Ansökningsbilagor

Dessa anvisningar gäller dig som söker under ansökningstiden 1.12.2020 – 15.1.2021 till ett flerspråkigt magisterprogram med svenska som examensspråk, med studiestart hösten 2021.

Om du söker till ett engelskspråkigt magisterprogram eller ett flerspråkigt magisterprogram med finska som examensspråk, var god läs anvisningarna på engelska eller finska.

Alla sökande måste lämna in följande bilagor:

Läs anvisningarna om hur du lämnar in de obligatoriska bilagorna innan du skickar in dem. Bilagor som inte lämnas in enligt anvisningarna godkänns inte.

Observera att det för examina som avlagts i vissa länder gäller särskilda krav på de dokument som ska lämnas in. Du kan kontrollera specialkraven enligt land här:

Observera att bilagorna inte returneras. Vi rekommenderar att du inte lämnar in originaldokument om du inte på ett enkelt sätt kan få ett nytt dokument utfärdat i original.

Du ska lämna in ett examensbevis och ett studieutdrag över alla högskolestudier som du vill hänvisa till i din ansökan.

Alla utbildningsdokument ska lämnas in som officiella dokument eller officiellt bestyrkta/legaliserade kopior. För examina som avlagts i vissa länder gäller även landspecifika krav som måste uppfyllas. Läs mera nedan:

Examensbevis

Ett examensbevis är ett dokument som läroanstalten ger en studerande som har genomfört alla studier som krävs för examen och som har utexaminerats.

Examensbeviset måste innehålla

 • namnet på läroanstalten som beviljade examen
 • examensdatum
 • den utexaminerades namn
 • namnet på den beviljade examen.

Du kan lämna in ett tillfälligt examensbevis om du har utexaminerats men ditt slutliga examensbevis inte har kunnat utfärdas i samband med examen t.ex. på grund av tekniska eller administrativa orsaker. Också det tillfälliga examensbeviset måste innehålla samma uppgifter som det slutliga examensbeviset, se ovan.

Vänligen observera att ett dokument som endast anger att alla kurser har slutförts inte godkänns som tillfälligt examensbevis.

Om du ännu inte har utexaminerats

Du kan ansöka även om du inte har utexaminerats före ansökningstiden. I det fallet behöver du inte lämna in ditt examensbevis under ansökningstiden. Om du blir antagen till magisterprogrammet är antagningsbeslutet villkorligt och du måste slutföra din examen och lämna in ditt examensbevis före slutet av augusti.

Studieutdrag

Ett studieutdrag är ett dokument som visar vilka kurser/studieavsnitt du har genomfört vid läroanstalten. Studieutdraget måste innehålla följande uppgifter för alla de kurser du har genomfört:

 • namn
 • prestationsdatum
 • vitsord
 • omfattning.

Läroanstaltens bedömningsskala vid tidpunkten för dina studier måste också anges på studieutdraget.

Om ditt studieutdrag inte innehåller alla uppgifter som listas ovan, vänligen följ instruktioner om hur du kan komplettera studieutdraget. Om du inte kompletterar ditt studieutdrag så att det innehåller alla uppgifter som efterfrågas, godkänns dokumentet inte.

Ett Diploma Supplement (bilaga till examensbeviset) kan användas i stället för ett studieutdrag, om det innehåller samma uppgifter som krävs av studieutdraget. Observera att ett diploma supplement endast är giltigt när det lämnas in tillsammans med ett examensbevis.

Studieutdraget om du ansöker men ännu inte har utexaminerats

Av studieutdraget måste framgå namnet på den examen som du avlägger. Om examens namn inte framgår av studieutdraget måste du lämna in ett officiellt utlåtande från din läroanstalt där namnet på den examen du kommer att avlägga framgår.

Tillgodoräknade studieprestationer och prestationer som genomförts vid andra läroanstalter

Om ditt studieutdrag innehåller tillgodoräknade studier så måste samma information anges för deras del som för dina övriga kurser. Om informationen för de tillgodoräknade studierna är bristfällig måste du lämna in ett separat studieutdrag för de tillgodoräknade studiernas del, av vilket ska framgå alla uppgifter som efterfrågas.

Översättningar av utbildningsdokument

Om dina utbildningsdokument inte är utfärdade på engelska, finska eller svenska måste du också lämna in officiella översättningar av dokumenten till något av dessa språk. Observera att du också måste lämna in officiellt bestyrkta kopior av dokumenten på originalspråket. Följ anvisningarna på denna sida:

Top-up-examina, direktantagning m.m.

