Alla utbildningsprogram

Kandidatprogrammet i geografi

Kandidatprogrammet i geografi
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
 Omfattning och planerad längd
180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå
Kandidat
Ansökningstid
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
Språk
finska, finska och svenska

Geografi är ett mångsidigt ämne

Geografin studerar natursystem och samhällsstrukturer och förändringar ur ett lokalt perspektiv.  Dessutom forskar man i växelverkan mellan människa och miljö. Studier i grupp, seminarier och fältarbete är väsentliga delar av studierna i geografi. I och med fältarbetet lär man sig tillämpa den teoretiska kunskapen i praktiken. Geoinformatik är ett gemensamt redskap för alla geografer, förutom att det är en skild forskningsgren inom geografin. Inom kandidatprogrammet får all samma grundutbildning i geografi. Den ger färdighet att fortsätta med flera av magisterprogrammen vid Helsingfors universitet. Utbildningsprogrammet i geografi vid Helsingfors universitet är det enda i Finland som utbildar både finsk- och svenskspråkiga geografilärare. Man kan inrikta sig på ämneslärarutbildningen inom kandidatprogrammet för geografi.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.