper som de unga finner utmanande. Lösningarna är en viktig del av undervisningen inom många olika utbildningsprogram vid Helsingfors universitet. Samtidigt håller grunden för finländarnas mångsidiga språkkunskaper på att luckras upp, och därför är det viktigt att inspirera de unga med nya tillvägagångssätt till språkstudier.

I grunderna för de nya läroplanerna för grundskole- och gymnasieundervisningen ges samarbetet mellan högskolor och lägre stadier en viktig roll. Ett mångsidigt samarbete främjar också studentrekryteringen.