Om din examen innehåller studier som genomförts vid flera olika högskolor, om den exempelvis är en s.k. top-up-examen där du har tidigare studier från en eller flera högskolor som du kompletterat till en examen vid en annan högskola, ska du lämna in officiellt bestyrkta kopior av dina utbildningsdokument för alla de studier som ingår i din examen.

Om du har blivit direkt antagen till en högre examensnivå i din tidigare examen, ska du lämna in dokument också över de tidigare studier som låg till grund för antagningen.

Observera att om du genomfört studierna i olika länder kan det finnas landspecifika krav som ska följas.

Du måste lämna in bevis på dina kunskaper i svenska. Godtagbara sätt att visa dina språkkunskaper och anvisningar om hur du ska göra finns på denna sida:

Vänligen observera att Helsingfors universitet har fastställt särskilda godtagbara sätt att visa sina språkkunskaper. Du kan inte visa dina språkkunskaper på andra sätt.

Kopia av passet eller uppehållstillståndskortet

Helsingfors universitet tar ut läsårsavgifter för magisterstudier av studenter som studerar på ett annat språk än finska eller svenska och som inte är medborgare i ett EU-/EES-land. Alla sökande som på ansökningsblanketten väljer engelska som examensspråk behandlas som betalningsskyldiga tills de bevisar motsatsen.

I följande fall behöver du inte betala läsårsavgift:

 1. Du är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz. Lämna in en kopia av ditt pass eller id-kort. Observera att ditt pass eller id-kort måste vara i kraft 1.8.2021 när det nya läsåret börjar.
 2. Du är inte medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz, men du har uppehållstillstånd i Finland. Lämna in en kopia av ditt uppehållstillståndskort (typ A eller P). Observera att ditt uppehållstillståndskort måste vara i kraft 1.8.2021 när det nya läsåret börjar.

Du kan läsa mer om läsårsavgifter och stipendier på sidan Tuition fees (på engelska).

Läs mer om vilka dokument som befriar dig från läsårsavgifter på sidan Am I required to pay tuition fees? (på engelska).

Diploma supplement (bilaga till examensbeviset)

Diploma supplement är ett dokument som ger ytterligare information om den examen som du har avlagt. Om du har lämnat in ett studieutdrag, är diploma supplement en frivillig bilaga.

Observera dock att om du vill lämna in ett diploma supplement i stället för ett studieutdrag, måste dokumentet vara officiellt bestyrkt och det måste lämnas in på samma sätt som ett studieutdrag. I det fallet ska du följa anvisningarna om inlämning av studieutdrag.

Programspecifika bilagor

Utöver de bilagor som krävs av alla sökande har vissa utbildningsprogram krav på programspecifika bilagor. Läs mer om programspecifika bilagor i programbeskrivningarna på Studieinfo.

Om du söker till flera magisterprogram som kräver programspecifika bilagor, måste du lämna in alla de bilagor som efterfrågas vid programmen du söker till.

Finländska universitets- och yrkeshögskoleexamina

Om du har avlagt din examen vid ett finländskt universitet eller en finländsk yrkeshögskola måste du i regel inte lämna in officiellt bestyrkta kopior av dina utbildningsdokument. Vänligen följ de landspecifika kraven som gäller Finland.

Examina som beviljats av utländska högskolor

Om du har avlagt din examen vid en högskola i ett annat land än Finland måste dina utbildningsdokument eller kopiorna av dem vara

 • bestyrkta av läroanstalten som utfärdat dem, ELLER
 • legaliserade, ELLER
 • officiellt bestyrkta av notarius publicus i Finland.

Du kan läsa mer om officiellt bestyrkta kopior och legalisering här:

Vänligen observera att Helsingfors universitet inte godkänner vanliga fotokopior eller skannade kopior av utbildningsdokument som utfärdats av högskolor utanför Finland.

Specialkrav enligt land

Observera också att utbildningsdokument som är utfärdade i vissa länder måste bestyrkas och/eller lämnas in i enlighet med de landspecifika kraven. När sådana krav gäller måste de följas i första hand. Läs anvisningarna på denna sida:

Du kan lämna in bilagorna genom att skicka dem per post eller med kurirservice, eller du kan lämna in dem till Ansökningsservicen personligen. Läs anvisningar här:

Om du skickar dokumenten per post

Helsingfors universitet
Ansökningsservicen
PB 24
00014 Helsingfors universitet

Om du skickar dokumenten med kurirservice

Helsingfors universitet
Ansökningsservicen
Unionsgatan 40
00170 Helsingfors
Telefonnummer: +358 2941 21601 (ingen kundtjänst, numret bara för kurirtjänster)

När du lämnar in dina ansökningsbilagor ska du skriva ditt/dina ansökningsnummer på bilagorna eller kuvertet. Om bilagorna lämnas in av en tredje part bifogas de till din ansökan på basis av de personuppgifter som du angett på ansökningsblanketten.

