Alla utbildningsprogram

Kandidatprogrammet i geografi

Kandidatprogrammet i geografi
Nästa ansökan börjar 16.3.2022
 Omfattning och planerad längd
180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå
Kandidat
Ansökningstid
Börjar: 16.03.2022 kl. 08.00Slutar: 30.03.2022 kl. 15.00
Språk
finska, finska och svenska

Geografi är ett mångsidigt ämne

Geografin studerar natursystem och samhällsstrukturer och förändringar ur ett lokalt perspektiv.  Dessutom forskar man i växelverkan mellan människa och miljö. Studier i grupp, seminarier och fältarbete är väsentliga delar av studierna i geografi. I och med fältarbetet lär man sig tillämpa den teoretiska kunskapen i praktiken. Geoinformatik är ett gemensamt redskap för alla geografer, förutom att det är en skild forskningsgren inom geografin. Inom kandidatprogrammet får all samma grundutbildning i geografi. Den ger färdighet att fortsätta med flera av magisterprogrammen vid Helsingfors universitet. Utbildningsprogrammet i geografi vid Helsingfors universitet är det enda i Finland som utbildar både finsk- och svenskspråkiga geografilärare. Man kan inrikta sig på ämneslärarutbildningen inom kandidatprogrammet för geografi.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.