Aktuellt i gemensamma ansökan 2021: ansökan till kandidatprogrammen

Antagningsgrunderna för den andra gemensamma ansökan våren 2021 har publicerats i Studieinfo 26.10.2020

I antagningsgrunderna beskrivs kriterierna för betygsantagningen samt hur man förbereder sig för urvalsprovet. Försäkra dig i god tid om att du kan visa dina språkkunskaper på det sätt som krävs.

Två nya antagningssamarbeten

Antagningssamarbetena mellan olika utbildningar och universitet underlättar ansökningsprocessen, eftersom du med samma urvalsprov kan söka till flera olika ansökningsmål. Nya antagningssamarbeten för i år är psykologi och logopedi, samt biokemi och molekylära biovetenskaper.

Bekanta dig med Helsingfors universitets antagningssamarbeten

Ändringar i hur man visar språkkunskaper

Kraven på språkkunskaper varierar mellan ansökningsmålen, så kontrollera alltid vilka krav som gäller för varje ansökningsmål. De viktigaste ändringarna:

 • Kravet på vitsord i provet i finska/svenska som andraspråk sänks från magna cum laude approbatur (M) till approbatur (A).
 • Språkkunskaper i finska/svenska kan visas med studentexamen, en examen på andra stadiet, någon annan examen som ger högskolebehörighet eller grundläggande utbildning på finska/svenska oberoende av vilket modersmålet är på utgångsbetyget.

Om du ämnar visa dina språkkunskaper med Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) ska du komma ihåg att anmäla dig till provet i god tid redan på hösten.

Vi förbereder oss på antagningen våren 2021 med beaktande av coronasituationen

Vi följer kontinuerligt hur pandemisituationen utvecklas och statens, HUS och Institutet för hälsa och välfärds rekommendationer och föreskrifter. Det är ytterst viktigt för oss att antagningen sker på ett säkert sätt. Vi planerar olika genomförandesätt för urvalsproven i nationellt samarbete med de andra universiteten.

Genomförandesättet för urvalsproven bestäms enligt rådande pandemisituation. Närmare information om genomförandesättet för urvalsproven meddelas senare, senast 16.3.2021. Med genomförandesätt avses till exempel hur och var urvalsproven ordnas.

Viktiga datum i huvudansökan

 • Närmare information om genomförandesättet för urvalsproven publiceras senast 16.3.
 • Ansökningstiden är 17–31.3 och den går ut kl. 15.00.
 • Tidsfristen för inlämning av bilagor är 7.4 före kl. 15.00.
 • Finländska studentexamina som blir klara senast 18.5 beaktas i betygsantagningen.
 • Resultaten av betygsantagningen publiceras senast 31.5.
 • Urvalsproven ordnas 24.5–4.6.
 • Yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina som blir klara senast 18.6 beaktas i vårens antagningar.
 • De slutliga antagningsresultaten publiceras senast 9.7.
 • Du ska ta emot studieplatsen senast den 16 juli kl. 15.00.
 • Om du har blivit villkorligt antagen ska du visa att du uppfyller antagningskraven senast 16.7 kl. 15.00.

Se ytterligare information om inlämning av bilagor på vår webbplats.