Donera till fonden för vetenskapsfostran

Vi hoppas på donationer till fonden för att stöda en god framtid för barn och unga.

“Vi ville starta en fond för att allt fler barn och unga samt lärare skulle ha möjlighet att få stöd för fascinerande studier och hobbyer inom vetenskapen, i Finland och även internationellt. Lärarna innehar en nyckelroll i stödet av inlärning och inspiration. De behöver allt stöd för sitt värdefulla arbete och information om nya forskningsresultat, inspirerande undervisningsmetoder och även en möjlighet att själv idka forskning.” - direktören, professor Maija Aksela

Med hjälp av donationerna kan vi utveckla och bredda vetenskapsutbildningen vid Helsingfors universitet. Dessutom kan vi stöda forskning kopplad till centrets aktiviteter samt utvecklingen av nya undervisningsmetoder och inlärningsmiljöer i Finland och internationellt.

Det enklaste sättet att göra en donation är med e-blanketten (välj 'LUMA-rahasto').

Personer som donerar över 1000 euro får tillträde till Giraffklubben vid Helsingfors universitet. Medlemmarna i klubben får delta i olika evenemang och övriga förmåner.

I början av år 2016 fick naturliga personer avdragsrätt för donationer (Lagen om förändring av inkomstskattelagen 98 a §); i lagen förordnas att "Fysiska personer och dödsbon får från sin nettoförvärvsinkomst dra av en penningdonation på minst 850 euro och högst 500 000 euro som gjorts för att främja vetenskap eller konst till ett universitet eller en högskola inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som får offentlig finansiering eller till en universitetsfond i anknytning till dessa. Helsingfors universitet anmäler alla donationer från privata personer till skatteverket årligen för att avdragsrätten skall verkställas.

Mer information om donationer till Helsingfors universitet »