Salla Venäläinen

Salla Venäläinen, photo Tomas Sjöblom

Mina studier vid Helsingfors universitet har haft en stor inverkan på den expert, arbetstagare, kollega och människa jag är i dag.

I magisterskedet studerade jag som huvudämne allmän pedagogik och läste huslig ekonomi, sociologi och specialpedagogik som biämnen. Senare har jag funderat på om de studierna jag valde tillsammans med diverse arbetsuppgifter under studietiden varit en av orsakerna till att jag senare intresserade mig för forskning i växelverkan. Vid sidan om magisterstudierna arbetade jag med både barn och vuxna med invandrarbakgrund. Jag inspirerades också att skriva min pro gradu-avhandling om hurdana attityder lärare har gentemot elever med invandrarbakgrund.

Direkt efter att jag fick min examen arbetade jag som speciallärare och lärare i huslig ekonomi på högstadiet. Då intresserade jag mig för sociala relationer inom klassen. Arbetet i smågrupper och inlärningssituationerna med mycket växelverkan som var vanliga för undervisningen i huslig ekonomi fick mig att fundera på växelverkan som en mångfacetterad process som kan tolkas på flera olika sätt. I mina doktorandstudier kombinerade jag olika teman som hade att göra med mångkulturalitet och fördjupade mig i kommunikation mellan kulturer. Slutligen koncentrerade sig min doktorsavhandling i pedagogik på olika situationer med växelverkan i en mångkulturell klass.

När jag blivit färdig doktor arbetade jag en tid som universitetslektor vid Helsingfors universitet. Det var mycket lärorikt och givande att arbeta med lärarstuderande. Jag hittade speciellt motivation i att stödja utvecklingen av studenternas lärarpersonlighet och utvecklingen av deras kompetens i undervisning. Växelverkan var återigen i centrum för mitt arbete, såväl i undervisningen och forskningen som i rollen som handledare för undervisningspraktik.

Efter Helsingfors universitet flyttade jag mig till aningen annorlunda uppgifter och arbetade för Undervisningsstyrelsen och som projektledare för evalueringen av inlärningsresultat i huslig ekonomi vid Nationella centret för utbildningsevaluering (Karvi). Syftet med evalueringen var att producera tillförlitlig information om hur målen i läroplanerna för huslig ekonomi hade uppnåtts, hurdan kunskapsnivån i huslig ekonomi var och vilken situationen var med jämställdheten i utbildningen.

Jag fick efter evalueringen möjligheten att arbeta i ett projekt där vi tillsammans med lärare, elever och andra aktörer tillsammans utvecklade skolors verksamhetskultur. Som resultat av utvecklingsarbetet föddes inlärningshelheten Ippo, som fokuserar på att förstärka mångsidig kunskap, målmedvetenhet i inlärning och evaluering, uppmärksammande av elevernas styrkor och färdigheter i växelverkan samt utveckla dessa.

För tillfället arbetar jag som evalueringsexpert i Karvi. Här känner jag att jag på många olika plan kan utnyttja det som jag lärt mig under mina studier och i mina tidigare arbetsuppgifter. Syftet med Karvis evalueringsverksamhet är att skapa ny kunskap som stöd för undervisningens utveckling och beslutsfattande. Dessutom strävar vi till att förbättra kvaliteten och jämställdheten i undervisningen.

Min arbetsdag kan se ganska olik ut beroende på vilket skede av en evalueringsprocess som är på gång. Ofta arbetar jag med källmaterialet för en evaluering, antingen genom förberedande arbete eller med att analysera materialet. Att förbereda evalueringar, rapportera och informera om resultat är lagarbete, så olika slags möten är också en central del av mina arbetsdagar. Dessutom använder jag också tid till att sätta mig in i olika undersökningar och rapporter, och deltar i utvecklingen av Karvis verksamhet. För evalueringsarbetet är det oerhört viktigt att regelbundet träffa projektets evalueringsgrupp, olika intressentgrupper och dem som jobbar ute på fältet.

Det bästa med att arbeta som evalueringsexpert är att det är så mångsidigt och givande, och att arbetet är inspirerande och känns meningsfullt. Jag känner också att jag kan påverka mitt eget arbete. För mig är växelverkan på jobbet väldigt viktigt; kunniga, inspirerande kolleger och samarbete med olika parter får jobbet att kännas ännu mer meningsfullt.

Jag är fortfarande intresserad av forskning och undervisningens utveckling, men båda är för tillfället mer något av hobbyer. Lyckligtvis hålls sinnet skarpt genom att jag är handledare för två doktorsavhandlingar och småskaligt deltar i projektverksamhet.

Vad är då fungerande växelverkan, enligt mig som studerat, forskat, undervisat och jobbat med det? Centrala utgångspunkter för fungerande växelverkan är respekt och tillit mellan människor. Viktigt är också den egna attityden och färdigheter att arbeta tillsammans. Empati och till och med små uppmuntrande gester hjälper i att skapa en positiv situation.

Salla Venäläinen arbetar som evalueringsexpert vid Nationella centret för utbildningsevaluering. Hon fick pedagogie magisterexamen år 2000 och filosofie doktorsexamen år 2010.