Studera humaniora, samhällsvetenskaper och pedagogik på svenska

Vill du studera på svenska vid ett av världens toppuniversitet? Helsingfors universitet är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet.  Läs nedan vad du kan studera på svenska vid humanistiska och pedagogiska fakulteten samt Svenska social- och kommunalhögskolan. Sök till oss i den gemensamma ansökan 17.3–31.3.2021.

Inom studieinriktning filosofi (undervisning på svenska) ser vi filosofin som en helhet och gör ingen åtskillnad mellan teoretisk och praktisk filosofi. I studierna fokuserar du särskilt på språkfilosofietik, kunskapsteoriontologi, och samhällsfilosofi. Du kan också studera upplysningens problem och filosofisk samtidskritik samt i den sokratiska filosofiska traditionen där kunskapens, varandets och moralens grundläggande frågor ses som begreppsligt oskiljbara. Det är också möjligt att ta valbara studier inom och utanför universitetet enligt dina intressen.

Magisterprogram till vilka man kan fortsätta efter det här kandidatprogrammet:

Du kan studera svenska språket, nordiska språk och nordisk litteratur inom kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer.

Studierna i nordisk litteratur ger dig kunskaper i de nordiska ländernas litteratur förr och nu. Du lär dig förstå litteraturens uppgifter och betydelse i samhället och får grundläggande kompetens i litteraturforskningens teorier och metoder. Studierna i svenska (nordiska språk) omfattar både talat och skrivet språk, språklig variation, tvåspråkighet, flerspråkighet och språkhistoria. Hos oss studerar du även norska, danska och isländska. I båda studieinriktningarna kan du också ta valfria studier inom och utanför universitetet enligt dina intressen.

Magisterprogram till vilka man kan fortsätta efter det här kandidatprogrammet:

Inom kandidatprogrammet i historia studerar du olika teman och epoker, till exempel människans tänkande, ekonomiska processer, brott och straff i både äldre tider och vår närhistoria. Du lär dig använda historiska källor och historieforskningens metoder. Tidsmässigt omfattar  studierna tidsperioderna från antiken till nutid och tematiskt allt från Finlands och Nordens historia till globalhistoria. Studierna i historia kompletteras med valbara studier i andra ämnen inom och utanför universitetet enligt dina intressen.

Magisterprogram till vilka man kan fortsätta efter det här kandidatprogrammet:

 

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper har ett sökmål med inriktning samhällsvetenskaper. Grundstudierna är gemensamma för alla. Därefter inriktar du dig på något eller några av de vetenskapsområden: journalistik och kommunikation, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi eller rättsvetenskap. Till studierna hör också möjlighet till valbara studier inom och utanför högskolan enligt dina intressen.

Magisterprogram till vilka man kan fortsätta efter det här kandidatprogrammet:

Det andra sökmålet i kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper är socialt arbete. I den här studieinriktningen ingår alltid studier i vetenskapsområdena socialt arbete, socialpolitik och rättsvetenskap. Till studierna hör dessutom bland annat forskningsmetodik, språk, informations- och kommunikationsteknologi, studieteknik och möjligheter till valbara studier inom och utanför högskolan enligt dina egna intressen. Läs mera:

Magisterprogram till vilka man kan fortsätta efter det här kandidatprogrammet:

Den svenskspråkiga studieinriktningen för klasslärare utbildar mångsidiga experter på fostran, undervisning och lärande, som utvecklar sitt eget arbete och utför en viktig  samhällelig uppgift. Utbildningen ger dig de färdigheter som du behöver för att stöda elevers utveckling på lågstadiet och undervisa i de ämnen som hör till grundskolans sex första årskurser. Du får förutsättningar att utveckla ditt eget pedagogiska tänkande och växa in i ett lärarskap som utgår från forskningsbaserad kunskap.

Vid studieinriktningen för klasslärare kan du efter att du har avlagt kandidatexamen fortsätta dina studier direkt vid magisterprogrammet i pedagogik. Pedagogie kandidatexamen och pedagogie magisterexamen i studieinriktningen för klasslärare ger tillsammans behörighet som klasslärare.

