Bilagorna gällande ansökan till 1000+ flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik

Dessa anvisningar gäller dig om du i den andra gemensamma ansökan till högskolorna våren 2021 söker till flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik (Studieinfo) vid Helsingfors universitet. Flerformsutbildningen är en del av det nationella 1000+ utbildningsprojektet (sidan endast på finska). Ansökningstiden för våren börjar 17.3.2021 och slutar 31.3.2021 klockan 15.00. 

I ansökningsskedet duger så kallade vanliga kopior av examensbevisen och intygen: du kan antingen skanna dem eller ta ett tillräckligt noggrant fotografi eller en vanlig fotokopia på papper. Bifoga kopior till ansökningsblanketten i Studieinfo före 7.4.2021 kl. 15.00 (UTC+3).

Om ditt dokument består av flera sidor ska du lämna in kopior av alla sidor. På intyget ska synas den officiella stämpeln av den aktör som har beviljat intyget och det ska vara undertecknat av en företrädare för aktören och försett med namnförtydligande och undertecknarens titel.

Om du lämnar in en skannad version, ett fotografi eller en kopia av ett intyg ska du utgå från originaldokumentet (inte från en kopia). Lämna inte in examensbevis i original till universitetet, bilagorna skickas inte tillbaka till de sökande.

Om dina intyg är skrivna på något annat språk än svenska, finska eller engelska måste du lämna in en officiell översättning av dokumenten. Om ditt namn eller din personbeteckning har ändrats efter att ett intyg eller examensbevis har beviljats och dokumentet inte innehåller andra personuppgifter som kan kopplas till dig, lämna också in ett intyg över namnändringen eller ändringen av personbeteckning.

Sökande ska bifoga följande dokument till sin ansökan

Om du har behörighet att arbeta som barnskötare inom småbarnspedagogik, lämna också in intyg över eventuella kompletterande studier som ger behörigheten.

Om du tidigare har beviljats Utbildningsstyrelsens beslut om jämställande av nivån på din utländska examen kan du lämna in en kopia av det också.

In­tyg över nam­nänd­ring el­ler änd­ring av per­son­be­teck­ning

Om ditt dokument har ditt gamla namn och saknar finsk personbeteckning, ska du bevisa namnändringen på ett av följande sätt:

  • levnadsintyg (tidigare tjänsteintyg) eller ett utdrag ur befolkningsdatasystemet där ditt tidigare och nuvarande namn framkommer
  • ett motsvarande dokument eller annat intyg som beviljats av en utländsk myndighet.

Ett utdrag ur befolkningsdatasystemet får du från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställen (tidigare magistraten). Du kan lämna in levnadsintyget till oss elektroniskt.

I ansökningsskedet ska bilagorna vara inlämnade före 7.4.2021 kl. 15.00 (UTC+3). Då går tiden för inlämnande av bilagor ut.

Intyget över grundstudiehelheten (25 sp) i pedagogik eller småbarnspedagogik som nämns i antagningsgrunderna kan dock lämnas in senast 3.5.2021 kl. 15.00 (UTC+3) ifall helheten slutförs först efter utgången av ansökningstiden. I så fall ska kopian av intyget över denna grundstudiehelhet (25 sp) skickas till Helsingfors universitets ansökningsservice per e-post: studera@helsinki.fi.

Om du blir villkorligt antagen ska du lämna in dina krävda bilagor som officiellt bestyrkta kopior före 16.7.2021 kl. 15.00 (UTC+3).

I ansökningsskedet duger så kallade vanliga kopior av examensbevisen och intygen: du kan antingen skanna dem eller ta ett tillräckligt noggrant fotografi eller en vanlig fotokopia på papper. Bifoga dina bilagor till ansökningsblanketten i Studieinfo före 7.4.2021 kl. 15.00 (UTC+3). Att bifoga bilagor till ansökningsblanketten är det pri­mä­ra sät­tet att läm­na in bi­la­gor.

Om du inte kan bifoga dina bilagor till ansökningsblanketten i Studieinfo kan du skicka dem till oss per e-post eller i pappersform. Du kan lämna in bilagorna antingen i ett vanligt e-postmeddelande eller i ett krypterat e-postmeddelande till studera@helsinki.fi. Följ våra anvisningar för att skicka krypterad e-post: Skicka krypterad e-post till Ansökningsservicen. Om du vill lämna in dokument till ansökningsservicen i pappersform, finns närmare information på sidan Inlämnande av dokument till Ansökningsservicen. Om du lämnar in bilagor i pappersform, skriv ”1000+ bilagor” på kuvertet.

Du blir villkorligt antagen om du i ansökningsskedet lämnade in bilagorna som vanliga kopior (skannade, fotografier eller vanliga fotokopior på papper). I så fall ska du lämna in bilagorna till oss när du tar emot studieplatsen (senast 16.7.2021 kl. 15.00) som officiellt bestyrkta kopior (tidsfristen gäller inte yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen).

Läs närmare anvisningar för villkorligt antagna sökande (uppdateras senast 18.5.2021).

Om du inte lämnar in officiellt bestyrkta kopior av de dokument som krävs inom den utsatta tiden förlorar du din studieplats.

Officiellt bestyrkta kopior ska i regel lämnas in i pappersform per post. Du kan också personligen visa upp originaldokumenten enligt de anvisningar du får när du blir antagen.

Observera att om du blir antagen och måste lämna in officiellt bestyrkta kopior av dina dokument i samband med mottagandet av studieplatsen, måste du också beakta att det för examina som avlagts i vissa länder gäller särskilda landspecifika krav. Om du ansöker till flerformsutbildningen för lärare inom småbarnspedagogik med en utländsk högskoleexamen, kontrollera särskilda landspecifika krav på den här sidan. Särskilda landspecifika krav för utbildningsdokument från andra stadiet finns på en annan sida. Du kan eventuellt också använda elektroniska certifikattjänster för att bestyrka dokumenten.