Taina Sillanpää

Taina Sillanpää, foto Tomas Sjöblom

Direkt efter att jag hade skrivit studenten arbetade jag i ett inspirerande år på daghem. Under det året väcktes ett djupt intresse för frågor som kretsade kring fostran, inlärning, barnkultur och allmänt små barns liv. Jag bestämde mig därför att söka in till det dåvarande Helsingfors barnträdgårdslärarinstitutet, och fick studieplats där.

Jag fick barnträdgårdslärarexamen 1987 och fortsatte därefter med magisterstudier i pedagogik vid Helsingfors universitet. Samtidigt jobbade jag som barnträdgårdslärare. Jag intresserade mig speciellt för småbarnspedagogikens historia och skrev min pro gradu-avhandling om barnträdgårdslärarutbildningens tidiga skeden och utbildningens samband med samhället och kvinnans ställning.

Också diverse biämnen fascinerade mig under studiernas olika skeden. Bland annat sociologi, praktisk filosofi och kvinnoforskning (nuförtiden genusforskning) erbjöd nya och annorlunda infallsvinklar på mitt forskningsområde och småbarnspedagogiken på ett bredare plan.

I några års tid var jag också aktiv i ämnesföreningen Peduca. Jag kan varmt rekommendera verksamhet i ämnesföreningar, eftersom man i dem får lära känna nya människor och får vänner för livet. I Peduca arbetade vi också mycket med att utveckla studierna. Den erfarenheten har varit till stor nytta i arbetslivet, till exempel vid planering av olika fortbildningar.

Efter att jag fick magisterexamen arbetade jag som barnträdgårdslärare och daghemsföreståndare vid Helsingfors stad. Samtidigt studerade jag vid öppna universitetet och avlagde bland annat en studiehelhet i barndomsstudier, vilket fick mig att intressera mig för hur minnen från barndomen kan användas för att utvecklas i det egna arbetet. År 2009 började jag sedan som verksamhetsledare för Ebeneser-stiftelsen. Stiftelsens syfte är att stödja föräldraskap och att värna om daghemsarbetets kulturhistoriska betydelse. Jag har alltså också i arbetslivet kommit in på småbarnspedagogikens historia.

Till mitt arbete vid Ebeneser-stiftelsen hör bland annat att utveckla Barnträdgårdsmuseets verksamhet, arkivarbete samt olika slags projekt. För tillfället har vi till exempel i gång projektet Aikamatkalla, som finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral. Projektets syfte är att öka barnens och familjernas sociala välmående genom att förstärka deras egna identiteter och rötter. I mitt nuvarande jobb får jag ständigt använda mig av allt det jag lärt mig under min mångsidiga lärobana.

Vid sidan om mitt dagsjobb är jag också doktorand vid Helsingfors universitet och jobbar på en doktorsavhandling om det levda rummet i daghem. Med det levda rummet menar jag förutom det fysiska rummet också det sociala och kulturella rummet. Som exempel kunde jag lyfta fram daghemmets kök inklusive verksamheten i det, människorna, förändringarna som skett i köksrummet och hur dessa har inverkat på barnens verksamhet.

 

Taina Sillanpää arbetar som verksamhetsledare för Ebeneser-stiftelsen, som värnar om och stödjer småbarnspedagogik och föräldraskap. Hon fick pedagogie magisterexamen vid Helsingfors universitet år 1994.