Den svenskspråkiga klasslärarutbildningen betonar flerspråkighet, mångfald och social rättvisa. Denna profil genomsyrar hela utbildningen. Utbildningens profilering innebär att du som lärare har beredskap att arbeta i en allt mer språkligt och kulturellt heterogen miljö på ett sätt som främjar elevernas utveckling i ämneskunskaper och språk, deras identitet och deras interkulturella kompetens oberoende av elevens bakgrund.

  • Läs på programmets webbsida vad en studerande berättar om sina studier.
  • Du hittar ansökningskriterier för klasslärare i Studieinfo.fi, där du också gör ansökan.

Magisterprogram till vilka man kan fortsätta efter det här kandidatprogrammet:

•    Magisterprogrammet i pedagogik (pedagogiska): Allmän pedagogik och vuxenpedagogik eller klasslärare.

Vid den svenskspråkiga studieinriktningen för lä­ra­re inom små­barn­spe­da­go­gik vid kandidatprogrammet i pedagogik studerar du barns uppväxt, utveckling och lärande. Under studierna lär du dig se på småbarnspedagogik från barnets synvinkel och får en insikt i småbarnspedagogikens samhälleliga, kulturella, historiska och filosofiska kontexter. Du sätter dig in i småbarnspedagogikens och förskolepedagogikens målsättningar, innehåll och metoder.

Utöver pedagogiska studier innefattar din examen också studier som ger dig yrkesfärdigheter inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning, till exempel barnlitteratur, språkutveckling, matematik, rörelse och musik. Du får praktisk övning och tillämpar den teori du lärt dig under din arbetspraktikperiod vid ett av utbildningens partnerdaghem. I studierna betonas speciellt teman kring flerpråkighet, mångfald och social rättvisa.

Vid studieinriktningen för lä­ra­re inom små­barn­spe­da­go­gik avlägger du lägre högskoleexamen i pedagogik, med särskild fokus på småbarnspedagogik. Examen ger behörighet att arbeta som lä­ra­re inom små­barn­spe­da­go­gik och förskoleundervisning. När du utexamineras som lä­ra­re inom små­barn­spe­da­go­gik är du en expert på barns uppväxt, utveckling och lärande, och på olika fenomen relaterade till barndomen. Du kan planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet och undervisning som riktar sig till små barn. Till dina färdigheter som utexaminerad lä­ra­re inom små­barn­spe­da­go­gik hör också att observera, förstå, handleda, samt lära barn både individuellt och som grupp.

Magisterprogram till vilket du som vill jobba som föreståndare eller med andra expertuppdrag inom småbarnspedagogiken kan fortsätta efter det här kandidatprogrammet:

•    Magisterprogrammet i pedagogik (pedagogiska): Allmän pedagogik och vuxenpedagogik eller klasslärare.

Studierna i allmän pedagogik och vuxenpedagogik fokuserar på människans utveckling och lärande samt pedagogiska processer som ansluter sig till utbildning, undervisning och livslångt lärande. Inom studieinriktningen behandlas frågeställningar som berör

  • individens lärande
  • pedagogikens samhälleliga och globala roll med fokus på mångfald och social rättvisa 
  • förändrings- och utvecklingsprocesser hos såväl individer som i organisationer.

Det är möjligt att fördjupa sig i pedagogiskt ledarskap och planering med fokus på alla olika utbildningsnivåer, både inom den privata och inom den offentliga sektorn.

  • Läs på programmets webbsida vad en studerande berättar om sina studier.
  • Du hittar ansökningskriterier för allmän pedagogik och vuxenpedagogik i Studieinfo.fi, där du också gör ansökan.

Magisterprogram till vilka man kan fortsätta efter det här kandidatprogrammet:

•    Magisterprogrammet i pedagogik (pedagogiska): Allmän pedagogik och vuxenpedagogik eller klasslärare.