Om du söker till flera än ett magisterprogram vid Helsingfors universitet, behöver du lämna in bilagorna bara en gång.  Observera att det för vissa magisterprogram krävs att du lämnar in programspecifika bilagor, exempelvis en portfolio eller ett rekommendationsbrev. I sådana fall ska dessa bilagor lämnas in separat för varje magisterprogram som kräver programspecifika bilagor.

OBS! Det är alltid på den sökandes ansvar att se till att bilagorna kommer in till Helsingfors universitets ansökningsservice i tid.

Observera att bilagorna inte returneras. Vi rekommenderar att du inte lämnar in originaldokument som inte enkelt kan utfärdas på nytt, t.ex. examensbevis. Lämna i stället in officiellt bestyrkta kopior av dokument som inte går att ersätta.

Elektronisk inlämning av ansökningsbilagor

I vissa fall kan du lämna in dina bilagor elektroniskt. Här kan du läsa mer om vilka tjänster för elektronisk överföring av dokument och vilka andra sätt att lämna in dokument elektroniskt som godkänns av Helsingfors universitet:

Hur du lämnar in bevis på språkkunskaper

Anvisningarna för hur du lämnar in bevis på dina språkkunskaper finns här:

Programspecifika bilagor och andra bilagor

Kopiorna av ditt pass eller uppehållstillståndskort och den frivilliga bilagan till examensbeviset (diploma supplement) behöver inte vara officiellt bestyrkta. Dessa bilagor kan laddas upp i vårt ansökningssystem. Följ anvisningarna på denna sida:

De programspecifika bilagorna ska lämnas in på det sätt som anges i anvisningarna i programbeskrivningen på Studieinfo, på ansökningsblanketten och i e-postbekräftelsen som du får när du skickar in den elektroniska ansökningsblanketten.

När du har fyllt i och skickat in ansökningsblanketten får du en automatisk e-postbekräftelse med en begäran om att du ska komplettera din ansökan med de dokument som behövs. Bekräftelsemeddelandet skickas till den adress du angav på ansökningsblanketten.

Ansökan betraktas som ofullständig ända tills Ansökningsservicen har fått alla de dokument som krävs. Dokumenten måste vara framme hos Ansökningsservicen inom den tidsfrist som anges i e-postbekräftelsen. Dokument som anländer efter tidsfristen beaktas inte.

På grund av den stora volymen inkommande post kan vi inte bekräfta att enskilda bilagor har anlänt.

Alla bilagor behandlas i den ordning de kommit in. När dina bilagor har behandlats får du ett e-postmeddelande med information om status för din ansökan och dina bilagor. Meddelandet skickas till den adress du angav på ansökningsblanketten.

Vänligen observera att det kan ta en tid för dina bilagor att behandlas.

Om vi under behandlingen märker att dina dokument är bristfälliga, meddelar vi dig per e-post. Observera att du i sådana fall inte får mera tid för att komplettera bilagorna utöver den ursprungliga tidsfristen. Det är alltid i första hand på den sökandes ansvar att se till att bilagorna uppfyller kraven och att de har lämnats in inom utsatt tid. Dokument som anländer efter tidsfristen som anges i e-postbekräftelsen behandlas inte. Vi rekommenderar att du skickar bilagorna så fort som möjligt.

Om du har frågor som gäller din ansökan eller bilagorna och inte kan hitta svaren på vår webbplats, kan du kontakta oss per e-post, telefon eller chat från den 1 december 2020 till den 29 januari 2021.

Kontakta oss per telefon

Du når oss per telefon på +358 (0) 2941 21234

Vår telefonservice är öppen tisdagar och torsdagar kl. 12-14

Chat

Du kan nå oss också via chat. 

Chatten är öppen på denna sida måndagar, onsdagar och fredagar kl. 12-14.

På följande datum är chatten öppen kl. 12-15:

 • 15 januari
 • 29 januari

Kontakta oss per e-post

Du kan kontakta oss per e-post på magisterbilagor@helsinki.fi.
Vänligen uppge ditt ansökningsnummer i meddelandet om du redan har lämnat in en ansökan.

Allmän ansökningsrådgivning

Om du har allmänna frågor om att söka till och studera vid Helsingfors universitet, vänligen kontakta våra ansökningsrådgivare.