Historia

Vetenskapsutbildningscentrets historia

Förberedelserna för att starta vetenskapsutbildningscentret började i slutet av 2015 på initiativ av professor Maija Aksela och universitetslektor Marjo Vesalainen

Centret startade sina aktiviteter den 1.1 2017. Centrets invigningsfest hölls 14.2 2017.

LUMA-centrets historia

LUMA (förkortning av orden LUonnontieteet (naturvetenskaper) och MAtematik) har varit aktivt i Finland sedan år 1996. LUMA-projektet var ett utvecklingsprojekt för undervisningen av matematik och naturvetenskaper som Undervisningsstyrelsen bedrev åren 1996-2002.

Det nationella LUMA-centret grundades vid Helsingfors universitet den 9.12 2003, och invigningsfesten hölls på Campus Gumtäkt den 28.2 2004. Till ledningsgruppen som grundade centret hörde representanter från undervisningsministeriet, Undervisningsstyrelsen, den biovetenskapliga fakulteten, beteendevetenskapliga fakulteten och matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet, Helsingfors stads utbildningsverk (kommunala representanter), Ekonomiska Informationsbyrån, Kemiindustrin rf, Skogsindustrin rf, och Teknologiindustrin rf. I centrets strategi (2005) definierades centret på följande vis: ”LUMA-centret  är en takorganisation för samarbetspartners inom universitet, skolor och näringslivet. Centret förvaltas av matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.” Centret har som målsättning att främja inlärning, studier, och undervisning i naturvetenskaper, matematik, informationsteknik och teknologi på alla stadier.

En av målsättningarna för det nationella LUMA-centret är att förstärka LUMA-aktiviteterna i hela Finland. För att uppnå målet har man stött grundandet av LUMA-centra i samband med flera högskolor i hela landet. Sedan år 2007 har LUMA-centra grundats i samband med andra universitet i Finland. År 2009 rekommenderade en delegation för matematik och naturvetenskap, tillsatt av Undervisningsstyrelsen, att LUMA-aktiviteterna vid olika högskolor skulle förstärkas via ett gemensamt nätverk av LUMA-centra. För att uppnå målet tillsattes i början av år 2010 en nationell LUMA-delegation. Den nationella LUMA-delegationen fick följande uppdrag: ”Den skall skapa en nationell LUMA-strategi till grund för LUMA-verksamheten, uppgöra om fokusbranscher och samarbetsprojekt samt finansieringen av dem. Dessutom skall delegationen göra upp om gemensam informationsberksamhet och projektforskning samt internationella samarbetsprojekt och utbyta erfarenheter av olika verksamhetsformer.” LUMA-centret Finland startade den 8.11 2013 som en takorganisation för LUMA-centren i finländska universitet för att förstärka och främja deras samarbete nationellt och internationellt.

AinO-centrets historia

Utvecklingsprojektet för ämneslärarutbildningen (AinO-projektet) vid humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet startade i början av 2001. En central målsättning för projektet var att utbilda mera ämneslärare i sådana branscher där antalet lärare som går i pension förväntas bli särskilt högt. Dessutom utvecklade projektet ämneslärarutbildningen i humanistiska ämnen och försökte förbättra dess visibilitet inom humanistiska fakulteten. 

År 2001 grundades utbildningsprogrammen för ämneslärare i engelska, tyska, svenska samt litteratur vid humanistiska fakulteten med stöd av projektfinansiering från undervisningsministeriet. Studeranden antogs till utbildningsprogrammet per direkt val, d.v.s. de studerande började studera sitt eget ämne och de pedagogiska lärarstudierna samtidigt från och med sitt första studieår. Den humanistiska och beteendevetenskapliga fakulteten fick projektfinansiering för urval och utbildande av sammanlagt 90 studerande för åren 2001-2003. År 2003 fick fakulteterna tilläggsfinansiering av rektorn för en tilläggskvot på 30 studerande per direkt val. Undervisningsministeriet gav AinO-projektet fortsatt finansiering för perioden 2004-2006, och åren 2004 och 2005 valdes ännu 100 studerande ut till programmet.

Hösten 2005 togs det nya examenssystemet i bruk, med nya examensfordringar både vid ämnesinstitutionerna och inom de pedagogiska studierna för lärare. En del av direktvalsstuderandena slutförde sin examen enligt de gamla fordringarna, medan majoriteten övergick till det nya systemet. Den största förändringen i det nya examenssystemet berörde de pedagogiska studierna för lärare, som hade en viktig roll i utvecklingen av direktvalsexperimentet. Från hösten 2005 övergick man till en ny undervisningsplan bestående av fyra moduler inom de pedagogiska studierna. Efter det övergavs direktvalsmodellen inom de humanistiska ämnena. 

Marja K. Martikainen, lektor i tyska vid Viks övningsskola vid Helsingfors universitet, blev koordinator för AinO-projektet hösten 2005, med uppgiften att främja målsättningarna för ämneslärarutbildningsprojektet. På hennes initiativ började man i slutet av år 2005 vid humanistiska fakulteten planera AinO-centret, ett undervisnings- och forskningscentrum inom humanistiska ämnen. Dess förebilder är resurscentra vid europeiska universitet samt det motsvarande centret i naturvetenskaper vid Helsingfors universitet, Luma-centret. Martikainen fick hjälp i synnerhet med planeringen av centrets webbsajt under hösten 2005 av fil. stud. Erja Niinimäki.

Den humanistiska fakulteten och AinO-projektet arrangerade den 9.12 2005 ett seminarium i hotell Vuoranta. På basen av planerna som arbetsgrupperna vid seminariet tog fram gestaltades de preliminära verksamhetslinjerna för AinO-centret. Utav det breda spektret av ämnen inom humaniora valde man att börja med undervisning i främmande språk. Våren 2006 grundades för främmande språk en planeringsgrupp inom AinO-centret. Under ledning av Marja K. Martikainen började gruppen planera uppgifterna som skissats ut för AinO-centret.

Till en början fungerade AinO-centret som en webbportal. Man beslöt att öppna centret på den europeiska språkdagen 26.9 2006. Förutom invigningen arrangerades samma dag en språkdag för skolelever tillsammans med språklärarförbundet SUKOL. Undervisningsministeriet tilldelade AinO-centret finansiering för åren 2007-2009.